Vydání oprávnění a osvědčení k provozování stanice měření emisí

Základní informace

Ustanovení § 63 - 66 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, řeší postup pro udělení oprávnění a osvědčení k provozování stanice měření emisí. 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Právnická nebo fyzická osoba, která hodlá provozovat stanici měření emisí.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky pro zřízení SME:

 • statutární orgán, nebo členové statutárního orgánu žadatele dosáhli věku 18 let, jsou způsobilí k právním úkonům a bezúhonní, jedná-li se o právnickou osobu, fyzická osoba dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům a bezúhonná,

 • žadatel má provozní a technické vybavení nezbytné k provozování stanice měření emisí.

Postup

Na základě žádosti a doložením všech požadovaných dokumentů příslušný správní úřad rozhodne o udělení oprávnění.

Žádost o udělení oprávnění musí obsahovat:

 • obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, jedná-li se o právnickou osobu, nebo jméno, příjmení, obchodní firmu, jde-li o podnikatele, rodné číslo, místo trvalého pobytu, jedná-li se fyzickou osobu,

 • typ stanice měření emisí,

 • značky (obchodní název stanovený výrobcem) a typy vozidel, u nichž bude prováděno měření emisí,

 • místo, kde bude stanice měření emisí provozována,

K žádosti žadatel přikládá:

 • popis objektu, příjezdových komunikací a parkoviště,

 • seznam technologického vybavení stanice měření emisí,

 • kladné vyjádření stavebního úřadu, v jehož územním obvodu má být stanice měření emisí zřízena, k záměru provozovat stanici měření emisí z hlediska územního plánu a ochrany životního prostředí, popřípadě jiného veřejného zájmu,

 • stanovisko hygienické služby,

 • doklad o pověření výrobce vozidla nebo výrobce systému vozidla ovlivňujícího tvorbu škodlivých emisí ve výfukových plynech vozidla zřídit specializované pracoviště opravny. Tento doklad lze nahradit specializovaným školením mechaniků u výrobce vozidla, výrobce emisního systému nebo výrobce (dovozce) diagnostické techniky pro řízené emisní systémy vozidel nebo ve zvláštním školicím zařízení zaměřeném na diagnostiku a opravy emisních systémů vozidel.

   

Po udělení oprávnění zajistí její zřizovatel závěrečnou expertizu vypracovanou právnickou osobou určenou ministerstvem (např. ÚVMV, ÚSMD) a vyškolení pracovníků oprávněných měřit emise. Protokoly o odborné expertize, výsledku metrologické kontroly spolu s kopiemi osvědčení pracovníků předloží správnímu úřadu, který následně vydá osvědčení k provozu stanice měření emisí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti u příslušného správního úřadu. Žádost lze podat v elektronické podobě (takové podání nutno do 5 dnů doplnit v písemné formě). Správní řízení je zahájeno dnem doručení žádosti příslušnému správnímu úřadu. 

Na které instituci životní situaci řešit

Na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu bude mít stanice měření emisí své sídlo.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na Magistrátu města Opavy je příslušným Odbor dopravy, Oddělení dopravně správních agend, Krnovská 71B, (III NP – kancelář č.. 314):

Kontakt na pracovníka

Bc. Martin Černý

553 756 960

Vedoucí oddělení DSA

martin.cerny@opava-city.cz 

 

Úřední hodiny

Pondělí

08:00 – 17:00

Úterý

Zavřeno

Středa

08:00 – 17:00

Čtvrtek

08:00 – 14:00

Pátek

08:00 – 14:00

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o udělení oprávnění k provozování SME

Žádost o udělení osvědčení k zahájení provozu SME

Vyplnění žádosti o udělení oprávnění a osvědčení k provozování stanice měření emisí. Formulář žádosti bude poskytnut na kontaktním místě nebo na internetových stránkách statutárního města Opavy, odboru dopravy.  

Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Dle sazebníku správních poplatků, který je přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí žadatel za vydání oprávnění k provozování stanice měření emisí 1500 Kč, za vydání osvědčení 300 Kč. Poplatek se hradí na pokladně v přízemí budovy.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 dnů od doručení všech náležitostí uvedených výše.

Elektronická služba, kterou lze využít

 • datová schránka Magistrátu města Opavy ID: 5eabx4ttnebo
 • elektronická podatelna: posta@opava-city.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 302/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 56/2001 Sb. 

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí příslušného dopravního úřadů se podává do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal. 

Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nebude vydáno oprávnění a osvědčení.

Kategorie: