Výroba (stavba) jednotlivého silničního vozidla

Řeší odbor dopravy, oddělení dopravně správních agend – technici registru vozidel

Žádost o povolení výroby (stavby) jednotlivého vozidla musí obsahovat

 • obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo, je-li žadatelem právnická osoba, nebo jméno, příjmení, obchodní firmu, jde-li o podnikatele, rodné číslo, místo trvalého nebo povoleného pobytu, je-li žadatelem fyzická osoba
 • druh a kategorie silničního vozidla,
 • účel pro který má být vozidlo používáno,
 • způsob zajištění záručního a pozáručního servisu.

Žádost o povolení výroby (stavby) jednotlivého vozidla musí být doložena těmito doklady (dokumentací)

 • ověřenou kopií smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby nebo u právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpisem z obchodního rejstříku, u fyzických osob podnikatelů ověřenou kopií živnostenského oprávnění,
 • technickým popisem silničního vozidla v rozsahu údajů uváděných v technickém průkazu vozidla, včetně údajů o předpokládaných provozních, jízdních a dynamických vlastnostech,
 • nákresem sestavy silničního vozidla s uvedením rozměrů a hmotností,
 • návodem k údržbě a obsluze vozidla v českém jazyce,
 • osvědčením o schválení typu systému vozidla, konstrukčních částí a samostatných technických celků, které tvoří silniční vozidlo, nebo technickým protokolem vydaný zkušební stanicí,
 • Magistrát města Opavy, odbor dopravy, může uložit provedení zkoušek k jednotlivě vyrobenému silničnímu vozidlu na náklady výrobce,
 • správní poplatek u motorového vozidla 2000 Kč, přípojné vozidlo a moto 2000 Kč.

Při jednání je nutné předložit

 • občanský průkaz
 • doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu, není-li vlastník, popř. provozovatel státním občanem České republiky

V případě jednání za firmu je nutné předložit

 • v případě, že žadatelem je fyzická osoba – živnostenský list,
 • v případě, že žadatelem je právnická osoba – výpis obchodního rejstříku

Formuláře

Veškeré doklady se předkládají v originále, popř. v ověřených kopiích, vždy jedná osoba oprávněná nebo osoba s plnou mocí.

 

 

Kategorie: