Zápis vozidla bez českého technického průkazu do registru silničních vozidel

Základní informace

Silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo provozované na pozemních komunikacích musí být zapsáno v registru silničních vozidel, pokud má osoba, která ho provozuje, na území České republiky:

 • trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl,
 • sídlo, jedná-li se o právnickou osobu,
 • odštěpný závod, jedná-li se o zahraniční právnickou osobu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Oprávněnou osobou k jednání je vlastník silničního vozidla, popřípadě společně žádají vlastník a osoba, která je v žádosti uvedena jako provozovatel silničního vozidla.

Podmínky a postup řešení

Do registru silničních vozidel lze zapsat silniční motorové vozidlo, pokud:

 • technická způsobilost silničního vozidla k provozu na pozemních komunikacích byla schválena,
 • je splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla týkající se takového vozidla,
 • byla při pořízení silničního vozidla z jiného členského státu zaplacena daň z přidané hodnoty, stanoví-li tak zvláštní právní předpis,
 • silniční vozidlo není vedeno jako pohřešované nebo odcizené v Schengenském informačním systému nebo v informačním systému Policie České republiky nebo tato informace není zjištěna v centrálním registru silničních vozidel,
 • provozovatel silničního vozidla má na území České republiky:
  • trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl,
  • nebo sídlo, jedná-li se o právnickou osobu,
  • nebo odštěpný závod, jedná-li se o zahraniční právnickou osobu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel na příslušném úřadu.

Dotčené instituce

Příslušný je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na Magistrátu města Opavy je příslušným Odbor dopravy, Oddělení dopravně správních agend, Krnovská 71B, (I NP – technici registru vozidel):

Kontakty na pracovníky registru silničních vozidel (rsv)

Ivana Patyková

553 756 924

Technik registru vozidel

Zdeňka Vašková

553 756 911

Technik registru vozidel

Olga Laifertová, DiS.

553 756 909

Technik registru vozidel

Luděk Riedel

553 756 912

Technik registru vozidel

 

Úřední hodiny

Pondělí

08:00 – 17:00

Úterý

Zavřeno

Středa

08:00 – 17:00

Čtvrtek

08:00 – 14:00

Pátek

08:00 – 14:00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

K žádosti se přikládá:

 • doklad totožnosti žadatele (v případě zastupování doklad zmocněnce),
 • doklad o technické způsobilosti vozidla, kterým je
 1. prohlášení o shodě (COC list), nebyl-li technický průkaz vydán, nebo
 2. osvědčení o registraci silničního vozidla vydané jiným členským státem EU, Švýcarskem, Norskem, Islandem, Lichtenštejnskem, a, byl-li vydán, i technický průkaz tohoto silničního vozidla, nebo
 3. rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla (týká se vozidel, která nejsou naposledy registrována ve státech uvedených v bodě 2), nebo
 4. osvědčení o schválení vozidla s platností ve všech členských státech,
 • doklad o technické prohlídce, jedná-li se o provozované silniční vozidlo, s výjimkou vozidel posledně registrovaných v členském státě EU, Švýcarsku, Norsku, Lichtenštejnsku nebo na Islandu, u nichž neuplynula od jeho první registrace lhůta, ve které mají provozovatelé vozidla povinnost vozidlo přistavit k první pravidelné technické prohlídce (např. u osobního automobilu nebo motocyklu první perioda 4 roky od jeho první registrace),
 • protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, nejedná-li se o nové vozidlo,
 • zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
 • doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky,
 • potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu a
 • dokumentaci obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla, pokud nejsou obsaženy v dokladu o technické způsobilosti vozidla.
 • Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností při podání listinné žádosti neověří totožnost žadatele nebo žadatel není zastoupen na základě plné moci, musí žádost obsahovat úředně ověřený podpis.

  Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel písemnou plnou mocí, musí být plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem zmocnitele nebo podepsána zmocnitelem způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje při právním jednání vůči státu v souvislosti s výkonem jeho působnosti účinky vlastnoručního podpisu (např. odeslání plné moci z datové schránky zmocnitele do datové schránky magistrátu).

  Plná moc podepsaná uznávaným elektronickým podpisem nebo plná moc z datové schránky zmocnitele se zasílá:

  • datová schránka Magistrátu města Opavy ID: 5eabx4ttnebo
  • elektronická podatelna: posta@opava-city.cz

  Formuláře

  Formulář žádosti (vytisknout, prosím, oboustranně):

  Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel

  Plná moc - evidence vozidel

  Správní a jiné poplatky

  Správní poplatky jsou dány položkou 26 zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích:

  motocykl do 50 cm3

  300,-Kč

  motocykl nad 50 cm3

  500,-Kč

  motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly

  800,-Kč

  přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně

  500,-Kč

  přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti

  700,-Kč

  Správní poplatek je hrazen v hotovosti nebo platební kartou na odboru agendy řidičů a motorových vozidel.

  Od 1. 1. 2009 je povinen vlastník vozidla kategorie M1 a N1 při první registraci nebo přeregistraci vozidla uhradit kromě poplatku za registraci ještě poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků. Jeho výše závisí na údaji o homologacích emisí v technickém průkazu, podle kterých jsou vozidla rozdělená do jednotlivých stupňů:

  EURO 0

  poplatek 10 000,- Kč

  EURO 1

  poplatek 5 000,- Kč

  EURO 2

  poplatek 3 000,- Kč

  • od poplatku jsou osvobozeni žadatelé těžce tělesně postižení, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP-P, dále žadatelé, u nichž k přeregistraci vozidla dochází v důsledku nabytí a vypořádání dědictví nebo v důsledku zániku společného jmění manželů (poplatek se pak platí při následující přeregistraci vozidla následující po registraci nebo přeregistraci, při kterých byl žadatel od poplatku osvobozen),
  • poplatek se neplatí u vozidel, která splňují minimálně mezní hodnoty emisí EURO 3, a dále v případě vozidel zapsaných v registru silničních vozidel, pro která je vydán platný doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost.

  Lhůty pro vyřízení

  Věc se nevyřizuje na počkání, průměrná doba vyřízení žádosti 1 týden, komplikovanější případy dle správního řádu do 30 dnů.

  Možnost řešit elektronicky

  • Plnou moc podepsanou uznávaným elektronickým podpisem lze zaslat do datové schránky Magistrátu města Opavy ID: 5eabx4ttnebo
  • elektronická podatelna: posta@opava-city.cz

  K jednání se lze objednat na internetové adrese: Objednávka termínu na přepážky

  Právní předpisy

  Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů.

  Související právní předpisy

  • vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

  Opravné prostředky

  Lze se odvolat u správního orgánu, který napadené nepravomocné rozhodnutí vydal (odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí). V případě řízení ukončeného pravomocným rozhodnutím lze podat žádost o obnovu řízení u kteréhokoliv správního orgánu, který ve věci rozhodoval, a to do 3 měsíců ode dne, kdy se o důvodu obnovy řízení účastník řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí. Obnovy řízení se nemůže domáhat ten, kdo mohl důvod obnovy uplatnit v odvolacím řízení. O obnově řízení rozhoduje správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni. Obnova řízení je možná pouze tehdy, pokud vyšly najevo nové důkazy nebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, případně pokud bylo změněno nebo zrušeno podkladové rozhodnutí.

  Správní trest

  Lze uložit pokutu do 50 000 Kč za přestupek dle § 83 odst. 1 písm. a) zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo za správní delikt dle § 83a odst. 1 písm. b) zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  Kategorie: