V rodinných i bytových domech začínají povinné kontroly kotlů na pevná paliva

V rodinných i bytových domech začínají povinné kontroly kotlů na pevná paliva

Nejpozději do 31. prosince 2016 musí každý provozovatel kotle na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, zajistit prostřednictvím odborně způsobilé osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě, kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem. V případě spalovacího zdroje, jehož výrobce zanikl, nebo není zjistitelný, může předmětnou kontrolu provádět odborně způsobilá osoba proškolená jiným výrobcem stejného typu spalovacího zdroje.

Povinnost zajistit provádění této kontroly je následně jednou za dva kalendářní roky.

Nesplnění této povinnosti lze sankcionovat až do výše 20 000 korun.

Seznam odborně způsobilých osob je na webových stránkách hospodářské komory http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php, kde je průběžně doplňován o nově proškolované osoby.

Ing. Albert Červeň  
vedoucí oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady 
odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy