Ämter des Magistrats der Stadt Troppau

Kancelář primátora – Oberbürgermeisterbüro

Kancelář tajemníka – Sekretariat

Odbor dopravy – Amt für Verkehrswesen

Odbor finanční a rozpočtový – Amt für Finanzen und Haushalt

Odbor hlavního architekta a územního planu – Amt des Hauptarchitekten und des Bebauungsplans

Odbor informatiky – Amt für Informatik

Odbor kontroly, interního auditu a bezpečnosti – Abteilung Kontrolle, Internes Audit und Sicherheit

Odbor majetku města – Amt für Stadteigentum

Odbor obecní živnostenský úřad – kommunales Gewerbeamt

Odbor právní a organizační – Amt für Rechts- und Organisationsangelegenheiten

Odbor přípravy a realizace investic – Amt für Vorbereitung und Umsetzung von Investitionen

Odbor rozvoje města a strategického plánování – Amt für Stadtentwicklung und strategische Planung

Odbor sociálních věcí – Sozialamt

Odbor školství  – Schulamt

Odbor vnitřních věcí – Amt für interne Angelegenheiten

Odbor výstavby – Bauordnungsamt

Odbor životního prostředí – Umweltschutzamt

Městská policie – Ortspolizei