Budišovice

Zastupitelstvo obce Budišovice příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na svém zasedání konaném dne 21.09.2010, v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona

vydalo formou opatření obecné povahy Územní plán Budišovice, který byl upraven změnou č. 1 s nabytím účinnosti dne 28.12.2015. 

 

Územní plán Budišovice, ve znění změny č. 1, obsahuje:

 • I.A Textovou část
 • I.B Grafickou část
  • 1. Výkres základního členění území  -  legenda
  • 2. Hlavní výkres  -  legenda
  • 3. Koncepce dopravy  -  legenda
  • 4. Koncepce vodního hospodářství  -  legenda
  • 5. Koncepce energetiky a spojů  -  legenda

 

Odůvodnění Územního plánu Budišovice obsahuje (Změna č. 1 obsahuje vlastní odůvodnění):

 • II. A Textovou část (včetně doplnění pořizovatele)
 • II. B Grafickou část
  • 1. Koordinační výkres (ve znění změny č. 1)  -  legenda
  • 2. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
  • 3. Výkres širších vztahů

 

 

Účinnost

Územní plán Budišovice nabývá účinnosti 07.10.2010 /podle ustanovení § 173 správního řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se vydání opatření obecné povahy oznámí/.  

Poučení

Územní plán Budišovice, ve znění změny č. 1, opatřen záznamem o účinnosti se ukládá v souladu s ust. § 165 stavebního zákona:

 • na Obci Budišovice,
 • na Úřadu obce Velká Polom - příslušný stavební úřad,
 • na Magistrátu města Opavy - oddělení územního plánování
 • na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje - odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury.

 

Dále pořizovatel zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o vydaném územním plánu a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace a do její dokladové dokumentace nahlížet.

 

Proti Územnímu plánu Budišovice a jeho změně č. 1 vydaných formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

Do kompletní územně plánovací dokumentace včetně odůvodnění je možné nahlížet u pořizovatele, na obci Budišovice, příslušném stavebním úřadu a krajském úřadu. Zároveň můžete využít webovou aplikaci krajského úřadu MSK.

 

Zpráva o uplatňování územního plánu za období 2014-2018.