Štítina

Zastupitelstvo obce Štítina příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na svém zasedání konaném dne 20.08.2014, v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona

vydalo formou opatření obecné povahy Územní plán Štítina, který byl upraven změnou č. 1 vydanou dne 13.12.2017.

 

Územní plán Štítina, úplné znění po změně č. 1, obsahuje:

 

Odůvodnění Územního plánu Štítina obsahuje:

 • II. A Textovou část (včetně doplnění pořizovatele)
 • II. B Grafickou část
  • II./B1.a Koordinační výkres
  • II./B1.b1, II./B1.b2 Koordinační výkres (zastavěné území) 1 : 2 000
  • II./B2. Širší vztahy
  • II./B3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
   • Schemata
    • II./B4. Schema sítě cyklistických tras

Účinnost

Územní plán Štítina nabývá účinnosti 05.09.2014, změna č. 1 nabývá účinnosti 2. 1. 2018/podle ustanovení § 173 správního řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se vydání opatření obecné povahy oznámí/.

Poučení

Územní plán Štítina, opatřen záznamem o účinnosti se ukládá v souladu s ust. § 165 stavebního zákona:

 • na Obci Štítina,
 • na Magistrátu města Opavy - odboru výstavby - příslušný stavební úřad,
 • na Magistrátu města Opavy - oddělení územního plánování,
 • na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje - odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury.

 

Dále pořizovatel zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o vydaném územním plánu a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace a do její dokladové dokumentace nahlížet.

 

Proti Územnímu plánu Štítina a jeho změně č. 1 vydaných formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

Do kompletní územně plánovací dokumentace včetně odůvodnění je možné nahlížet u pořizovatele, na obci Štítina, příslušném stavebním úřadu a krajském úřadu. Zároveň můžete využít webovou aplikaci krajského úřadu MSK.

Územní plán Štítina (Nabytí účinnosti dne 05.09.2014)

Územní plán Štítina obsahuje:

Odůvodnění Územního plánu Štítina obsahuje:

Změna č. 1 (Nabytí účinnosti dne 02.01.2018)

Územní plán

Odůvodnění územního plánu

Ke stažení