Sazebník úhrad za poskytnutí informace

Tento sazebník stanoví v souladu s § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, výši úhrad za poskytování informací dle citovaného zákona.

S poskytováním informace mohou být spojeny přímé materiálové náklady.

1. Úhrady za pořízení kopií (fotokopií, kopií tiskem a skenováním)

a) cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie, činí:

01)

černobílá jednostranná kopie A4

1,00 Kč

02)

černobílá oboustranná kopie A4

2,00 Kč

03)

barevná jednostranná kopie A4

3,00 Kč

04)

barevná oboustranná kopie A4

6,00 Kč

05)

černobílá jednostranná kopie A3

2,00 Kč

06)

černobílá oboustranná kopie A3

4,00 Kč

07)

barevná jednostranná kopie A3

6,00 Kč

08)

barevná oboustranná kopie/výtisk A3

10,00 Kč

SKENOVÁNÍ

cena 1 listu formátu A4 i A3, je-li informace poskytována formou skenování

  • automatickým skenováním z podavače 1,00 Kč
  • ručním skenováním 3,00 Kč.

b) Cena výtisku, je-li informace poskytována formou velkoformátového tisku na inkoustovém plotru (zejména mapové podklady a výstupy z GIS)

01)

Barevný velkoformátový tisk formát A2

200,00 Kč

02)

Barevný velkoformátový tisk formát A1

400,00 Kč

03)

Barevný velkoformátový tisk formát A0

600,00 Kč

c) úhrady za opatření technických nosičů dat

01)

CD-R bez obalu

10,00 Kč

02)

DVD-R bez obalu                    

11,00 Kč

03)

Cena CD-R, DVD-R s obalem  

20,00 Kč

2. Úhrady za odeslání informace žadateli

Náklady na poštovní služby dle aktuálního ceníku provozovatele poštovních služeb České pošty s. p.

V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.

3. Úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

Mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací se rozumí vyhledávání informací, jehož souhrnná délka přesáhne 1 hodinu.

Úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací činí 235,00 Kč/hodinu, přičemž do zpoplatněného času se zahrnuje pouze čas vyhledávání, přesahující první hodinu vyhledávání.

Výpočet úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací se provede tak, že od celkového počtu minut strávených vyhledáváním informací se odečte 60 minut a takto získaná hodnota se vynásobí zlomkem, v jehož čitateli je číslice 235 a ve jmenovateli číslice 60. Výsledná částka se zaokrouhlí na celé koruny směrem dolů.

4. Náklady se neúčtují, pokud náklady spojené s poskytnutím informací nepřesáhnou částku 50,00 Kč; pokud však budou obdobné informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude požadována úhrada, i když náklady na poskytnutí informace nepřesáhnou částku 50,00 Kč.

Tento sazebník byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 17. 04. 2019 usnesením č. 496/13 RM 19 s účinností od 18. 04. 2019.