Opraví se chodníky, vozovky i kamenné obklady na pěší zóně

Upraveno: 08.04.2021
Ilustrační obrázek

Jmenovité investiční akce Technických služeb Opava s.r.o. na rok 2021

 1. Ul. Englišova – pravá strana, úsek od ul. Palackého po ul. Gogolovu. Opakované stížnosti.

Jedná se o opravu stávajícího rozbitého živičného chodníku, výměnou za dlážděný kryt z betonových dlaždic. Chodník je stářím velmi opotřebovaný, povrch chodníku je jednak po celé délce narušen několika rýhami po výkopech a pokládce inženýrských sítí různého stáří, přičemž každá rýha je jinak propadlá a drží se v ní voda, která poté stéká k nemovitostem. Celkově je povrch chodníku nerovný, vykazující výrazné nerovnosti bránící bezpečnému pěšímu provozu na tomto chodníku. Na stav chodníku poukazovali občané, bydlící v této oblasti, písemnými stížnostmi.

 

 1. Ul. Hradecká – levá strana, úsek od nám. Svobody po ul. Rooseveltovou

Jedná se o opravu dlážděného chodníku, silniční obruby zůstanou zachovány, budou však výškově a směrově opraveny. Chodník je stářím opotřebovaný, povrch chodníku je propadlý a nerovný, vykazující výrazné nerovnosti bránící bezpečnému pěšímu provozu na tomto chodníku. Součástí akce bude oprava části vjezdu z kamenné kostky (vjezd do areálu Slezské univerzity) a to v šířce průchozího profilu chodníku, kde je propadlý po pravděpodobném výkopu. Na stav chodníku poukazovali občané, bydlící v této oblasti.

 

 1. Ul. Otická – pravá strana, úsek od budovy Městského hřbitova po ul. Nerudova (stížnosti na bubliny v živici)

Jedná se o opravu stávajícího živičného chodníku, výměnou za dlážděný kryt z betonových dlaždic. Povrch chodník, částečně z litého asfaltu je stářím opotřebovaný, vykazuje nerovnosti, zejména pak bubliny, na kterých návštěvníci hřbitova zakopávají. Na stav chodníku poukazují občané, zejména pak návštěvníci hřbitova a to jak písemnými stížnostmi, tak např. na setkáních s občany tzv. Otevřená radnice.

 

 1. Ul. Rybova – úsek od ulice Sušilovy po vstup do nemocnice – podél lékárny a parkoviště

Jedná se o opravu stávajícího rozbitého živičného chodníku, vč. sjezdu na parkoviště pro návštěvníky SN Opava provedeného před mnoha lety technologií litého asfaltu, výměnou za dlážděný kryt z betonových dlaždic. Součástí opravy je výměna betonových silničních obrub za nové, neboť stávající jsou již rozpadlé a místy nejsou vůbec. Chodník je stářím velmi opotřebovaný, povrch chodníku je po celé délce a šířce popraskaný, jsou v něm vypadlé kusy litého asfaltu, vykazuje značné nerovnosti. Aby byl zajištěn bezpečný pěší provoz na uvedeném chodníku, musela být v září 2020 provedena provizorní oprava obalenou směsí.

V nejširším místě chodníku, poblíž křižovatky ulic Sušilova – Rybova, bude část stávající zpevněné a zbytečně široké plochy odtěžena, prostor bude dosypán zeminou a povrch bude zatravněn, čímž vznikne nový zelený pás podél vozovky.

 

 1. Almužnická, Rybí trh, Popská – ul. Almužnická oboustranně, vč. úseku kolem domů Almužnická 182/2 a Popská 181/8

Jedná se o opravu dlážděného chodníku, stávající kamenné silniční obruby zůstanou zachovány, budou však výškově a směrově opraveny. Chodník je stářím opotřebovaný, povrch chodníků je rozbitý, vydrolený, propadlý a nerovný, vykazující výrazné nerovnosti bránící bezpečnému pěšímu provozu na tomto chodníku. Opravovaný úsek chodníku bude navazovat na již opravený chodník na ulici Popské (2018). Spolu s chodníkem ul. Rybí trh před Matičním domem, se jedná o poslední neopravené chodníky v centru města.

 

 1. Rybí trh – chodník před Matičním domem

Jedná se o opravu dlážděného chodníku, stávající kamenné silniční obruby zůstanou zachovány, budou však výškově a směrově opraveny. Chodník je stářím opotřebovaný, povrch chodníků je rozbitý, propadlý a nerovný, vykazující výrazné nerovnosti. Opravovaný úsek chodníku bude navazovat na již opravený chodník na ulici Matiční. Spolu s chodníky Almužnická, Popská (viz. minulý bod) se jedná o poslední neopravené chodníky v centru města.

 

 1. Osvobození – levá strana, úsek od ul. Bílovecké po Ruskou (oprava protější strany v roce 2020)

Jedná se o opravu dlážděného chodníku, včetně výměny a předlažby betonových silničních obrub. Chodník je stářím opotřebovaný, povrch chodníku je propadlý a značně nerovný, vykazující výrazné nerovnosti bránící bezpečnému pěšímu provozu na tomto chodníku. Na stav chodníku poukazovali občané, bydlící v této oblasti, písemnými stížnostmi. V roce 2020 byl opraven chodník na protější straně ulice, což vyvolalo další stížnosti občanů bydlící na této straně.

 

 1. Ul. Vaníčkova – levá strana, úsek od ul. Ruské po ul. Na Dolní hrázi – opakované stížnosti

Jedná se o opravu dlážděného chodníku, včetně výměny a předlažby betonových silničních obrub. Chodník je stářím opotřebovaný, povrch chodníku je propadlý a značně nerovný, vykazující výrazné nerovnosti bránící bezpečnému pěšímu provozu na tomto chodníku. Na stav chodníku poukazovali občané, bydlící v této oblasti, písemnými stížnostmi. V roce 2020 byl opraven chodník na protější straně ulice, což vyvolalo další stížnosti občanů bydlící na této straně.

 

 1. Ul. Prokopa Holého – oboustranně, úsek od ul. Šeděnkova po ul. Stará Silnice

Jedná se o opravu dlážděného chodníku, včetně výměny a předlažby betonových silničních obrub. Chodník je stářím opotřebovaný, povrch chodníku je propadlý a značně nerovný, vykazující výrazné nerovnosti bránící bezpečnému pěšímu provozu na tomto chodníku. Na stav chodníku poukazovali občané, bydlící v této oblasti.

 

 1. Ul. Stará silnice – oprava živičného povrchu vozovky v úseku mezi ul. Vančurova a Stypova

Jedná se o odfrézování starého, vyžilého, rozpadlého a značně posedaného živičného povrchu vozovky a pokládka nového živičného koberce, včetně sanace konstrukčních vrstev problémových míst.

Na stav povrchu komunikace poukazují občané bydlící v této oblasti, nejen písemnými stížnostmi, již řadu let.

 

 1. Ul. Riegrova – oprava živičného povrchu vozovky v úseku mezi Bezručovým a Denisovým nám.

Jedná se o odfrézování starého, vyžilého, rozpadlého a značně posedaného živičného povrchu vozovky a pokládka nového živičného koberce, včetně sanace konstrukčních vrstev problémových míst. V prostoru kulturního domu Na Rybníčku je po zimě živičný koberec úplně rozpadlý až na podloží. V úseku mezi ul. Na Rybníčku a Denisovým nám. je velké množství výtluků povrch je nerovný a posedaný. V úseku mezi Bezručovým nám. a nám. Joy Adamsonové je značně sednutá podélná rýha po výkopu kanalizace, povrch je propadlý a zdržuje se v něm voda, která zatéká do podloží vozovky. Součástí opravy bude lokální výšková úprava silničních obrub a to v místech, kde jsou posedány.

 

 1. Horní náměstí (prostor před prodejnou Baťa a na celé pěší zóně) – oprava kamenných obkladů a zídek pro zeleň a lavičky

Jedná se o opravu odpadávajících kamenných obkladů ze zídek a podezdívek na pěší zóně Horní nám. – Ostrožná – Hrnčířská.

V době rekonstrukce pěší zóny byla chybně zvolena technologie stavby těchto zídek, kdy byla betonová konstrukce zídek vybetonována podstatně menší, než byl požadovaný rozměr tohoto mobiliáře. Tento nesoulad se provádějící firma snažila srovnat výplní mezi betonovou konstrukcí a obklady. Na betonovou konstrukci tedy byly v silné vrstvě nalepeny na tzv. „koláče“ kamenné obklady, které vzhledem k nesprávnému technologickému postupu od té doby postupně odpadávají.

TSO takto odpadlé obklady odváží, odpadnuté místo vyčistí až na betonovou konstrukci, tuto dobetonují do správné velikosti tak, aby v prostoru mezi obkladem a konstrukcí nebyl tak velký prostor a poté obklady nalepují. Takto opravená místa nevykazují závady a obklady již neodpadly. Odhadem byla za ty roky takto opravena cca ¼ obkladů na kamenném mobiliáři pěší zóny.

 

 1. Horovo náměstí – zřízení odstavné plochy pro motorová vozidla ze zatravňovacích tvárnic, přesun lampy veřejného osvětlení, demolice staré stávající rozpadlé zídky

Jedná se o řešení nevyhovující situace v prostoru zelené plochy před bytovými domy Olomoucká č.p. 60 – 62. V současné době v této lokalitě panuje tristní situace s parkováním motorových vozidel. Jelikož se v lokalitě nenachází žádné parkoviště, bydlící v přilehlých domech parkují na zeleni, čímž dochází k její značné devastaci. Zadlážděním prostoru ze zatravňovacích tvárnic, propustných vodě a ze tří stran olemovaných zahradními obrubami, vznikne plocha pro dočasné odstavení až 16 motorových vozidel. Zároveň je nutno přesunout stávající stožár a lampu veřejného osvětlení, která momentálně stojí v místě budovaného parkovacího místa. Dále potom demolice zděné zídky, jež se rozpadá a dávno již neslouží svému účelu.

Na nutnost řešení této situace již roky poukazuje občan pan Pop, bydlící v přilehlém domě, kterému v minulosti již byla realizace této akce městem přislíbena.

 

 1. Hřbitov Opava – Kylešovice – zřízení 10 ks parkovacích stání pro návštěvníky hřbitova na ulici U hřbitova (ze zatravňovacích tvárnic s obrubami)

Jedná se o zřízení odstavné plochy pro dočasné odstavení 10 ks motorových vozidel v prostoru stávající zeleně mezi vozovkou MK U hřbitova a hřbitovní zdi. Plocha bude provedena ze zatravňovacích tvárnic, propustných vodě, čímž nedojde k úbytku zeleně v dané lokalitě. Budovaná plocha bude ohraničena betonovými obrubami a bude napojena na veřejnou místní komunikaci ve stávající niveletě vozovky U hřbitova. Na chybějící parkovací místa v lokalitě dlouhodobě poukazují zejména návštěvníci hřbitova, ale také občané bydlící na ulici, kterým parkující vozidla např. účastníkům pohřbů, činí značné potíže a znemožňují vstup do svých objektů.

 

 1. Městské lázně – oprava lavic v parní kabině (výrazně odpadávající mozaikový obklad)

Výstavba parního oddělení byla realizována dodavatelsky a celou akci zajišťoval odbor majetku města v roce 2014 v rámci projektu EPC – šetření s energiemi. Pro lavice v parním oddělení byl použit pravděpodobně nekvalitní materiál Italské výroby, který není běžně dostupný na českém trhu a tak je jeho lokální vysprávka nemožná. Povrch lavic je tvořen z větších plátů, ve kterých je drobná mozaika. Jednotlivé kostičky mozaiky vypadávají i v průběhu provozu tohoto zařízení a nejsou poté dohledatelné. Stalo se nám např., že jsme jich pár našli v míse WC, kam je návštěvníci hodili.

Takto odpadlá místa musíme nějakým způsobem zabezpečit, aby nedošlo k úrazu. Jediný momentální způsob opravy je, zatřít vypadlá místa stěrkovou hmotou tak, aby byl povrch lavice rovný. Opravená místa však nepůsobí příliš vzhledně, navíc stěrka provozem opět odpadává.

 

 1. Městský hřbitov – rekonstrukce WC

Jedná se o celkovou rekonstrukci vnitřních prostor veřejných záchodků, nacházející se v původním, památkově chráněném objektu městského hřbitova v Opavě na ulici Otické. Stav těchto záchodků je dlouhodobě nevyhovující, jeho předchozí větší oprava proběhla pravděpodobně někdy v šedesátých letech 20 století. Na celkovou rekonstrukci je již cca 15 let zpracována projektová dokumentace a záměr je dlouhodobě v návrhu jmenovitých akcí, k čemuž zatím bohužel nedošlo. V rámci rekonstrukce je nutno vybourat a opravit kanalizační přípojku a vnitřní kanalizaci, která se nachází přímo pod podlahou vnitřních prostor záchodků a je prokazatelně vadná. Na nevyhovující stav a potřebu opravu těchto prostor poukazují dlouhodobě návštěvníci městského hřbitova.

 

 1. Městské zahradnictví – oprava oplocení areálu + 2 ks posuvné brány pro vjezd do areálu zahradnictví – vyvoláno stavbou propojky Žižkova

V rámci stavby komunikace – propojky ulic Krnovská a Žižkova, došlo k záboru a zrušení části areálu městského zahradnictví na ul. Žižkova. Tímto došlo ke změně vnitřního uspořádání provozu v areálu včetně vjezdu a zároveň vyvstala potřeba – nutnost vyměnit nevyhovující, nefunkční, zrezivělé vrata pro vjezd do areálu tak, aby bylo možno areál bezpečně uzavřít a ochránit před vstupem nepovolaným osobám.

V rámci uvedené stavby propojky bylo zrealizováno nové oplocení areálu cca kolem ½ obvodu, druhá polovina zůstala v původním stavu a to ze strany vstupní, tedy z té, kudy vchází do areálu zákazníci. Toto oplocení je původní z cca 60 let 20. století. Betonová podezdívka je rozpadlá, oplocení rezavé, pokřivené, vrata a branka nefunkční.

 

 1. Přístřešky zastávek MHD – zelená střecha

Jedná se o pokračování budování krytých přístřešků zastávek MHD, v rámci aktivit Smart City a Adaptační strategie města na změny klimatu, tentokrát přístřešky s tzv. zelenou střechou. Přístřešky budou budovány na ulici Olomoucká zastávka U soudu, Sadová poblíž křižovatky s ulicí Mostní a Rooseveltova na levé straně mezi ul. Tyršova a Hradecká.

K umístění přístřešku na ulici Olomoucké je v současné době zpracovávána PD a to zejména z důvodu značného množství inženýrských sítí, jež umístění stavby značně komplikují. Momentálně není známo, zda nebude realizace stavby podmíněna přeložkou nějaké sítě, což by vyvolalo dodatečné zvýšené náklady.

 

 1. Opava – loco – zřízení a rozšíření kontejnerových stání pro separovaný odpad

Ve Statutárním městě Opava přibývá za poslední roky nádoby jak na komunální, tak na separovaný odpad což znamená, že v některých lokalitách je již nedostatečná kapacita zpevněných ploch, určených k umístění těchto nádob na odpady. Z tohoto důvodu je nutno v místech, která to vyžadují, stávající zpevněné plochy rozšířit, či vybudovat plochy úplně nové. Místa pro umístění veškerých nádob na odpady jsou konzultována, nebo přímo vyžadována odborem životního prostředí magistrátu města.

 

 1. Ul. Haškova – oprava nohejbalového hřiště – pokládka nového povrchu, zřízení ochranné sítě za hřištěm, terénní úpravy

Jedná se o opravu stávajícího živičného hřiště, využívaném pro míčové hry, zejména nohejbal. Stávající živičný povrch je vyžilý, místy rozpraskaný a ojediněle vydrolený, ale ne zdeformovaný či polámaný. Oprava hřiště bude provedena pokládkou živičného koberce tloušťky cca 3 - 4 cm na stávající živičný povrch finišerem v jemnější frakci a to bez frézování. Niveleta okolního terénu nám to dovoluje, byla by mírně upravena stávající travnatá plocha kolem hřiště.

Součástí akce je výstavba jednostranné ochranné sítě v prostoru za hřištěm směrem ke komunikaci jako zábranu před odskakujícími míči ze hřiště.

Požadavek na opravu hřiště vzešel od uživatelů hřiště adresovaný v roce 2020 panu primátorovi, žadatelům byla oprava přislíbena k realizaci v roce 2021.

 

 1. Ul. Krnovská č.p. 86 – doplnění branky pro dětské hřiště, doplnění a úprava ochranné sítě kolem dětského hřiště

V současné době se na dětském multifunkčním hřišti nachází jedna branka pro hraní např. hokeje, nebo fotbalu. Občané bydlící v přilehlých domech požádali město jednak od doplnění jedné hrací branky, a jednak o doplnění nedostatečné ochranné sítě kolem hřiště, díky čemuž hrajícím dětem utíkají míče mimo hřiště.

Realizaci a zařazení této akce do jmenovitých akcí na rok 2021 schválila porada vedení SMO na svém zasedání dne 23. 2. 2021 a předala TSO e-mailem k zařazení do plánu oprav.

 

 1. Kruhové objezdy na vjezdech do města a letničkové záhony z přímého výsevu v rozsahu 2.057 m2 (cena je včetně následné péče)

Záměrem je upravit vzhled kruhových objezdů a zrealizovat výsadbu těchto ploch. Jedná se zejména o kruhové objezdy Těšínská u Globusu, Krnovská v Jaktaři, popř. Bílovecká v Kylešovicích, či Krnovská u Vančurovy ul.

Výsadba letničkových záhonů na exponovaná místa zelených ploch v Opavě zvýší estetickou hodnotu daného území, zvýší se biodiverzita městského prostředí a napomůže k udržení vláhy v boji proti suchu. Letničkové záhony - výsev vybraných letničkových směsí: duben, začátek května 2021) - za Slezankou 44 m2, Geodesie 37 m2, nám. Republiky I. a II. 445 m2, Horovo náměstí 114 m2, Dvořákovy sady 115 m2, Na Valech 143 m2, Na Pastvisku 227 m2, Dům umění 35 m2, Městské sady 900 m2.

Podnět na zařazení realizace letničkových záhonů vzešel z odboru životního prostředí města, lokality a rozsah byly vybrány společně s provozovnou zahradnictví TSO.

 

 1. Fontána (koule) Horní náměstí – oprava velkého úniku vody, oprava izolace protékající vany + zádlažba

Jedná se jednak o odstranění poruchy – velkého úniku vody pravděpodobně na přípojce od vodoměru k fontáně a zároveň o opravu protékající vany pod fontánou. Po odstranění poruchy na přípojce bude vybourána stávající žulová dlažba fontány, vyrovnán podklad, provedena nová hydroizolační vana a poté nové zádlažba ze žulových kostek osazených do betonového lože. V současné době je hydroizolační vana pod fontánou ve špatném stavu, pravděpodobně porušena stářím a proto je zcela nefunkční, díky čemu protéká a ztrácí se z fontány poměrně velké množství pitné vody.

Vzhledem k tomu, že v současné době není známo, ve kterém místě se porucha na přípojce nachází, není úplně jasný rozsah nutné opravy. Fontána je připojena ze sklepa budovy Hlásky a vede pod dlážděným žulovým povrchem chodníku. V případě prokázání poruchy v tomto místě, budou pravděpodobně náklady na opravu vyšší.

Ke stažení