Nápady pro Opavu

Formulář k vyplnění

Od 15. ledna na této stránce spustíme formulář pro podávání Vašich Nápadů pro Opavu. Oproti loňskému ročníku jsme navýšili rozpočet pro Nápady pro Opavu o 300 000 Kč. Celkem je pro tyto projekty vyčleněn 1,5 milionu korun. Další změnou je rozdělení na „malé“ do 100 tisíc korun a „velké“ projekty od 101 do 400 tisíc korun. Díky tomuto kroku bude město moci podpořit více Nápadů pro Opavu.

Nově se mohou přihlásit i neúspěšné projekty z předchozího ročníku, pokud splní nová pravidla. Projekty situované do městských částí nebo týkající se městských příspěvkových organizací musí mít kladné stanovisko starosty či ředitele organizace. Předkladatel musí mít 15 a více let a může předložit pouze jeden nápad.

Níže se můžete seznámit se základními údaji o výzvě Nápady pro Opavu, jejím celkovým zněním a také s jednotlivými přílohami.

Vyhlašovatel výzvy: Statutární město Opava (dále jen „město“)

Celková finanční alokace výzvy: 1.500.000,- Kč

  • malé projekty do 100.000,- Kč
  • velké projekty 101.000,- Kč – 400.000,- Kč

Seminář pro předkladatele: 13. 1. 2020 od 16:00 hod, zasedací místnost rady města

Zahájení příjmu nápadů: 15. 1. 2020 od 12:00 hod

Ukončení příjmu nápadů: 2. 3. 2020 do 12:00 hod včetně

Veřejné hlasování: 1. 6. 2020 od 12:00 hod do 15. 6. 2020 do 12:00 hod.

Zveřejnění výsledků hlasování: 16. 6. 2020 od 12:00 hod.

Zahájení realizace nápadu: nejdříve od 1. 7. 2020

Ukončení realizace nápadu: 31. 12. 2021

Místo realizace nápadu: území statutárního města Opava, majetek nebo pozemky ve vlastnictví města

 

Formulář k vyplnění

Název nápadu

Jméno a příjmení
Telefon
Aktuální e-mail předkladatele nápadu (na tento bude odesláno oznámení o zařazení do evidence odboru rozvoje města a strategického plánování), v případě nalezení nedostatků při kontrole formálních náležitostí a hodnocení přijatelnosti, bude zpracovatel prostřednictvím uvedeného e-mailu vyzván k odstranění nedostatků

Adresa místa realizace nápadu, do pole mohou být dopsány údaje z katastru nemovitostí nebo GPS souřadnice. Nápad musí být realizován na území statutárního města Opava, na majetku nebo pozemcích ve vlastnictví města.
Popis současného stavu
Podrobný popis nápadu
Přínos pro veřejnost
Výstup nápadu
Odhadovaný rozpočet

III. Přílohy

Fotodokumentace současného stavu (případně vizualizace stavu budoucího)

Seznam podporovatelů nápadu

Vyjádření starosty MČ/ředitele PO k realizaci nápadu

A zároveň beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb.,o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (známém též pod zkratkou GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) pro účely realizace Participativního rozpočtu města Opavy pro rok 2020. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro realizaci všech nezbytných kroků směřující k realizaci Participativního rozpočtu 2020, po ukončení realizace výstupů z Participativního rozpočtu 2020 budou tyto osobní údaje zničeny.