Seznam nepodpořených Nápadů pro Opavu 2021

Bike park na Hliníku

S pozemkem současného bike parku má město několik záměrů, které jsou momentálně v řešení. Současně probíhá v této lokalitě také územní studie. Z těchto důvodů hodnotitelé navrhli vyřazení nápadu z výzvy Nápadů pro Opavu 2021.

Zastávka MHD na křížení ulic Mostní a Sadová

Vybudování zastřešené zastávky svým charakterem nespadá do Nápadů pro Opavu. Z tohoto důvodů byl nápad vyřazen a předán jako podnět k řešení Technickým službám Opava. Od instalace hernách prvků, které předkladatel navrhoval umístit v blízkosti zastávky, bylo z důvodu bezpečnosti upuštěno.

Křižovatka ulic Fügnerova – 28. října

Předkladatel navrhnul řešení nepřehledné křižovatky ulic Fügnerova – 28. října formou instalace dopravních zrcadel. Řešení křižovatek ovšem nespadá svým charakterem do Nápadů pro Opavu, proto byl nápad vyřazen. Řešením podnětu se v současnosti zabývá příslušný odbor opavského magistrátu.

Cyklostezka – bezbariérová úprava

Most, jež měl být dle navrhovatele bezbariérově upraven, nestojí na pozemku města, nýbrž na pozemku ČR, což je v rozporu s výzvou Nápadů pro Opavu 2021. Dalším důvodem k vyřazení nápadů byl částka realizace, která by překročila stanovenou hranici 400.000 Kč.

Veverky a veverčáci

Návrh na vybudování lesní školy je v rozporu s výzvou Nápadů pro Opavu 2021, jelikož by se nejednalo o veřejně přístupný objekt. Lesní školka by byla určena omezené skupině 10 – 15 dětí. Dále je nápad v kolizi s revitalizací okolí Stříbrného jezera, jež v současnosti probíhá.

Pítka a koupátka pro ptáky a jiné živočichy

V případě tohoto nápadu hodnotitele navrhli vyřazení z důvodů, že v blízkosti se nachází velká kašna, kde se živočichové mohou napojit. Dalším důvodem byla také složitá péče o případná pítka a koupátka. Současně byl také podán nápad s komplexním řešením území u ptačího vrchu včetně vodního prvku.

Ptačí hodinka

Tento nápad byl vyřazen z důvodu, že realizace není zamýšlená na pozemku města, což je jedna z hlavních podmínek výzvy Nápadů pro Opavu 2021.