Co děláme

Klíčovým dokumentem pro strategické plánování je strategický plán, který je aktuálně zpracován pro léta 2021 – 2030 a nese název Strategický plán rozvoje statutárního města Opavy 2021+. Strategický plán města je jedním ze základních dokumentů, který definuje směřování města ve střednědobém a dlouhodobém časovém horizontu. Jde o koncepční a rozvojový dokument, jehož základním smyslem je zorganizovat rozvoj města v jednotlivých oblastech tak, aby město prosperovalo jako celek. Strategický plán navíc dává podnikatelským subjektům i soukromým osobám možnost zjistit, jaké budou v následujících letech priority v rozvoji města. 

Součástí každého strategického plánu je také jeho implementační část, která je zastoupena Akčním plánem. Ten obsahuje konkrétní strategické projekty, které jsou součástí těchto webových stránek. Akční plán bude pravidelně aktualizován a bude vyhodnocena míra jeho plnění v letech.

Ruku v ruce strategickému plánování jde také příprava dalších koncepčních dokumentů města, které by měly být se strategickým plánem v úzké provazbě. Probíhá tedy spolupráce při zpracování některých dílčích koncepčních dokumentů a zároveň je na webových stránkách Opava [si ty] uveden přehled všech aktuálně platných rozvojových dokumentů.

Opava [si ty] jsou také participativní aktivity s občany a to nejen prostřednictvím participativního rozpočtu Nápady pro Opavu, ale také místní Agendy 21.

Místní Agenda 21 (dále jen MA 21) je programový dokument OSN a jeden ze základních textů udržitelného rozvoje. Ten přináší všem zemím světa určitý návod, jak zabránit dalšímu zhoršování stavu životního prostředí a přitom zlepšovat hospodářské i sociální podmínky života na této planetě. Míra využívání přírodního bohatství by přitom neměla přesáhnout schopnost jeho obnovy či nalezení adekvátní náhrady.

MA21 je proces, který usiluje o aplikaci obecných zásad Agendy 21 v konkrétních podmínkách měst, obcí a regionů. Prostřednictvím strategického plánování a řízení, aktivního zapojování veřejnosti a dalších klíčových partnerů (neziskových organizací, škol, podnikatelů, sdružení) do života města pomáhá zvyšovat kvalitu života nejen jejích současných obyvatel, ale také život generací jejich dětí. Je to proces, který není dán zákonem ani vládním nařízením, závisí na vůli místních úřadů. Přesto vychází z oficiálních závazků, ke kterým se Česká republika připojila na tzv. Summitu Země v Riu de Janeiro v roce 1992 společně s dalšími desítkami zemí světa.

Informace o aktivitách města v Opavy v oblasti MA21 najdete také na oficiálních stránkách Informačního systému MA21  https://ma21.cenia.cz/.

 

Tým odboru rozvoje města a strategického plánování Magistrátu města Opavy a koordinátor MA 21