Povinně zveřejňované informace

(1) Název
Statutární město Opava, městská část PODVIHOV

(2) Důvod a způsob založení
Městská část vznikla na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) , má postavení organizační složky Statutárního města Opavy, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Městská část má majetek svěřen do své správy, vlastní finanční zdroje a hospodaří s nimi za podmínek stanovených zvláštním zákonem a obecně závaznými právními předpisy. Městská část spravuje své záležitosti samostatně. Při výkonu samostatné působnosti se městská část řídí jen zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. Městská část nevykonává státní správu. Vnitřní poměry ve věcech správy městské části jsou uspořádány statutem Statutárního města Opavy.

(3) Organizační struktura
Organizační struktura Městské části Podvihov

Starosta:                                   p.  Zdeněk Hoza

Místostarosta:                           Mgr. Zdeněk Šindlář

Místostarosta:                           p. Radomír Kubesa

Předseda :  Finančního výboru:  p. Bc. Lukáš Krčmář

Předseda : Kontrolního výboru: p. Petr Graca

Předseda : Kulturního výboru:  pí. Veronika Staňková

Člen zastupitelstva:                 p. Luboš Střílka

(3a) Seznam podřízených povinných subjektů
---

(3b)Zřizované organizace
---

(4) Kontaktní spojení

(4.1) Kontaktní poštovní adresa

Polomská 178/13
Podvihov
747 06 Opava 6

(4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Polomská 178/13 
Podvihov
747 06 Opava 6

(4.3) Úřední hodiny

pondělí 17:00-18:00 hod.

(4.4) Telefon

Tel.: +420 734 236 213

(4.5) Čísla faxu

(4.6) Adresa internetové stránky
http://podvihov.opava-city.cz

(4.7) Adresa e-podatelny
podvihov@opava-city.cz (elektronická adresa Úřadu městské části)

(5) Případné platby lze poukázat

 19-1842619349/0800

6) IČO

00300535

(7) DIČ
CZ00300535

(8) Dokumenty
(8.1) Seznamy hlavních dokumentů
---

(8.2) Rozpočet

Schválený rozpočet Městské části najdete zde.

(9) Žádosti o informace

(10) Příjem žádostí a dalších podání
Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na adresu Úřadu městské části Vávrovice.
Ústně lze podat žádost:
• telefonicky
• osobně
Písemně lze podat žádost:
• poštou
• předáním písemné žádosti osobně na úřadovně městské části
Elektronickou poštou lze podat žádost prostřednictvím elektronické adresy: podvihov@opava-city.cz ve formátu datových zpráv: doc, .txt., .rtf, .pdf, .htm, .html, .xls.
Stížnosti, podněty a petice se podávají písemně na úřadovně městské části.

(11) Opravné prostředky
Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. zákona č. 106/1999 Sb. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

(12) Formuláře
Formuláře lze získat na úřadovně městské části a v elektronické podobě prostřednictvím e-podatelny.

(13) Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
Návody na řešení životních situací se připravují.

(14) Předpisy

(14.1) Nejdůležitější používané předpisy
Městská část jedná a rozhoduje na základě zákonů, vyhlášek, nařízení a na základě obecně závazných vyhlášek a nařízení .

(14.2) Vydané právní předpisy
Městská část nevydává obecně závazné vyhlášky a nařízení.

(15) Úhrady za poskytování informací

(15.1) Sazebník úhrad za poskytování informací
Za poskytnuté informace je Městská část oprávněna žádat úhradu nepřevyšující náklady spojené s poskytnutím informace dle platného sazebníku.

(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací
---

(16) Licenční smlouvy
(16.1) Vzory licenčních smluv
---

(16.2) Výhradní

(17) Výroční zpráva
Výroční zprávy o činnosti Městské části v oblasti poskytování informací za uplynulé roky najdete zde.

(18) Odpovědi na žádosti o poskytnutí informací

Všechny zveřejněné odpovědi najdete zde.