Ochrana přírody

Ochrana přírody je podmíněna výskytem významných rostlinných a živočišných druhů nebo přítomností přírodovědně cenných stanovišť s charakteristickými biotopy. Ty jsou nejčastěji vázány na významné přírodní celky podpořené geologickou a geomorfologickou strukturou a skladbou. Významným fenoménem posledních několika set let je člověk a jeho ovlivnění bezprostředního okolí sídel formou zemědělské a lesnické činnosti. Z toho důvodu se často nejcennější lokality s vysokým přírodním potenciálem a ekostabilizačními funkcemi, často i chráněné, nacházejí v hůře přístupných místech. Může se jednat o příkré svahy, strže, říční nivy a podobně.

Administrativní území města Opavy je z velké části tvořeno zemědělskou půdou (74 %) a ostatními plochami (13 %) či zastavěnými plochami (5 %). Lesy a vodní plochy, tedy stabilnější části krajiny, tvoří minimum. I z toho důvodu se chráněná území (zvláště chráněná dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) nachází mimo území města. V obvodu obce s rozšířenou působností Opava (ORP Opava) lze nalézt 11 zvláště chráněných území, čtyři území NATURA 2000, přírodní park, památné stromy a velkou škálu zvláště chráněných rostlin a živočichů. 

Využití území

Téměř tři čtvrtiny (73,9 %) administrativního území města Opavy jsou tvořeny zemědělskou půdou. Lesy tvoří 5,6 % katastrálního území a vodní plochy jen 1,8 %. Plocha zastavěného území má rozlohu 490 ha, což činí 5,4 %. Zbytek představují ostatní plochy (sklady, území pro těžbu, komunikace a další plochy, které nelze zařadit jinam), které však představují celých 13,4 % území. Skladba využití jednotlivých ploch a jejich funkcí se v průběhu několika let výrazně nemění. Významnější je proto pohled na území z perspektivy několika desetiletí.

Více...

Městské lesy

Historie lesního majetku vlastněného městem Opava se datuje od roku 1277, kdy městu český král Otakar II. daroval 1 281,57 ha hvozdu (lesa) v oblasti obce Skřipov. Od tohoto data město postupně přikoupilo nebo získalo prostřednictvím pozemkové reformy v roce 1930 další lesní majetek v přilehlých katastrech. Již historicky je patrný eminentní zájem města Opavy na držbě lesního majetku a snaha na jeho prosperitě a rozšiřování držby. Majetek znárodněný v roce 1954 získává statutární město Opava zpět v roce 1992 a od tohoto data zřizuje pro obhospodařování lesů organizaci Městské lesy Opava, p. o. Městské lesy Opava jsou samostatnou příspěvkovou organizací, která má právní subjektivitu, jedná svým jménem a nese majetkovou odpovědnost. Organizace hospodaří na 2 247,20 ha pozemků, z toho 2 164,44 ha tvoří porostní půda.

Více o městských lesích najdete na stránkách www.mestskelesyopava.cz

Ochrana přírody

V okolí Opavy se nachází několik území, která jsou významná z hlediska ochrany přírody a krajiny. Jedná se o maloplošná zvláště chráněná území, tj. o národní přírodní rezervace, přírodní rezervace a přírodní památky. Kromě těchto významných lokalit se v okolí Opavy vyskytují také čtyři území důležitá z hlediska celoevropského kontextu, tzv. soustavu chráněných území NATURA 2000.

Další kategorií územní ochrany patří významné krajinné prvky, kterých je na území města registrováno celkem 21. Jako významné krajinné prvky se označují ty části krajiny, které vyžadují zvláštní ochranu, ale nedosahují parametrů pro vyhlášení za zvláště chráněnou část přírody.

Dalším typem chráněných území jsou přírodní parky, které jsou zřizována k ochraně stavu území, cenného pro svůj krajinný ráz a soustředěné estetické a přírodní hodnoty. Na Opavsku je zřízen Přírodní park Moravice. Jedná se o rozsáhlé území, neboť protíná celý Nízký Jeseník - počínaje u Dolní Moravice a konče vyústěním u Branky, včetně údolí Raduňky. Základem parku byly dvě státní přírodní rezervace rozkládající se na pravém břehu řeky - Valach (17 ha) a Kaluža (57 ha).  V roce 1982 bylo pak celé lesnaté údolí vyhlášeno oblastí klidu (30 km2), v roce 1986 se rozšířilo o údolí Raduňky.

Poslední významnou kategorií ochrany přírody jsou památné stromy. Ty jsou jakýmsi přesahovým tématem, neboť hrají velký význam nejen z pohledu své přírodní hodnoty, ale i z hlediska historie a kultury (tedy z hlediska společenských hodnot).  Na Opavsku je v současnosti vyhlášeno 19 památných stromů. Více informací se dozvíte také v praktickém průvodci s názvem Památné stromy Opavska.

V krajině je také vymezen tzv. územní ekosystém ekologické stability. Jde o vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů. 

Významné rostlinné a živočišné druhy

Území opavského okresu je osídleno již několik desítek tisíc let. Přes intenzivní zemědělskou a průmyslovou činnost posledních století se na něm dodnes vyskytuje většina z 3 000 druhů vyšších rostlin a žije zde většina ze 40 000 druhů živočichů zjištěných v naší republice.

Významné rostlinné a živočišné druhy jsou vázány na přírodní a přírodě blízká stanoviště. Takové v okolí města nalezneme v údolních částech řeky Opavy a Moravice (údolní nivy, lužní lesy), dále v místech zatížených těžbou písků, sádrovce a štěrkopísků a ve zbývajících lesních komplexech Opavské pahorkatiny. Zvláště chráněné druhy jsou však také vázány na lokality spojené s činností člověka – jedná se již o zmíněná opuštěná místa po těžbě hornin, ale i klasická lidská obydlí.

