Opuštěná hrobová místa

Protokol o přivlastnění si opuštěných věcí Statutárním městem Opavou

 

I.

Účastníci protokolu

Správce veřejných pohřebišť:      Technické služby Opava s.r.o.

                                                           se sídlem Opava, Těšínská 2057/71, PSČ: 746 01

                                                           IČ: 64618188

                                                           zastoupen Ing. Janem Hazuchou, jednatelem

                                                           - dále také jen „správce

 

Vlastník a provozovatel                  Statutární město Opava

veřejných pohřebišť:                      se sídlem Opava, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26

                                                           IČ: 00300535

                                                           zastoupen Mgr. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě  pověření uvedeného ve Smlouvě o správě veřejných                                                            pohřebišť ze dne 25. 6. 2002

                                                           - dále také jen „město

 

II.

Úvodní ustanovení

Statutární město Opava je vlastníkem a provozovatelem veřejných pohřebišť nacházejících se ve městě Opavě na ulici Otické, v Kateřinkách, v Kylešovicích, v Jaktaři a dále v městských částech Komárov, Vlaštovičky, Podvihov a Suché Lazce.

Statutární město Opava zajišťuje provozování těchto veřejných pohřebišť prostřednictvím společnosti Technické služby Opava s.r.o., a to na základě Smlouvy o správě veřejných pohřebišť uzavřené mezi Statutárním městem Opavou a společností Technické služby Opava s.r.o. jako správcem dne 25. 6. 2002.

V důsledku postupu realizovaného správcem na základě zákona č. 256/2001 Sb., 
o pohřebnictví a o změně některých zákonů (dále také jen „zákon o pohřebnictví“),
a přivlastnění si movitých věci tvořících hrobové zařízení, o něž se jejich vlastník po zániku dosavadního užívacího práva k hrobovému místu včas nepřihlásil a k nimž jejich vlastník nevykonává vlastnické právo minimálně po dobu 3 let, Statutárním městem Opavou dle 
§ 1045 odst. 1 občanského zákoníku (tj. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) se Statutární město Opava stalo vlastníkem níže uvedených movitých věcí tvořících hrobové zařízení.

Účelem sepsání tohoto protokolu je tedy zaznamenání této skutečnosti, jakož i toho, co jí předcházelo, aby město i správce z ní mohli vyvodit příslušné důsledky.

 

III.

Předmět protokolu

Správce prohlašuje, že na základě zákona o pohřebnictví realizoval následující postup, který byl vyvolán nutností vyřešit palčivý problém s velkým množstvím hrobů a hrobových zařízení, jejichž vlastník není znám, o které nikdo nepečuje a nikdo je neudržuje, a které proto mohou v důsledku svého špatného technického stavu způsobit škodu na zdraví či na majetku. Dalším projevem uvedeného problému je – vzhledem k omezeným kapacitním možnostem veřejných pohřebišť – nedostatek volných hrobových míst pro zájemce, kteří by hrobová místa skutečně užívali.

 

Správce nejprve listinou nazvanou „Upozornění na neexistenci nájmu hrobového místa 
a výzva k uzavření nájemní smlouvy“, jež tvoří Přílohu č. 1, která je nedílnou součástí tohoto protokolu (dále také jen „Výzva 1“), upozornil uživatele hrobového místa, že k danému místu není uzavřena smlouva o nájmu hrobového místa, jak vyžaduje zákon o pohřebnictví, a vyzval uživatele hrobového místa k uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa ve stanovené lhůtě. Správce současně uživatele hrobového místa upozornil, že odmítne-li smlouvu uzavřít nebo neposkytne-li k jejímu uzavření součinnost, jeho dosavadní užívací právo k hrobovému místu uplynutím stanovené doby zanikne, v důsledku čehož vznikne uživateli hrobového místa povinnost veškeré hrobové zařízení umístěné na hrobovém místě odstranit.

 

V případě, že smlouva o nájmu hrobového místa nebyla na základě Výzvy 1 uzavřena, správce poté listinou nazvanou „Informace a zániku dosavadního užívacího práva k hrobovému místu a výzva k odstranění hrobového zařízení“, jež tvoří Přílohu č. 2, která je nedílnou součástí tohoto protokolu (dále také jen „Výzva 2“), informoval vlastníka hrobového zařízení, že došlo k zániku dosavadního užívacího práva k hrobovému místu, na němž je hrobové zařízení umístěno, a že nesplnil svou povinnost hrobové zařízení z hrobového místa odstranit. Správce současně vlastníka hrobového zařízení informoval, že pokud se o věci tvořící hrobové zařízení umístěné na hrobovém místě nepřihlásí do jednoho roku ode dne doručení této Výzvy 2, resp. od zveřejnění Výzvy 2 na příslušném veřejném pohřebišti, bude s těmito věcmi dle zákona o pohřebnictví naloženo jako s věcmi opuštěnými.

 

Jak u Výzvy 1, tak i Výzvy 2 platí, že byl-li uživatel hrobového místa, resp. vlastník hrobového zařízení znám a byla-li známa jeho adresa, byla mu příslušná výzva zaslána na jeho poslední známou adresu; nebyl-li uživatel hrobového místa, resp. vlastník hrobového zařízení znám či nebyla-li známa jeho adresa, byla příslušná výzva po celou dobu její platnosti zveřejněna vyvěšením na obvyklém veřejně přístupném místě na příslušném veřejném pohřebišti a dále byla zveřejněna na internetových stránkách provozovatele pohřebiště (www.opava-city.cz) a ve zpravodaji Statutárního města Opavy nazvaném Hláska.

 

Správce prohlašuje, že u hrobových míst uvedených v Příloze č. 3, která je nedílnou součástí tohoto protokolu (dále také jen„Předmětná hrobová místa“), zaniklo v důsledku neuzavření smlouvy o nájmu hrobového místa ve lhůtě stanovené ve Výzvě 1 dosavadní užívací právo k hrobovému místu.

Správce dále prohlašuje, že o věci tvořící hrobové zařízení umístěné na Předmětných hrobových místech se po zániku dosavadního užívacího práva k hrobovému místu jejich vlastníci v jednoroční lhůtě stanovené ve Výzvě 2 nepřihlásili.

 

V důsledku výše uvedených skutečností dnem následujícím po uplynutí jednoroční lhůty stanovené ve Výzvě 2 mohlo být s hrobovým zařízením umístěným na Předmětných hrobových místech (dále také jen„Předmětné věci“) ve smyslu § 20 písm. g) bodu 4 zákona o pohřebnictví naloženo jako s věcmi opuštěnými.

 

K přivlastnění Předmětných věcí jako věcí opuštěných mohlo dojít i na základě (vyvratitelné) právní domněnky opuštění věci zakotvené v § 1050 odst. 1 občanského zákoníku, neboť vlastníci Předmětných věcí dle poznatků správce nevykonávají své vlastnické právo k těmto věcem minimálně po dobu 3 let.

 

Poté, co s Předmětnými věcmi mohlo být naloženo jako s věcmi opuštěnými, Rada Statutárního města Opavy svým usnesením č. 795/24 RM 15 odst. 2 ze dne 21.10.2015 rozhodla o tom, že Statutární město Opava si Předmětné věci dle § 1045 odst. 1 občanského zákoníku přivlastňuje.

 

Město si Předmětné věci přivlastnilo na základě výše popsaného postupu a § 20 písm. g) bodu 4 zákona o pohřebnictví ve spojitosti s § 1045 odst. 1 občanského zákoníku.

 

Z opatrnosti (pro případ, že by výše popsaný postup byl zpochybněn, resp. by bylo shledáno, že nevedl k nabytí vlastnického práva městem k Předmětným věcem) si město Předmětné věci přivlastnilo i na základě naplnění právní domněnky opuštění věci zakotvené v § 1050 odst. 1 občanského zákoníku.

 

Předmětné věci jsou specifikovány v Příloze č. 3 tohoto protokolu, jehož obsahem je označení Předmětných hrobových míst a fotodokumentace Předmětných věcí, tzn. věcí tvořících hrobové zařízení, které jsou na Předmětných hrobových místech umístěny a které si Statutární město Opava přivlastnilo. 

 

IV.

Závěrečná ustanovení

Účastníci tohoto protokolu se dohodli na následujících záležitostech, přičemž se zavazují se tato ujednání řádně splnit:

  • Předmětné věci budou ponechány na Předmětných hrobových místech, nerozhodne-li se město jinak. O způsobu, jakým bude s Předmětnými věcmi naloženo, rozhodne město.
  • Správce Předmětné věci bez zbytečného odkladu označí štítkem obsahujícím následující text: „Hrobové zařízení nacházející se na tomto hrobovém místě si dle § 1045 odst. 1 občanského zákoníku jako věc opuštěnou přivlastnilo Statutární město Opava rozhodnutím rady města č. 795/24 RM 15 odst. 2 ze dne 21.10.2015 poté, co se o ně jeho vlastník nepřihlásil v jednoroční lhůtě stanovené dle § 20 písm. g) bodu 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve výzvě adresované vlastníkovi a nazvané Informace o zániku dosavadního užívacího práva k hrobovému místu a výzva k odstranění hrobového zařízení, příp. na základě naplnění právní domněnky opuštění věci dle § 1050 odst. 1 občanského zákoníku.“
  • Město informaci o přivlastnění si Předmětných věcí bez zbytečného odkladu zveřejní na úřední desce Magistrátu města Opavy (po dobu 2 měsíců), ve zpravodaji Hláska a na svých internetových stránkách (po dobu 1 roku).
  • Správce se zavazuje o Předmětné věci pečovat a učinit opatření zabraňující tomu, aby v důsledku špatného technického stavu Předmětných věcí vznikla škoda na zdraví nebo na majetku.

Nedílnou součástí tohoto protokolu jsou následující přílohy:

-           Příloha č. 1 – „Upozornění na neexistenci nájmu hrobového místa a výzva k uzavření nájemní smlouvy“

-           Příloha č. 2 – „Informace a zániku dosavadního užívacího práva k hrobovému místu 
a výzva k odstranění hrobového zařízení“ 

-           Příloha č. 3 – označení Předmětných hrobových míst a fotodokumentace Předmětných věcí, tzn. věcí tvořících hrobové zařízení, které jsou na Předmětných hrobových místech umístěny a které si Statutární město Opava přivlastnilo.

Tento protokol byl schválen Radou Statutárního města Opavy dne 21.10.2015 usnesením 
č. 795/24 RM 15 odst. 2.

 

V Opavě dne 18.5.2016                                         V Opavě dne 18.5.2016  

 

Za Technické služby Opava s.r.o.:                           Za Statutární město Opava:

Ing. Jan Hazucha                                                      Mgr. Pavel Vltavský

jednatel                                                                      vedoucí odboru majetku města

                                                                                  Magistrátu města Opavy