Rady chovatelům psů

Z důvodu zajištění veřejného pořádku, ochrany bezpečnosti, zdraví a majetku je zakázáno:

  • Volné pobíhání psů na plochách veřejné zeleně, kromě ploch pro tento účel obecně závaznou vyhláškou vymezených.
  • Pohyb psů bez vodítka a náhubku na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných prostorách.
  • Vstup se psy na dětská a sportovní hřiště a pískoviště.

Viz právní předpis statutárního města Opavy

Obecně závazná vyhláška o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství.

 

Základní povinnosti chovatele, nebo držitele psa

  • Zajistit, aby pes neznečišťoval veřejná prostranství, veřejně přístupné prostory a veřejná zařízení a psem způsobenou nečistotu (exkrement) neprodleně odstranit.
  • Zajistit preventivní očkování psa proti vzteklině, kromě toho je vhodné psa 2-4 x ročně odčervit, případně odblešit.
  • Postarat se o neškodné odstranění uhynulého, nebo mrtvě narozeného psa po konzultaci s veterinárním lékařem, nebo řešit toto ve spolupráci s firmou AGRIS, spol. s r.o., tel. .: 556 736 581-3.

 

Oznamovací a jiná povinnost

Všechny informace o oznamovacích a dalších souvisejících povinnostech, včetně osvobození od poplatku, případně informace o úlevách, jsou uvedeny v právním předpisu statutárního města Opavy Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů.

 

Ztráta psa

Je nutné si uvědomit, že každý pes se může ztratit. Pes se většinou neztrácí za obvyklé situace, ale naopak za situace, kterou nelze dopředu předvídat: může to být náhlý úlek zvířete, vznik stresu, někdy stačí rána z výfuku automobilu, dětmi hozená petarda či střet s jiným volně pobíhajícím psem. Je nutné si uvědomit, že od okamžiku ztráty vašeho psa představuje každá další minuta pro dezorientované zvíře obrovské riziko. Mnohdy tyto minuty rozhodují i o jeho životě, Je smutný pohled na psa pobíhajícího křížem krážem mezi projíždějícími vozidly. Pro tyto situace je velmi důležitá rychlá a snadná identifikace majitele psa.

 

Možnost okamžité identifikace majitele zvířete

  • Od 1. 1. 2020 je povinnost mít psa označeného mikročipem (mikročipem nemusí být označeni psi s jasně čitelným tetováním provedeným před 3. 7. 2011).
  • Registrační známka je velmi důležitá, ale dostatečně rychlou identifikaci majitele neumožňuje. Databáze psů jsou vedeny na obecních úřadech a ty jsou mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního volna nedostupné.
  • Ještě obtížnější bývá identifikace podle tetování, které bývá mnohdy nečitelné.
  • Velmi  užitečné je psa vybavit řádně označeným obojkem s uvedením kontaktu na majitele (jméno, adresa, telefon), způsobů vhodného označení zvířete je k dispozici celá řada (napsání přímo na obojek, přívěsky – kapsičky, kovové či plastové patrony, vyražení na kovový štítek apod.).

POZOR:  U všech způsobů je důležité kontrolovat pravidelně životnost a čitelnost písma!!!

 

Jak postupovat v případě ztráty psa

Ztrátu psa je nutno neprodleně hlásit! Je důležité, aby pobyt psa v útulku byl zkrácen na minimum nejen s ohledem na psychiku psa, ale i nutnost uhradit náklady spojené s jeho pobytem.

Při nahlášení ztráty psa je nutno uvést podrobný popis psa a místo úniku (ztráty). Odchyt zatoulaných psů provádí strážníci Městské policie Opava a odchycení psi jsou vždy umístěni do Městského útulku.

Informaci o ztrátě psa můžete oznámit, popřípadě informaci o tom, zda byl pes nalezen, odchycen a umístěn do Městského útulku, můžete získat buď na tísňové lince 156 Městské policie Opava, kde je nepřetržitá služba, nebo přímo v Městském útulku pro psy na telefonním čísle 553 716 980.

Provozní doba útulku pro psy je Po-Ne od 8 do 17 hod., pes může být předán zpět pouze osobě starší 18 let, která musí pracovníkům obsluhy prokázat svou totožnost.

Psa může převzít zpět pouze majitel psa, nebo osoba, která je majitelem k tomuto úkonu pověřena, což se při jeho převzetí uvede v poznámce v evidenční kartě psa.

 V případě, že si majitel psa z Městského útulku pro psy vyzvedne do 24 hod. od jeho umístění do útulku, je pes majitele vydán bezplatně. Pokud je pobyt delší než 24 hod. a trvá nejdéle 3 dny, majitel hradí náklady na krmivo  za dobu pobytu, podíl na nákladech na zajišťování provozu útulku a případné náklady na zajištění neodkladné veterinární péče, pokud tyto náklady vzniknou v návaznosti na povinnost poskytnout veterinární ošetření dle zákona č. 246/1992 Sb., zákon o ochraně proti týrání.

Pokud pobyt psa v útulku trvá déle než 3 dny, majitel hradí náklady na vstupní veterinární vyšetření (u psa je 4. Den jeho pobytu v útulku provedeno vstupní veterinární vyšetření a pes je přemístěn z příjmového kotce do kotců k ostatním psům), náklady na odblešení  a odčervení, náklady na krmivo za dobu pobytu, podíl na nákladech na zajištění neodkladné veterinární péče, pokud tyto náklady vzniknou v návaznosti na povinnost poskytnou veterinární ošetření dle zákona č. 246/1992 Sb., zákon o ochraně proti týrání.

 

Jak postupovat v případě nalezení psa

V případě nalezení zatoulaného psa se z bezpečnostních důvodů nesnažte psa sami odchytit.

 I v případě, že psa odchytíte vlastními silami, je vždy nutno upozornit Městskou policii Opava na tísňové lince 156, která má nepřetržitý provoz. Strážník městské policie provede odchycení psa odborným způsobem, případně jej převezme a zajistí jeho předání do Městského útulku pro psy. V případě, že lze identifikovat majitele, nebo je nahlášena ztráta psa, pracovníci útulku okamžitě zajistí vyrozumění majitele popřípadě jiné nahlášené kontaktní osoby.

Pracovníci obsluhy Městského útulku pro psy převezmou psa pouze od strážníka Městské policie Opava.