Statut kontrolního výboru zastupitelstva Statutárního města Opava

čl.1 
Zřízení výboru 

 1. Kontrolní výbor zřizuje svým usnesením zastupitelstvo Statutárního města Opava (dále jen „zastupitelstvo města“) jako svůj iniciativní a kontrolní orgán v souladu s ustanovením § 117 odst.2 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění. 

 2. Funkční období kontrolního výboru je totožné s funkčním obdobím zastupitelstva města. 

čl.2 
Složení kontrolního výboru 

 1. Kontrolní výbor tvoří 9 členů. Předsedou je vždy člen zastupitelstva, který je do této funkce volen zastupitelstvem města dle § 84/2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s jednacím řádem zastupitelstva. 

 2. Členem kontrolního výboru může být kromě člena zastupitelstva zvoleného dle § 84/2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích také kterýkoliv jiný občan města. Členem kontrolního výboru nesmí být žádný z uvolněných členů zastupitelstva města. 

 3. Každého zasedání kontrolního výboru se zúčastňuje vedoucí odboru kontroly MMO s hlasem poradním, který plní rovněž administrativní úkoly, související s činností kontrolního výboru. 

čl.3 
Předmět činnosti kontrolního výboru 

 1. Kontrolní výbor je iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva města. Předkládá zastupitelstvu města svá stanoviska a návrhy. 

 2. Kontrolní výbor plní pouze úkoly ze zákona, zejména ze zákona o obcích a další, kterými jej pověří svým usnesením zastupitelstvo města. Žádný jiný orgán města nemá právo ukládat kontrolnímu výboru úkoly. 

 3. Kontrolní výbor působí pouze v oblasti samostatné působnosti města. Nesmí mu být ukládán jakýkoliv úkol v přenesené působnosti města. 

 4. Kontrolní výbor kontroluje: 

 5. plnění usnesení zastupitelstva města 

 6. plnění usnesení rady města 

 7. dodržování právních předpisů ostatními výbory zastupitelstva města 

 8. dodržování právních předpisů magistrátem města v oblasti samostatné působnosti 

 9. další oblasti v samostatné působnosti, kterými jej pověří zastupitelstvo města. 

čl.4 
Práva a povinnosti členů kontrolního výboru 

 1. Předseda kontrolního výboru po jeho zřízení zastupitelstvem města do 14 dnů svolá prvé zasedání kontrolního výboru. Na tomto prvém zasedání je volbou zvolen místopředseda kontrolního výboru, který řídí zasedání výboru v nepřítomnosti předsedy výboru. 

 1. Členové kontrolního výboru jsou povinni se zúčastňovat zasedání tohoto výboru a plnit úkoly, které jim vyplývají z přijatých závěrů, směřujících k naplnění usnesení zastupitelstva města. 

 2. Při prováděném šetření kontrolního záměru jsou členové kontrolního výboru oprávněni nahlížet do všech písemností důležitých k ověření správnosti samosprávných postupů orgánů a příspěvkových organizací a organizačních složek města, zřízených městem a právnických osob založených městem. Dále jsou oprávněni od všech zaměstnanců města Opavy zařazených do Magistrátu města Opavy vyžadovat nezbytné informace týkající se šetření kontrolního záměru. 

 3. Členové kontrolního výboru jsou povinni při kontrolním šetření chránit práva kontrolovaných subjektů a jeho zaměstnanců včetně zachování mlčenlivosti o skutečnostech, s nimiž se v průběhu kontrolního šetření seznámili. 

čl.5 
Kontrolní záměry 

 1. Zastupitelstvo města svým usnesením ukládá kontrolnímu výboru zadání kontrolních záměrů v souladu s článkem č.3 tohoto Statutu. Předseda kontrolního výboru obdrží výpis příslušného usnesení. 

 2. Předseda kontrolního výboru na nejbližším zasedání tohoto výboru seznámí jeho členy se zadáním kontrolního záměru. Jeho případné rozpracování na jednotlivé dílčí kontrolní záměry zpracovává odbor kontroly MMO. 

 3. Kontrolní výbor svým usnesením pověří kontrolní skupiny, skládající se minimálně z 3 členů kontrolního výboru provedením šetření kontrolního záměru. Jeden z členů kontrolní skupiny je kontrolním výborem jmenován do funkce vedoucího kontrolní skupiny 

 4. Kontrolní výbor svým usnesení stanoví termín předložení závěru z kontrolního šetření. Změnu tohoto termínu může schválit pouze kontrolní výbor. 

 5. Vedoucí odboru kontroly MMO může na požádání předsedy kontrolního výboru přidělit kontrolní skupině jednoho zaměstnance odboru kontroly MMO, který bude plnit administrativně technické úkoly, spojené s šetřením kontrolního záměru. Rovněž tak může vedoucí odboru kontroly MMO po dohodě s předsedou kontrolního výboru přizvat k prováděnému šetření odborníka pro příslušnou oblast kontrolního záměru. 

 6. Vedoucí kontrolní skupiny ve spolupráci s odborem kontroly MMO informuje o kontrolním záměru příspěvkové organizace a organizační složky města, zřízené zastupitelstvem města a právnické osoby založené zastupitelstvem města prostřednictvím tajemníka MMO. 

 7. O průběhu šetření kontrolního záměru, zjištěných závěrech a návrhu opatření je zpracován písemný zápis, který předkládá vedoucí kontrolní skupiny na zasedání kontrolního výboru k projednání a schválení. Přílohou zápisu jsou vybrané kopie písemných dokumentů, z nichž kontrolní zjištění vychází. 

čl.6 
Zasedání kontrolního výboru 

 1. Kontrolní výbor se schází dle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce. Jeho zasedání svolává předseda kontrolního výboru písemně prostřednictvím odboru kontroly MMO. 

 2. Zasedání kontrolního výboru jsou neveřejná. Předseda výboru v úvodu zasedání může přednést návrh na schválení přítomnosti hostů při zasedání výboru. O tomto návrhu výbor hlasuje. 

 3. Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vysloví souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru. 

 4. Usnesení výboru je zpracováno písemně včetně návrhu na opatření k projednání v zastupitelstvu města. Předseda výboru předkládá písemný materiál výboru k projednání v zastupitelstvu města v termínech, stanovených jednacím řádem zastupitelstva. 

čl.7 
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva a rady města 

 1. Členové kontrolního výboru mohou na jeho zasedání vznést iniciativní návrhy ke kontrole plnění usnesení zastupitelstva a rady města. O těchto návrzích výbor hlasuje. 

 2. Předseda výboru po schválení návrhu ke kontrole plnění usnesení ZMO nebo RMO požádá prostřednictvím odboru kontroly MMO o písemná stanoviska všechny zainteresované orgány a odpovědné osoby. 

 3. Obdržené písemné materiály projednává výbor na svém nejbližším zasedání.Výbor má právo informace, uvedené v písemných materiálech k plnění usnesení zastupitelstva a rady města ověřit. Poté výbor zpracovává písemné stanovisko k projednání v zastupitelstvu města. 

čl.8 
Závěrečná ustanovení 

 1. Tento Statut nabývá účinnosti dnem schválení zastupitelstvem města, t.j. 20. 2. 2007. 

 2. Ke dni 20. 2. 2007 se ruší statut kontrolního výboru, schválený v zastupitelstvu města dne 19. 12. 2006.