Vybudování rekreační oblasti Stříbrné jezero

Účel: Revitalizace prostoru „Stříbrného jezera“ v Opavě pro rekreaci

Realizace dokumentace: 06/2010 - 08/2011

Projektant: SDRUŽENÍ STUDIO-D+T Opava

Zodpovědný projektant: Ing. arch. Lubomír Dehner

Stupeň dokumentace: DÚR, DSP

Realizátor: ČR, výběr zhotovitele bude proveden dle zákona o veřejných zakázkách

Předpoklad nákladů: 176 mil. Kč

 

 

V roce 2005 Statutární město Opava dokončil0 první fázi projektu „Rozvojový plán využití rekreační oblasti Stříbrné jezero“, který byl spolufinancován Evropskou unií v rámci programu přeshraniční spolupráce PHARE CBC 2001.

Tento rozvojový plán se stal podkladem pro další kroky ve vztahu k této lokalitě.

V listopadu 2006 předložilo Statutární město Opava meziresortní komisi pro přípravu revitalizace Moravskoslezského kraje při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR projektový záměr „Vybudování rekreační oblasti Stříbrné jezero“.

Její členové záměr města ve druhé polovině ledna roku 2006 posoudili a jednomyslně ho doporučili k realizaci. Finanční prostředky byly získány na projektovou dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení včetně následné realizace.

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a dokumentace pro stavební povolení (DSP) již byly zpracovány. Je bezpodmínečně nutné dokončit poslední výkupy pozemků tak, aby mohlo být co nejdříve zahájeno územní a stavební řízení.

Územní rozhodnutí a stavební povolení včetně vyřešení majetkoprávních vztahů jsou nezbytnou podmínkou proto, aby stát mohl na tuto akci uvolnit finanční prostředky.

Investiční náklady na přeměnu zatopeného bývalého sádrovcového dolu a jeho okolí narušeného těžbou na rekreační oblast uhradí stát z prostředků, určených k nápravě důlních škod.

Pouze tzv. neuznatelné náklady (mobiliář, vybavení,…) uhradí Statutární město Opava.

Výběr některých mapových podkladů z dokumentace pro stavební povolení:

Celková situace lokality "Stříbrné jezero"&nbsp(*.pdf) (

 kB)

Koordinační situace "Stříbné jezero"&nbsp(*.pdf) (

 kB)

 

Kategorie: