Strategický plán 2021+

Strategický plán města je jedním ze základních dokumentů, který definuje směřování města ve střednědobém a dlouhodobém časovém horizontu. Jde o koncepční a rozvojový dokument, jehož základním smyslem je zorganizovat rozvoj města v jednotlivých oblastech tak, aby město prosperovalo jako celek. Strategický plán navíc dává podnikatelským subjektům i soukromým osobám možnost zjistit, jaké budou v následujících letech priority v rozvoji města. 

Statutární město Opava dokončilo strategický plán na následující období. Připravovaný dokument, který je byl schválen zastupitelstvem města 11. 4. 2022, obsahuje základní témata a priority pro rozvoj města do roku 2030, nově pod hlavičkou Opava [si ty].  Pro rozvoj města v letech 2021+ je naformulována vize města:

Opava – láska na celý život

Opava nabízí svým obyvatelům vše, co je potřeba k prožití spokojeného a naplněného života. Je příjemným a bezpečným městem s dostupným, kvalitním bydlením. Díky atraktivnímu veřejnému prostoru, dostatku zeleně a rozvoji udržitelné mobility se v ní Opavané cítí dobře. Má aktivní, vzdělané a podnikavé obyvatele, kteří v ní najdou rozmanité kulturní i sportovní aktivity, podporu při podnikání, atraktivní pracovní místa i možnosti celoživotního vzdělávání. Je šetrná k přírodě a ke zdrojům. Je otevřená trendům v energetice i odpadovém hospodářství a využívá jejich potenciál k vlastnímu udržitelnému rozvoji. Je řádně spravovaným, moderním městem s efektivním, funkčním eGovernmentem. Lidé jsou v Opavě na 1. místě. Díky digitalizaci usnadňuje práci zaměstnancům magistrátu i komunikaci obyvatel s úřadem. O názory obyvatel se aktivně zajímá a vnímá potřeby všech společenských skupin napříč generacemi.
Opava je městem na celý život.

Níže naleznete všechny související dokumenty včetně samotného strategického plánu ke stažení.

Ke stažení:

Strategický plán rozvoje statutárního města Opavy 2021+ - Analytická část

Strategický plán rozvoje statutárního města Opavy 2021+ - Návrhová část

Strategický plán rozvoje statutárního města Opavy 2021+ - Implementační část

Strategický plán rozvoje statutárního města Opavy 2021+ - Akční plán 2021-2024

SEA - Oznámení koncepce

SEA - Závěr zjišťovacího řízení

SEA - Souhlasné stanovisko

Prohlášení dle § 10g odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Komunikační verze