Háj ve Slezsku

Zastupitelstvo obce Háj ve Slezsku příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na svém zasedání konaném dne 16.12.2019, v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona

vydalo formou opatření obecné povahy Územní plán Háj ve Slezsku, který byl následně upraven změnou č. 1 vydanou dne 21.09.2020.

Územní plán Háj ve Slezsku, úplné znění po změně č. 1, obsahuje (platnost od 31.12.2020):

Odůvodnění Územního plánu Háj ve Slezsku, úplné znění po změně č. 1, obsahuje:

 

Účinnost

Územní plán Háj ve Slezsku nabývá účinnosti 31.12.2019 /podle ustanovení § 173 správního řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se vydání opatření obecné povahy oznámí/.

Poučení

Územní plán Háj ve Slezsku, opatřen záznamem o účinnosti se ukládá v souladu s ust. § 165 stavebního zákona:

  • na Obci Háj ve Slezsku,
  • na Obecním úřadu obce Háj ve Slezsku - příslušný stavební úřad,
  • na Magistrátu města Opavy - oddělení územního plánování,
  • na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje - odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury.

 

Dále pořizovatel zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o vydaném územním plánu a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace a do její dokladové dokumentace nahlížet.

Proti Územnímu plánu Háj ve Slezsku vydaného formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

Do kompletní územně plánovací dokumentace včetně odůvodnění je možné nahlížet u pořizovatele, na obci Háj ve Slezsku, příslušném stavebním úřadu a krajském úřadu. Zároveň můžete využít webovou aplikaci krajského úřadu MSK.

 

Územní plán Háj ve Slezsku obsahuje (Nabytí účinnosti 31.12.2019):

Odůvodnění Územního plánu Háj ve Slezsku obsahuje:

 

Změna č. 1 (Nabytí účinnosti dne 31.12.2020)

Ke stažení