Symboly města

Město Opava jako své symboly využívá znak, vlajku a logo města.  

Znak města Opavy 

Popis 

Znak Statutárního města Opavy je polcený štít. V pravém červeném poli půl stříbrné orlice se zlatou zbrojí (zobákem, jazykem a pařátem). Levé stříbrné pole polceno a v jeho pravé polovici tři červené dolů obrácené krokve. 

Historie znaku 

Nejstarší podoba znaku města Opavy je doložena na pečeti z roku 1289 – gotický štít s kůlem a na něm tři krokve nad sebou. Barvy sice nejsou známy, ale s velkou pravděpodobností byly stříbrná a červená, odvozené od znaku opavských knížat. Dokládá to i listina Rudolfa II. z 24. listopadu 1579, kterou císař na žádost představitelů města opavský znak polepšil a stanovil, aby jím byl „štít od svrchu přímo doluov vprostřed rozdělený, pravá polovice červené neb rubínové, levá strana bílé neb stříbrné barvy a v levé polovici téhož štítu tři krokvice červené neb rubínové barvy rozdílně jedna po druhé špicemi doluov obrácené a ostatní díl levé strany téhož štítu od vrchu až k spodku bílé neb stříbrné barvy“. Časem však správná podoba upadla v zapomenutí, stříbrnou poloviční orlici vystřídala černá orlice slezská, krokve nahradily vlnovky. Návrat k ustanovení Rudolfova privilegia znamenal až výnos c. k. ministerstva vnitra z 16. listopadu 1895. 

Vlajka města Opavy 

 

Vlajku Statutárního města Opavy tvoří dva vodorovné pruhy, bílý a červený, na něž je položen znak Statutárního města Opavy. Poměr šířky a délky vlajky je 3:5, velikost znaku je v poměru 3:5 k šířce vlajky.

  

Logo města Opavy

 

Logo svým vizuálním a filozofickým pojetím vychází ze dvou pramenů, z nichž jeden je historický a druhý může charakterizovat současnost. Oba se přitom vzájemně podporují:  

A. Pověst o vzniku názvu města OPAVA – „Hádání o páva“ 

B. Slovní hříčka vycházející z názvu města Opava - O...PAV...A 

V logu proto bylo použito symbolu páva, který byl charakteristickým a nezaměnitelným grafickým způsobem zapracován do loga města.  

Logo města obsahuje tyto markanty: 

  • název města (Opava), 
  • hlavní symbol (stylizovaný páv), 
  • doplňkový symbol (korunka – sídlo královských úřadů), 
  • barevnost (dosud užívaná a vycházející ze znaku města Opava): 
  • červená (zvýrazňuje, královská barva), 
  • bílá (charakterizuje „bílou“ Opavu), 
  • stříbrná, šedá (luxus a vytříbenost). 
  • Užití loga řeší grafický manuál města. 

Logo se užívá zejména pro propagaci města (propagační materiály, knihy, brožury, letáky, propagační předměty, propagace v místech, jejichž provoz město finančně či jiným způsobem podporuje, propagace v místech konání akcí pořádaných či podporovaných městem (např. z grantového systému města, záštitou primátora města). 

Logo se užívá také na hlavičkových papírech města, vizitkách, automobilech, pracovních oděvech zaměstnanců atd. Volení zástupci města používají na hlavičkových papírech, vizitkách a podobně znak města. 

Zásady užití symbolů města Opavy a jeho městských částí

Jednotné podmínky pro užívání a schvalování znaku, vlajky a loga statutárního města Opavy a znaků a vlajek jeho městských částí stanoví Zásady pro užívání znaku, vlajky a loga statutárního města Opavy a znaků a vlajek městských částí.