Z2 Územní plán Budišovice

Návrh Změny č. 2 Územního plánu Budišovice se doručuje veřejnou vyhláškou dle § 52 odst. 1 stavebního zákona a je umožněno do něj nahlédnout ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky. Ve lhůtě do 7 dnů od konání veřejného projednání může kdokoliv uplatnit u pořizovatele k návrhu písemné připomínky, oprávněné osoby námitky.