Z1 Územní plán Vršovice

Návrh Územního plánu Vršovice - změna č. 1 se doručuje veřejnou vyhláškou dle § 55b odst. 2 a za použití § 52 odst. 1 stavebního zákona a je umožněno do něj nahlédnout ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky. Současně byl veřejnou vyhláškou oznámen termín veřejného projednání.