Návrh rozpočtu na rok 2020

Upraveno: 17.03.2020

Vážení občané

V souladu s § 2, odst. 1 a §11, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 84, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a platným Jednacím řádem ZMO, článek 7, bod 8, vám předkládáme Návrh rozpočtu Statutárního města Opava na rok 2020 a  Rozpočtový výhled na roky 2021 - 2022.

Návrh rozpočtu statutárního města Opava na rok 2020 a Rozpočtový výhled na roky 2021 - 2022

Rada Statutárního města Opavy schválila předkládaný materiál na svém zasedání dne 27. 11. 2019 a definitivně o nich rozhodne Zastupitelstvo Statutárního města Opavy dne 16. 12. 2019.

Své dotazy a připomínky můžete uplatnit písemně k rukám vedoucí finančního a rozpočtového odboru Ing. Lenky Grigarové do 13. 12. 2019 nebo ústně přímo na zasedání zastupitelstva dne 16. 12. 2019.

K zasílání dotazů můžete rovněž využít e-mailovou adresu:  rozpocet@opava-city.cz