Samostatné pracoviště metodik vnitřního řízení úřadu

V organizační struktuře úřadu je metodik vnitřního řízení úřadu zařazen do přímé působnosti tajemníka.

Pracovnice samostatného pracoviště metodik vnitřního řízení úřadu: Mrákotová Renáta, Mgr.

Činnosti samostatného pracoviště:

Úkoly v samostatné působnosti, které jsou samostatnému pracovišti trvale svěřeny:

 • koordinuje tvorbu a projednávání návrhů právních předpisů města a magistrátu, vytváří i vlastní návrhy těchto předpisů,
 • spolupracuje s odbory magistrátu či pracovními skupinami při zavádění systémových opatření v rámci magistrátu či města,
 • spolupracuje při nastavení vztahů města k příspěvkovým organizacím a při vypracovávání zřizovacích listin příspěvkových organizací zřízených městem,
 • organizuje metodickou a poradenskou pomoc pro odbory magistrátu v souvislosti s tvorbou a aplikaci jednotlivých předpisů města a implementaci nové legislativy do nich,
 • vede spisovou dokumentaci týkající se interních předpisů města,
 • provádí analýzu všech platných a účinných předpisů města a jeho orgánů; v případě zjištění nedostatků navrhuje opatření k nápravě,
 •  vykonává poradenskou a konzultační činnost v otázkách týkajících se aplikace správního procesu, daňového procesu, procesu kontrolního řádu a správního řádu soudního, jakož i v oblasti poskytování informací a ochrany osobních údajů; v případných sporech v těchto věcech zpravidla zastupuje město,
 • na základě pokynu tajemníka magistrátu zastupuje město v pracovněprávních záležitostech, po dohodě s vedoucím odboru právního a organizačního i v jiných občanskoprávních sporech,
 • vyjadřuje se a zaujímá právní stanoviska k jednotlivým případům dle potřeb tajemníka magistrátu a vedení města, či po dohodě s vedoucím odboru právního a organizačního,
 • na základě pokynu tajemníka poskytuje právní pomoc zaměstnancům města zařazeným do Magistrátu města Opavy v situacích, kdy jednání za město a uplatňování práv města následně zasáhne do osobní roviny těchto zaměstnanců.

Úkoly v přenesené působnosti:

 • provádí komplexní výkon dozoru nad vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů městských částí statutárního města Opavy,
 • kontroluje výkon samostatné působnosti městských částí statutárního města Opavy,
 • poskytuje součinnost při výkonu kontroly a dozoru ze strany nadřízených orgánů.