Informace zveřejňované o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

(1) Název 

Statutární město Opava 

(2) Důvod a způsob založení 

Statutární město Opava vzniklo ze zákona o obcích, má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Město má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Město spravuje své záležitosti samostatně. 
Při výkonu samostatné působnosti se město řídí jen zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. 
Město dále vykonává státní správu (přenesená působnost) v rozsahu stanoveném zvláštními zákony. Při výkonu státní správy se řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy. 

(3) Organizační struktura 

Organizační struktura Magistrátu města Opavy 

(3a) Seznam podřízených povinných subjektů 

--- 

(3b) Zřizované organizace 

Seznam organizací zřízených městem nebo s účastí města

(4) Kontaktní spojení 

(4.1) Kontaktní poštovní adresa 

Magistrát města Opavy 
Horní náměstí 382/69 
Město 
746 01 Opava 

(4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu 

Horní náměstí 382/69 
Město 
746 01 Opava 

(4.3) Úřední hodiny 

Úřední hodiny pro veřejnost, úřední hodiny pokladen, úřední hodiny podatelny 

(4.4) Telefon 

553 756 111 (spojovatelka) 

(4.5) Čísla faxu 

553 756 141 (fax) 

(4.6) Adresa internetové stránky 

http://www.opava-city.cz/ (oficiální stránky statutárního města Opavy) 

(4.7) Adresa e-podatelny 

posta@opava-city.cz (podatelna) 

Elektronická podatelna (informace o způsobu a postupu při elektronickém podání) 

(4.8) Další elektronické adresy 

posta@opava-city.cz (podatelna) 

(4.9) Datová schránka 

Statutární město Opava - ID: 5eabx4t 

(5) Případné platby lze poukázat 

19-1842619349/0800 (CZ86 0800 0000 1918 4261 9349) 

(6) IČO 

00300535 

(7) DIČ 

CZ00300535 

(8) Dokumenty 

(8.1) Seznamy hlavních dokumentů 

Strategické dokumenty

(8.2) Rozpočet 

Rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Závěrečný účet

(8.3) Výsledky kontrol

Obecné informace o výsledcích kontrol dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole

(9) Žádosti o informace 

Formulář pro podání žádosti o informace najdete na této stránce.

(10) Příjem žádostí a dalších podání 

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na adresu Magistrátu města Opavy, na podatelně nebo na příslušném odboru Magistrátu města Opavy. 

Ústně lze podat žádost: 

  • telefonicky 
  • osobně (na sekretariátech jednotlivých odborů) 

Písemně lze podat žádost: 

  • poštou (k rukám vedoucího odboru) 
  • předáním písemné žádosti na podatelnu 
  • předáním písemné žádosti na sekretariát odboru na formuláři žádosti o poskytnutí informace (k dispozici na podatelně) 

Elektronickou poštou lze podat žádost prostřednictvím e-podatelny naelektronickou adresu: posta@opava-city.cz ve formátu datových zpráv: .doc, .txt., .rtf, .pdf, .htm, .html, .xls.

Stížnosti, podněty a petice se podávají písemně na podatelně MMO. 

(11) Opravné prostředky 

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 16 zákona č. 106/1999 Sb. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. 

(12) Formuláře 

Formuláře lze získat na podatelně MMO a v elektronické podobě prostřednictvím na webových stránkách města

(13) Popisy postupů - návody pro řešení životních situací 

Návody na řešení životních situací najdete na webových stránkách

(14) Předpisy 

(14.1) Nejdůležitější používané předpisy 

Statutární město Opava jedná a rozhoduje na základě zákonů, vyhlášek, nařízení a na základě obecně závazných vyhlášek a nařízení 

Předpisy města jsou k dispozici v úředních hodinách na podatelně Magistrátu města Opavy, Horní náměstí 69, Opava. Texty jednotlivých právních předpisů jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra v sekci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv a na stránkách Moravskoslezského kraje v sekci Věstník právních předpisů Moravskoslezského kraje.

(14.2) Vydané právní předpisy 

Vydané obecně závazné vyhlášky a nařízení

(15) Úhrady za poskytování informací 

(15.1) Sazebník úhrad za poskytování informací 

Za poskytnuté informace je Magistrát města Opavy oprávněn žádat úhradu nepřevyšující náklady spojené s poskytnutím informace dle platného sazebníku

(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací (Usnesení o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona v případě odvolání nebo stížnosti.) 

Dokumenty ke stažení:

Rozhodnuti_MSK_38473_2017_4_3_2017

Rozhodnuti MSK_30576_2015_16_3_2015 

(16) Licenční smlouvy 

(16.1) Vzory licenčních smluv 

Soubor ke stažení:

Vzor licenční smlouvy

(16.2) Výhradní licence 

--- 

(17) Výroční zpráva 

Výroční zprávy o činnosti Magistrátu města Opavy v oblasti poskytování informací za uplynulé roky. 

(18) Odpovědi na žádosti o poskytnutí informací, zveřejnění informací dle § 5, odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Všechny zveřejněné odpovědi najdete zde.