Výběrové řízení na redaktora tiskového oddělení

Výběrové řízení na redaktora tiskového oddělení

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

746 01 Opava, Horní náměstí 69 

Tajemník Magistrátu města Opavy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

redaktor/ka tiskového oddělení odboru kancelář primátora MMO

Místo výkonu práce: město Opava

Předpoklady pro výkon funkce: dle § 4, zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění

Požadavky stanovené Statutárním městem Opava

 • minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
 • velmi dobrá znalost českého jazyka a stylistiky
 • velmi dobré vyjadřovací, komunikační a organizační schopnosti
 • iniciativa, samostatnost v rozhodování, zodpovědnost, časová flexibilita
 • znalost prostředí Opavy a okolí
 • praxe v médiích výhodou
 • základní znalosti žurnalistické fotografie výhodou
 • uživatelská znalost kancelářských PC programů (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook)
 • základní znalost práce s grafickými a webovými editory výhodou
 • znalost anglického jazyka (slovem i písmem) výhodou
 • základní orientace ve veřejné správě výhodou
 • odolnost vůči stresu    

 

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:

přesné označení výběrového řízení • jméno, příjmení a titul uchazeče • datum a místo narození • státní příslušnost uchazeče • místo trvalého pobytu uchazeče • číslo občanského průkazu •  kontaktní telefonní číslo • datum a podpis uchazeče.

 

Požadované doklady:

 • profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech s ohledem na výše uvedené požadavky stanovené Statutárním městem Opava
 • motivační dopis
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - originál nebo ověřená kopie; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě diplomu VŠ i dodatek k diplomu; příp. vysvědčení o státní zkoušce – u diplomů vydaných do konce roku 2005), v případě VOŠ diplom a vysvědčení o absolutoriu)

Pokud uchazeč podá přihlášku prostřednictvím datové schránky, bude nutné u výpisu z evidence RT a dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zajistit pravost dokumentu jeho konverzí s ověřením shody obsahu a připojením ověřovací doložky nebo tyto doručit vyhlašovateli v listinné podobě.

 

Platové zařazení: platová třída 9, stupeň dle prokázané praxe (Kč 18.230,- až 27.420,-) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění

 

Bonusy zaměstnavatele: osobní ohodnocení,stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, 25 dnů dovolené za rok, 3 dny indispozičního volna

 

Písemnou přihlášku s výše uvedenými materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně v podatelně Magistrátu města Opavy na adrese: Magistrát města Opavy, personální a mzdové oddělení, Horní náměstí 69, 746 26, Opava. Na obálku uveďte: “Neotvírat, výběrové řízení“

Termín ukončení příjmu přihlášek:  11. 9. 2019, předpokládaný nástup: dle dohody, nejdříve k 1. 10. 2019

Informace o zpracování osobních údajů: Statutární město Opava, sídlo Horní náměstí 69, 746 26  Opava, IČO: 00300535, coby správce osobních údajů, zpracovává uvedené osobní údaje, a to za účelem uskutečnění výběrového řízení, a to po dobu jeho trvání a po dobu nezbytnou po jeho skončení, a to dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodů.

Poznámka: pracoviště Magistrátu města Opavy jsou v režimu nekuřáckých pracovišť.

 

Pracovní náplň: redaktor/ka tiskového oddělení odboru kancelář primátora:

 1. Připravuje podklady pro tvorbu veškerých tiskových materiálů (tiskových zpráv, článků) vydávaných Tiskovým oddělením. Na základě pokynů vedoucí oddělení samostatně také tyto materiály tvoří či obsahově plní.
 2. Připravuje podklady pro odpovědi na dotazy médií. 
 3. Zajišťuje stylistické úpravy a korektury tiskových materiálů z jiných odborů.
 4. Podílí se na poskytování informací směrem k veřejnosti a prostřednictvím webových stránek města www.opava-city.cz, sociálních sítí a dalších komunikačních kanálů.
 5. Spolupodílí se na obsahové tvorbě městského zpravodaje Hláska, přispívá vlastními materiály i samostatně zpracovanými články. 
 6. Spolupodílí se na tvorbě obsahu webových stránek a sociálních sítí města.
 7. Spolupodílí se na pořizování, úpravě a zpracování fotodokumentace pro potřeby vedení města, zpravodaje Hláska a odboru kancelář primátora. Na základě pokynů vedoucí oddělení pořizuje fotodokumentaci také pro potřebu jiných odborů magistrátu.
 8. Spolupracuje s ostatními členy odboru na přípravě propagačních materiálů města a ediční činnosti.
 9. Připravuje a podílí se na organizaci informačních a popularizačních akcí pro veřejnost.
 10. Zastupuje ostatní členy oddělení podle potřeby a pokynů vedoucí oddělení.
 11. Plní další úkoly spojené s činností odboru dle požadavku vedoucí odboru a vedoucí oddělení.