Zpráva o kvalitě vody v tocích 2014

Zpráva o kvalitě vody v tocích 2014

Státní podnik Povodí Odry vydal Zprávu o jakosti vody v tocích za rok 2014. Informuje o jakosti vody ve vodních tocích oblasti povodí Odry na území severní Moravy a české části Slezska. Mezi hodnocenými toky je také řeka Opava protékající naším městem. 


Kvalita vody v řece Opavě byla sledována na území města ve dvou profilech a to v Malých Hošticích a částečně ve Vávrovicích. V obou profilech je celkově klasifikována výslednou III. třídou jakosti (z celkem 5 tříd).

Na celkovém hodnocení se odráží především vyšší obsah celkového fosforu a organického znečištění pocházejícího z odpadních vod vypouštěných z komunálních i průmyslových zdrojů jak z města Opavy, tak z přiváděných přítoků z okolních obcí.

Podle počtu termotolerantních koliformních bakterií dosahuje voda ve Vávrovicích nejlepší jakosti (I. třída), ale v Malých Hošticích je na úrovni III. třídy. Znečištění chlorovanými organickými polutanty (chlorovaná rozpouštědla) lindanem a PCB odpovídá nejlepší I. třídě, ale v obsahu PAU je na úrovni III. třídy. Co se týče obsahu AOX, TOC a chlorofylu-a odpovídá mírnému znečištění II. třídy vyjma obsahu TOC ve Vávrovicích (III. třída).

Voda vykazuje pouze mírné znečištění amoniakálním a dusičnanovým dusíkem (II. tř.). Ostatní sledované fyzikální a chemické ukazatele a biologické ukazatele řadí vodu na úroveň I. a II. třídy jakosti, s výjimkou obsahu nerozpuštěných látek, které jsou na úrovni III. třídy jakosti.

Z hodnocení dále vyplývá, že na celém toku řeky Opavy se výsledné hodnocení jakosti vody významně nemění, ve většině ukazatelů zůstává kvalita na stejné úrovni jako v předchozích letech, popř. některé ukazatele se zlepšují.

Zpráva vedle hodnocení jakosti vody v tocích obsahuje také vývoj jakosti vody v tocích v letech 2005-2014, přehled o vypouštění odpadních vod do vod povrchových a řadu tabulek.