Mezi vybrané zvláště chráněné druhy patří:

  • Rorýs obecný (Apus apus) je tažný pták z řádů svišťounů hnízdící ve vysokých budovách ve starší městské zástavbě či v panelových domech s ventilačními průduchy, ve věžích nebo v továrních halách.
  • Velevrub tupý (Unio crassus) patří mezi velmi vzácné mlže v rámci České republiky a nachází se v toku řeky Moravice.
  • Klínatka rohatá (Ophiogomophus cecilia) je druh vážky podřádu šídel, která byla zaznamenána v blízkosti řeky Moravice a náhonu Strouha.

Město aktivně vytváří příhodné biotopy pro život významných živočišných druhů. Mezi takovéto biotopy patří mimo jiné také tzv. broukoviště. Ta vznikla v rámci revitalizace Městských sadů na přelomu let 2011 a 2012. 

Přírodní zajímavosti

Území Opavska obsahuje pestrou mozaiku zajímavých přírodě blízkých lokalit. Narazíme zde na jevy navázané na říční toky Opavy a Moravice. Jedná se o lužní lesy, údolní nivy, slepá říční ramena a společenstva navázaná na stojaté i tekoucí vody. V krajině, která je intenzivně zemědělsky obhospodařovaná jsou velmi ceněnými biotopy zbylé lesní celky, které se většinou nacházející v hůře dostupných částech krajiny (strmé svahy, skalní výchozy či poblíž říčních toků). Propojuje se zde fenomén úrodných slezských nížin na jihu, na ně navazujících pahorkatin se zvlněnou krajinou a horských částí Nízkého a Hrubého Jeseníku na severu.

Jedním z významných území v těsné blízkosti Opavy je Stříbrné jezero - zaplavená část bývalého lomu, v němž se do začátku 60. let 20. století těžil sádrovec. Jižně od jezera protéká řeka Opava, v jejíž nivě se jezero nachází a která je také zdrojem vody v jezeře. V době povodní v roce 1997 byla řeka i jezero propojeny. Vyvýšené místo v severní části za jezerem vzniklo původně jako halda po odtěženém materiálu z jezera, která byla později osázena dřevinami. Oblast Stříbrného jezera je hojně využívána k rekreaci. 

Nedaleko města, v obci Stěbořice, se nachází Arboretum Nový Dvůr, které se rozkládá na ploše 23 ha, na níž nabízí přes 7 tisíc druhů rostlin. 

Další cenná přírodní území naleznete v publikaci Chráněná území Opavska. Ta obsahuje také popis naučných stezek na území Opavska, mezi které patří:

Zajímavé přírodní lokality představuje také publikace Opavskem pěšky i na kole skrz lesy, louky, pole I.

Nástroje ochrany přírody

Základními nástroji ochrany přírody na území města jsou zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb. 

Pro každé zvláště chráněné území je zpracován specifický plán péče, aby předmět ochrany daného území nebyl postižen či ohrožen. Téma ochrany přírody a krajiny je rovněž řešeno ve strategickém plánu města.

Nástrojem pro omezení nadměrné zástavby na pozemcích, které jsou součástí zemědělského půdního fondu (ZPF), jsou poplatky za odnětí půdy z tohoto fondu. Plocha odňatá (respektive udělen souhlas k odnětí) ze ZPF mezi lety 2013 a 2017 činila na celém území SO ORP Opava 32 ha.

Plocha pozemků se souhlasem k odnětí ze zemědělského půdního fondu (ZPS) a plocha pozemků odňatých z lesního půdního fondu (LPF)

Rok

ZPF (trvale) [ha]

ZPF (dočasně) [ha]

LPF [ha]

2013

4,96

0,49

1,23

2014

6,7

0,57

1,23

2015

4,81

0,07

1,76

2016

3,28

0,00

0,00

2017

11,98

0,07

0,004

Celkem

31,73

1,2

4,224

Důležitou roli v ochraně přírody sehrávají také místní spolky a neziskové organizace. Věnují se zejména aktivní péči o přírodní lokality, vzdělávání v ochraně přírody či tvorbě odborných či popularizačních materiálů. Na území Opavy se nacházejí: 

Mapy ochrany přírody

Mapový portál města Opavy

Mapový portál Moravskoslezského kraje

Indikátory přírody a krajiny

Indikátory přírody a krajiny (porovnání roku 2012 a 2017)

Rok

2012

2017

Koeficient ekologické stability území

0,18

0,18

Plocha zvláště chráněných území z celkové rozlohy administrativního území obce [ha]

0

0

Podíl zvláště chráněných území z celkové rozlohy administrativního území obce [%]

0

0

Celková zastavěná plocha[ha]

486,35

489,28

Podíl zastavěné plochy z celkové rozlohy administrativního území obce[%]

5,1

5,4

Rozloha ostatních ploch[ha]

1205,03

1212,71

Podíl ostatních ploch z celkové rozlohy administrativního území obce[%]

13,3

13,4

Plocha zemědělské půdy[ha]

6707,03

6691,61

Podíl zemědělské půdy z celkové rozlohy administrativního území obce[%]

74,0

73,9

Plocha lesní půdy[ha]

506,47

501,27

Podíl lesní půdy z celkové rozlohy administrativního území obce[%]

5,6

5,6

Vodní plocha[ha]

155,86

161,76

Podíl vodní plochy z celkové rozlohy administrativního území obce[%]

1,7

1,8

Plocha zastavěného území[ha]

1871,00

489,28

Plocha zastavitelného území[ha]

795,00

1122,00*