Územní plán Jezdkovice

Návrh Územního plánu Jezdkovice a jeho Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se doručuje veřejnou vyhláškou dle § 53 odst. 2 stavebního zákona pro účely opakovaného veřejného projednání.

Ve lhůtě do 7 dnů od konání opakovaného veřejného projednání mohou oprávněné osoby podat k úpravám návrhu územního plánu písemné námitky a připomínky. K námitkám a připomínkám, které mohly být uplatněny již v rámci veřejného projednání se nepřihlíží.