Územní plán Jezdkovice

Návrh Územního plánu Jezdkovice a jeho Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se doručuje veřejnou vyhláškou dle § 52 odst. 1 stavebního zákona pro účely veřejného projednání.

Ve lhůtě do 7 dnů od konání veřejného projednání mohou oprávněné osoby podat k návrhu územního plánu písemné námitky a připomínky.