Územní plán Těškovice

Posouzený návrh Územního plánu Těškovice a Vyhodnocení vlivů na uržitelný rozvoj území se doručuje veřejnou vyhláškou dle § 52 odst. 1 stavebního zákona a je umožněno do něj nahlédnout ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky. Současně se oznamuje termín konání veřejného projednání stanovený na 5. 10. 2018 od 15:00 hod. ve velkém sále kulturního domu v Těškovicích (Těškovice č. p. 49).

Do návrhu je umožněno nahlédnout ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky. Ve lhůtě do 7 dnů od konání veřejného projednání může vlastník nemovitosti dotčené návrhem, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit u pořizovatele k návrhu písemné námitky, zároveň může kdokoliv uplatnit písemnou připomínku. Námitky k prvkům náležejícím regulačnímu plánu mohou uplatnit i osoby uvedené v § 85 odst. 1 a 2.

 

Návrh Územního plánu Těškovice obsahuje:

 • Textovou část
 • Grafickou část
  • Výkres základního členění území
  • Hlavní výkres 
  • Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření, asanací

 

Odůvodnění Územního plánu Těškovice obsahuje:

 • Textovou část
 • Grafickou část
  • Koordinační výkres
  • Koordinační výkres (výřez zastavěného území)
  • Výkres širších vztahů
  • Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

 

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

 • Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
 • Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA)