Územní plán Brumovice

Návrh Územního plánu Brumovice a jeho Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se doručuje veřejnou vyhláškou dle § 53 odst. 2 stavebního zákona pro účely opakovaného veřejného projednání.

Ve lhůtě do 7 dnů od konání veřejného projednání mohou oprávněné osoby podat k návrhu územního plánu písemné námitky a připomínky.