Vývoz vozidla - registrační značka na vývoz

1)    Základní informace

Obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost vlastníka silničního vozidla přidělí k tomuto vozidlu registrační značku s omezenou platností pro vývoz do jiného státu a vydá tabulky s touto přidělenou registrační značkou v počtu odpovídajícím kategorii vozidla. Platnost registrační značky se stanovuje maximálně na 3 měsíce od jejího přidělení.

2)    Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz podává vlastník silničního vozidla

3)    Postup a podmínky pro vyřízení žádosti

Žadatel vyplní příslušný tiskopis (viz formuláře odbor dopravy) a splní další náležitosti dle právního předpisu (zákon 56/2001 Sb.)

4)    Kde a s kým je možné situaci řešit

V územní působnosti Magistrátu města Opavy je příslušným odbor dopravy, oddělení dopravně správních agend (registr vozidel), Krnovská 71B

5)    Formuláře, doklady, náležitosti

K podané žádosti je nutné doložit:

-       doklad totožnosti žadatele

-       technický průkaz vozidla

-       osvědčení o registraci vozidla (malý TP)

-       tabulka(y) registrační značky

-       údaje o osobě, která bude užívat vozidlo opatřené RZ na vývoz

-       v případě, že za vlastníka jedná zmocněnec, plná moc nemusí mít úředně ověřený podpis 

6)    Správní poplatky

Zápis změn v dokladech k vozidlu zaplatí žadatel  50,- Kč                                                Vydání tabulky s registrační značkou 200,- Kč za každou vydanou tabulku

7)    Lhůty pro vyřízení žádosti

Zpravidla bezodkladně, složité případy dle správního řádu do 30 dnů

8)    Právní předpisy

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění později vydaných předpisů,

Vyhláška  MD  č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel,

Vyhláška MD č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

 

 

Kategorie: