Volby do Evropského parlamentu 2019

Volby do Evropského parlamentu se z rozhodnutí prezidenta republiky uskuteční ve dnech 24. a 25. května 2019. V pátek 24. 5. proběhne hlasování od 14:00 hodin do 22:00 hodin, druhý den voleb v sobotu 25. 5. se bude hlasovat od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Kdo může volit

Voličem je státní občan České republiky (dále jen „občan“), který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu, který druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky (dále jen „volič“) a nevznikla u něj překážka volebního práva (zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidí a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva).

Každý volič může v týchž volbách do Evropského parlamentu hlasovat pouze jednou.

Kde lze hlasovat

Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, u jehož obecního úřadu je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Hlasování pro české kandidáty probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky (není možné hlasovat na zastupitelských úřadech).

Mapová aplikace "Kam jít volit v Opavě?" nalezne a zobrazí po zadání adresy příslušnost k volebnímu okrsku a volební místnosti.

Zobrazit mapovou aplikaci na celé obrazovce.

Informace pro volební stranu o výlepu plakátů

Ve dnech 6. a 7. května 2019 budou na území města Opavy umístěny volební kostky pro výlepy volebních plakátů. Pro bližší informace o umístění a podmínkách uzavření smlouvy o výlepu kontaktujte, prosím Ing. Martinu Věntusovou, tel. č. 604 229 370, e-mail: martina.ventusova@opava-city.cz

Přenosná hlasovací schránka

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Možnost objednání si přenosné hlasovací schránky na emailu – volebni.schranka@opava-city.cz . Případně na tel. čísle – 553 756 113.

Voličské průkazy

O vydání voličského průkazu může volič zažádat žádostí v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče, nebo žádostí v elektronické podobě zaslanou prostřednictvím datové schránky (musí být datová schránka fyzické osoby - voliče), doručenou nejpozději do pátku 17. května. Obecní úřad voličský průkaz předá nejdříve od čtvrtku 9. května, osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát! Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.

Změna trvalého pobytu po zanesení údajů ze stálého seznamu voličů

Pokud volič změní místo trvalého pobytu v rámci České republiky po 14. dubnu, musí na obecním úřadě v místě původního bydliště požádat o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Obecní úřad o tom vydá potvrzení. Toto potvrzení je nutné předložit nejpozději do 22. května obecnímu úřadu v místě nového bydliště nebo v dny voleb okrskové volební komise      ve volební místnosti v místě nového bydliště.

Podmínky hlasování pro občany jiných členských státu

Občan jiného členského státu EU, který hlasoval ve volbách do zastupitelstev obcí, je veden u obecního úřadu v dodatku stálého seznamu voličů, požádá o přenesení údajů z tohoto seznamu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Volič proto podá u obecního úřadu v místě svého pobytu žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Tuto žádost je třeba podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. 14. dubna do 16.00 hod.

Podmínky hlasování pro občany ČR žijící v zahraničí

Pokud volič po návratu na území České republiky ze zahraničí, kde byl veden ve zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadě, hodlá hlasovat ve volbách, musí požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Potvrzení vystaveno zastupitelským úřadem je nutné předložit obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu nejpozději do 22. května nebo v dny voleb okrskové volební komisi ve volební místnosti příslušné dle místa trvalého pobytu.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky budou doručeny voličům na adresu místa trvalého pobytu nejpozději 21. května, případně budou k dispozici ve všech volebních místnostech.

Způsob hlasování

Po obdržení hlasovacího lístku a úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Volič může vložit maximálně jeden hlasovací lístek, na kterém může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů vyznačit přednostní hlasy. Jiné úpravy nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.

Informace pro členy okrskových volebních komisí

Informace pro obce

Kontakty

Osoba zodpovědná za organizaci a průběh konání voleb: 
Ing. Petr Sordyl, tel. 604 229 347, Ing. Martina Věntusová tel. 604 229 370

Kontaktní osoba pro okrskové volební komise za Magistrát města Opavy:
Bc. Aneta Šislerová, tel. 553 756 987

Kontaktní osoba pro seznamy voličů, voličské průkazy za Magistrát města Opavy: 
Jana Špinlerová, tel. 553 756 279

Telefonní seznam MSK volby do EP 2019