Z3 Územní plán obce Brumovice

Úpraveny návrh Změny č. 3 Územního plánu obce Brumovice je zveřejněn pro účely opakovaného veřejného projednání podle § 52 a § 53 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Na opakovaném veřejném projednání budou projednány pouze ty části návrhu změny č. 3 Územního plánu obce Brumovice, které byly na základě výsledků veřejného projednání upraveny.

Námitky proti návrhu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Námitky lze uplatnit nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání /tj. do 09.10.2017/, kdy je v námitce nutné uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit dotčené území. Ve stejné lhůtě může kdokoliv uplatnit k návrhu také připomínky.

Termín opakovaného veřejného projednání včetně poučení je doručován veřejnou vyhláškou zveřejněnou na úřední desce pořizovatele a Obeního úřadu Brumovice.

 

I. Návrh Změny č. 3 Územního plánu obce Brumovice, který obsahuje:

 

I.A Textovou část

I.B Grafickou část zpracovanou na průsvitkách, které tvoří přílohu k výkresům:

B.1. Komplexní urbanistický návrh a návrh dopravy 1:2880

B.2. Komplexní urbanistický návrh - zónace 1:2880

B.3. Komplexní urbanistický návrh, doprava 1:5000

B.4. Vodní hospodářství 1:2880

B.5. Energetika 1:2880

B.6. Vodní hospodářství, energetika 1:5000

B.7. Veřejně prospěšné stavby 1:5000

 

II. Odůvodnění Změny č. 3 Územního plánu obce Brumovice, které obsahuje:

 

II.A Textovou část

II.B Grafickou část zpracovanou na průsvitkách, které tvoří přílohu k výkresům:

B.8. Vyhodnocení záboru zemědělského půdního fondu 1:5000

B.9. Širší vztahy 1:50 000

 

(Výkres B.9 je zpracován nad výřezem výkresu č. A.2 Plochy a koridory admístního významu, ÚSES a územní rezervy, který je součástí grafické části Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje).

 

K průsvitkám, které tvoří přílohu k výkresu B.3. Komplexní urbanistický návrh, doprava je dokládán jako podklad výkres B.3 Komplexní urbanistický návrh – právní stav po Změně č. 1 a Změně č. 2.

Ke stažení