Z1 Územní plán Oldřišov

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Oldřišov  a vyhodnocení jeho vlivů se doručuje veřejnou vyhláškou dle § 50 odst. 3 stavebního zákona a je umožněno do něj nahlédnout ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky. Ve lhůtě do 30 dnů od doručení veřejné vyhlášky může kdokoliv uplatnit u pořizovatele k návrhu písemné připomínky.