Litultovice

Zastupitelstvo městyse Litultovice příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na svém zasedání konaném dne 09.02.2015, v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona

vydalo formou opatření obecné povahy Územní plán Litultovice.

 

Územní plán Litultovice obsahuje:

 • Textovou část
 • Grafickou část
  • Výkres základního členění - legenda
  • Hlavní výkres - urbanistická koncepce - legenda
  • Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury - legenda
  • Veřejně prospěšné stavby, opatření, asanace - legenda

Odůvodnění územního plánu Litultovice obsahuje:

 • Textovou část
  • Odůvodnění pořizovatele
 • Grafickou část
  • Koordinační výkres - legenda
  • Koordinační výkres (zastavěné území Litultovice)
  • Širší vztahy
  • Předpokládané zábory půdního fondu - legenda
  • Schéma sítě cyklisticých tras

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahuje:

 • Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
  • Vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Účinnost

Územní plán Litultovice nabývá účinnosti 25.02.2015 /podle ustanovení § 173 správního řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se vydání opatření obecné povahy oznámí/.

Poučení

Územní plán Litultovice, opatřen záznamem o účinnosti se ukládá v souladu s ust. § 165 stavebního zákona:

 • na Městyse Litultovice,
 • na Úřadu městyse Litultovice - příslušný stavební úřad,
 • na Magistrátu města Opavy - oddělení územního plánování,
 • na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu
  a kultury.

Dále pořizovatel zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o vydaném územním plánu a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace a do její dokladové dokumentace nahlížet.

 

Proti Územnímu plánu Litultovice vydaného formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

Do kompletní územně plánovací dokumentace včetně odůvodnění je možné nahlížet u pořizovatele, na městyse Litultovice, příslušném stavebním úřadu a krajském úřadu. Zároveň můžete využít webovou aplikaci krajského úřadu MSK.