Veřejná projednávání

Projekt Zdravého města a místní Agenda 21 je postaven na principech tzv. komunitního plánování. Nedílnou součástí celého projektu je tak aktivní zapojení veřejnosti do rozhodování o věcech veřejných. K tomuto účelu Zdravému městu slouží dva základní mechanismy - kulaté stoly a Fórum Zdravého města.

Hlasování v rámci Fóra Zdravého města 2016

Fórum Zdravého města

Fórum Zdravého města je ročně se opakující veřejné projednání k celkovému rozvoji města. Na akci jsou zváni nejen zástupci veřejné zprávy, neziskového i podnikatelského sektoru, vzdělávacích a odborných institucí, ale zejména široká veřejnost.

Cílem tohoto veřejného projednání je získat co nejširší zpětnou vazbu k rozvoji města. Účastníci se zde mohou vyjádřit k jakémukoliv tématu, problému či oblasti, které je z jejich pohledu problematická a zaslouží si pozornost. Nejedná se tedy o diskusi nad připravenými náměty či dokumenty, ale o plánování tzv. "od zeleného stolu".

Diskuse probíhá formou tematických oblastí a hlavním společným výstupem je formulace 10 nejzásadnějších problémů z pohledu veřejnosti. Výstup akce je následně ověřen veřejnou anketou, jejímž cílem je ověřit formulované problémy co nejširším okruhem lidí. Po vyhodnocení ankety se ověřené problémy předkládají k projednání radě a zastupitelstvu města ke stanovení úkolů a odpovědnosti za jejich řešení.

Fórum Zdravého města se každoročně opakuje, přičemž veřejnost je vždy při této příležitosti seznámena se stavem řešení ověřených problémů z minulých setkání a dále má samozřejmě možnost formulovat další náměty k rozvoji.

Proběhlé ročníky:

Vyhodnocení řešení problémových oblastí:

Veřejná projednání

Jde o veřejně přístupné diskuse občanů města se zástupci samosprávy a pozvanými odborníky na danou problematiku. Z tematické diskuse pak následně vyplynou podněty a připomínky k daným problematikám, které zástupci města aktuálně řeší.

Kulaté stoly, které v minulosti v Opavě proběhly: