Štáblovice

Zastupitelstvo obce Štáblovice příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na svém zasedání konaném dne 26.04.2017, v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona 

vydalo formou opatření obecné povahy Územní plán Štáblovice, který byl upraven změnou č. 1 vydanou dne 22.06.2020 s nabytím účinnosti dne 07.08.2020.

Změna č. 1 byla pořízena obecním úřadem obce Štáblovice a je včetně úplného znění územního plánu k nahlédnutí na webových stránkách obce.

Územní plán Štáblovice obsahuje: 

 • I./A Textová část

Grafická část

 • I./B.1 Výkres základního členění - legenda
 • I./B.2 Hlavní výkres-urbanistická koncepce - legenda
 • I./B.3 Hlavní výkres-koncepce technické infrastruktury - legenda
 • I./B.4 Výkres veřejně prospěšných staveb - legenda

 

Odůvodnění Územního plánu Štáblovice obsahuje:

 • II./A Textová část

Grafická část

 • II./B.1.a Koordinační výkres - legenda
 • II./B.1.b Koordinační výkres (zastavěné území m.č. Štáblovice) - legenda
 • II./B.2 Širší vztahy
 • II./B.3 Přepokládané zábory půdního fondu
 • Schema silnic
 • Schema cyklo Štáblovice
 • Schema vývoj zatížení silniční sítě
 • Schema zatížení silniční sítě 2010

 

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahuje:

 • Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (součástí je vyhodnocení SEA)

 

Účinnost

Územní plán Štáblovice nabývá účinnosti 12.05.2017 /podle ustanovení § 173 správního řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se vydání opatření obecné povahy oznámí/.

 

Poučení

Územní plán Štáblovice, opatřen záznamem o účinnosti se ukládá v souladu s ust. § 165 stavebního zákona: 

 • na Obci Štáblovice,
 • na Magistrátu města Opavy - odboru výstavby,
 • na Magistrátu města Opavy - oddělení územního plánování,
 • na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury. 

 

Dále pořizovatel zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o vydaném územním plánu a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace a do její dokladové dokumentace nahlížet.

 

Proti Územnímu plánu Štáblovice vydaného formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

Do této dokumentace je možné nahlížet na obci, příslušném stavebním úřadu, krajském úřadu nebo využít webovou aplikaci krajského úřadu MSK zde.

 

Změna č. 1 (Nabytí účinnosti 07.08.2020)

K nahlédnutí na webových stránkách obce Štáblovice.