Územní plán Branka u Opavy

Návrh Územního plánu Branka u Opavy, vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území a termín opakovaného veřejného projednání se doručuje veřejnou vyhláškou dle § 53 odst. 2 stavebního zákona. Je umožněno do návrhu a vyhodnocení nahlédnout ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky. Ve lhůtě do 7 dnů od konání opakovaného veřejného projednání může vlastník nemovitosti dotčené úpravou návrhu, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit u pořizovatele k úpravám návrhu písemné námitky, zároveň může kdokoliv uplatnit písemnou připomínku.

Opakovaným veřejným projednáním jsou dotčeny pouze úpravy, které vyplynuly z veřejného projednání a jen k těmto úpravám lze uplatnit námitky  a připomínky.

Návrh Územního plánu Branka u Opavy obsahuje:

 • Textovou část
 • Grafickou část
  • Výkres základního členění území
  • Hlavní výkres
  • Koncepce technické infrastruktury
  • Výkres veřejně prospěšných staveb,po opatření a asanací

 

Odůvodnění Územního plánu Branka u Opavy obsahuje:

 • Textovou část
 • Grafickou část
  • Koordinační výkres 1 : 5 000
  • Koordinační výkres 1 : 2 000
  • Širší vztahy
  • Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

 

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahuje:

 • Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území