Velikonoční trhy 2018

Velikonoční trhy 2018

Program ve velkém rozlišení si můžete stáhnout zde

 

 

Výzva k podávání nabídek na podnájem stánků

Velikonoční trhy Opava 2018

Termín akce: 15.– 29. 3. 2018

Místo konání: Dolní náměstí v Opavě

Termín pro podání nabídek a přihlášek k prodeji: nejpozději do 12. 1. 2018 do 12.00, a to

- na adresu Magistrát města Opavy, odbor kancelář primátora, Mgr. Magdaléna Hájková, Horní náměstí 69, 746 26 Opava

- nebo na e-mail magdalena.hajkova@opava-city.cz (naskenované originály s podpisy)

 

Program bude probíhat každý den po celou dobu konání trhů.
Celkem bude pronajato 15-25 městských stánků v kategoriích dle Pravidel Velikonočních trhů Opava:

  1. Punč a další teplé nápoje: 2 stánky
  2. Výzdoba: 2 – 10 stánků
  3. Potraviny, nápoje: 2 – 10 stánků
  4. Rychlé občerstvení: 2 – 10 stánků
  5. Ostatní: 2 – 10 stánků

 

Hodnocení probíhá zvlášť v jednotlivých kategoriích.

Ad 1. Punč a další teplé nápoje:

Doba podnájmu: 15.– 29. 3. 2018

Podmínky pro prodej punče:

- punč z kvalitních surovin ověřených dodavatelů,

- maximální cena alespoň jednoho druhu punče v nabídce 30,- Kč,

- nabídka stánku musí obsahovat minimálně: dva druhy punče, jeden teplý nealkoholický nápoj (pro děti),

- minimální cena za jeden den podnájmu stánku POUZE v této kategorii je 3.000 Kč (vč. DPH).

 

Hodnocení nabídek

Výběrová komise bude hodnotit cenu za den podnájmu (toto kritérium má největší váhu), nabízený sortiment, oblast, kde má prodejce sídlo firmy, reference (pozitivní reference z veřejných akcí obdobného charakteru – prosíme u seznamu referencí uvést kontakt na osobu, která je schopna reference podat).

 

Ad 2. – 5. Kategorie výzdoba / potraviny, nápoje / rychlé občerstvení / ostatní

Doba podnájmu: minimální doba podnájmu je v těchto variantách:
15.– 22. 3. 2018 (8 dnů)

23.–29. 3. 2018 (7 dnů)

V této kategorii není stanovena minimální cena za den podnájmu prodejního stánku.
Je možné pronajmout si stánek na oba termíny, přičemž tyto nabídky budou preferovány.

 

Hodnocení nabídek

Výběrová komise bude hodnotit cenu za den podnájmu (toto kritérium má největší váhu), nabízený sortiment, reference (pozitivní reference z veřejných akcí obdobného charakteru – prosíme u seznamu referencí uvést kontakt na osobu, která je schopna reference podat) a dobu podnájmu (preferováni budou zájemci o delší dobu podnájmu). Při hodnocení se bude brát také ohled na rozmanitost zboží ve stáncích. Vyšší hodnocení mají produkty s označením či certifikací „regionální produkt“ a místní prodejci.

Hlaste se pomocí vyplněné „Přihlášky k prodeji“.

Kontaktní osoba: Mgr. Magdaléna Hájková (magdalena.hajkova@opava-city.cz), telefon 553 756 475, 604 229 355.

Po zaslání Přihlášky k prodeji Vám bude zasláno potvrzení, popřípadě zamítnutí účasti na trhu na Vaši e-mailovou adresu uvedenou v Přihlášce k prodeji.

 

Pokud nebude na první výzvu reagovat dostatečný počet zájemců a nebude nabídnuto dostatečně kvalitní a rozmanité obsazení stánků, vyhrazujeme si právo oslovit další prodejce na neobsazené stánky.

 

Platba za podnájem stánku bude provedena nejpozději 10 dnů od vystavení zálohové faktury, a to ve výši 100% nabízeného nájmu.  Předpokládáme, že smlouva bude uzavřena cca 1 měsíc před začátkem akce. Pokud nebude platba uskutečněna, přenechává se stánek dalšímu zájemci v pořadí.

Organizátor si vyhrazuje právo na rozhodnutí o umístění stánku v rámci trhů.

Nabídka obsahuje:

Přihlášku k prodeji (součástí je prohlášení o seznámení s Pravidly Velikonočních trhů Opava).

 

Zadavatel si vymezuje právo zrušit výzvu k podávání nabídek.

Městské stánky – popis:

- Půdorysný rozměr stánku 250 x 220 cm, delší strana je přední a zadní.

- Výška stánku bez střechy 220 cm.

- V zadní stěně vstupní dveře 80/200 cm, uzamykatelné zámkem.

- Přední část je tvořena pevnou spodní částí do výšky 85 cm, na které je po celé šířce pult šířky 65 cm a uzavíratelné čtyřdílné okenice se zajištěním.

- Na zadní stěnu stánku vedle dveří se osazuje regál o půdorysném rozměru 135 x 40 cm, výška regálu 135 cm, v regálu celkem 5 polic.

- Každý stánek bude opatřen rozvodnicí se třemi zásuvkami. Všechny budou chráněny proudovým chráničem. Jedna zásuvka je určena k zapojení osvětlovacího tělesa, které je součástí stánku.

Elektrifikace

Každý stánek je osazen rozvaděčem s následujícími prvky:

- Elektrifikace

o Maximální příkon všech spotřebičů na stánek 7,5 kW.

o Hlavní vypínač   3/32A.

o Hlavní proudový chránič OFI  3/4/0,03A .

o Zásuvka 230V/16A jistič LPN 16A.

o Zásuvka 230V/16A jistič LPN 16A.

o Zásuvka 230V/16A jistič LPN 10A pro napojení osvětlení LED 1x58W.