Z1 Územní plán Stěbořice

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Stěbořice a termín veřejného projednání se doručuje veřejnou vyhláškou dle § 52 odst. 1 stavebního zákona. Do uvedeného dokumentu je umožněno nahlédnout ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky. Ve lhůtě do 7 dnů od konání veřejného projednání může vlastník nemovitosti dotčené návrhem, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit u pořizovatele k návrhu písemné námitky, zároveň může kdokoliv uplatnit písemnou připomínku. Námitka musí současně s vymezením dotčeného území obsahovat odůvodnění a údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva.

Námitky a připomínky lze uplatnit písemně nejpozději do 06.05.2019.

Změna č. 1 Územního plánu Stěbořice obsahuje:

 • I./A. Textovou část
 • I./B. Grafickou část
  • I./B.1. Výkres základního členění území
  • I./B.2. Hlavní výkres – urbanistická koncepce
  • I./B.3. Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury
  • I./B.4. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanaci

Odůvodnění územního plánu obsahuje:

 • II./A. Textovou část
 • II./B. Grafickou část
  • II./B.1.a Koordinační výkres
  • II./B.1.b. Koordinační výkres (zastavěné území m. č. Stěbořice)
  • II./B.1.c. Koordinační výkres (zastavěné území m. č. Nový Dvůr)
  • II./B.1.d. Koordinační výkres (zastavěné území m. č. Březová)
  • II./B.1.e. Koordinační výkres (zastavěné území m. č. Jamnice)
  • II./B.3.  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu