Průmyslová zóna Jaktař-Vávrovice

Analytická část

 • A01 Analytická část - textová část
 • A02 Analytická část - grafická část
  • A02-01 Situace širších vztahů
  • A02-02 Situace stávajícího stavu - prostorové souvislosti
  • A02-03a Situace stávajícího stavu - pozemky a inženýrské sítě
  • A02-03b Seznam dotčených pozemků
  • A02-04 Situace stávajícího stavu - problémová mapa
 • A03 Analytická část - přílohy
  • A03-01 IG/HG rešerše zájmového území

Návrhová část

 • B01 Návrhová část - textová část
 • B02 návrhová část - grafická část
  • B02-01 Koncepce dopravy
  • B02-02 Koncepce vodohospodářství
  • B02-03 koncepce energetiky
  • B02-04 koncepce zeleně
  • B02-05a Koordinační výkres - vztah k právnímu stavu ÚP
  • B02-05b koordinační výkres - vztah k navrženému stavu ÚP
  • B02-06 Typické řezy koridory IS
  • B02-07a Urbanistická koncepce - detail plochy 5., 6.
  • B02-07b Urbanistická koncepce - detail plochy 3., 4.
  • B02-07c Urbanistická koncepce - detail plochy 1., 2.
 • B03 Návrhová část - dokladová část
  • B03-01 Vyjádření dotčených orgánů TPO
  • B03-02 zápisy z výrobních výborů