Odpady

Aktuality

Odpady jsou jedním z významných produktů lidské činnosti. Odpad, jenž je produkován obyvateli na území města, se nazývá komunálním odpadem. Nevýrobní podniky a podnikatelé (fyzické a právnické osoby) produkují odpad nazývající se odpadem podobným komunálnímu. Z výroby a zemědělství pochází odpad průmyslový, respektive zemědělský.

Produkce komunálního odpadu, včetně vytříděných složek, se pohybuje okolo 400 kg/obyvatele. Významné množství komunálního odpadu v Opavě je vytříděno a znovu využito. V roce 2018 se jednalo o 34,6 % celkové produkce komunálního odpadu. K třídění slouží občanům téměř 950 kontejnerů na separovaný odpad, možnost pytlového sběru a tři sběrné dvory. Kromě toho byly v roce 2018 rozdány v rámci především rodinné zástavby a u bytových domů nádoby o objemu 240 lt na bioodpad. Cílem města je nadále zvyšovat míru třídění a snižovat tak zátěž životního prostředí odpady. 

Hlavní zákonnou normou pro oblast odpadového hospodářství je zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění. Řízení systému nakládání s odpadem ve městě probíhá na základě Plánu odpadového hospodářství statutárního města Opavy 2017–2027. Občané se při nakládání s odpadem řídí výše uvedeným zákonem a Obecně závaznou vyhláškou.

Produkce komunálního odpadu a jeho složky

Množství dále nevyužitelného komunálního odpadu mohou ovlivňovat sami občané tím, že vzniklý odpad třídí. Mnohem účinnější je však předcházení vzniku odpadu výběrem zboží a produktů již při jejich pořizování.  

Množství vytříděného odpadu ovlivňuje především množství a dostupnost nádob na jeho sběr a osvěta obyvatel. Čím větší množství odpadu občané sami vytřídí, tím menší náklady musí město vynaložit na celý systém odstraňování komunálního odpadu. Významné riziko pro životní prostředí představuje nebezpečný odpad, jako jsou rozpouštědla, čistidla, kyseliny a louhy, baterie, barvy, zářivky a výbojky a vysloužilá chladící zařízení obsahující freony.  

Údaje o produkci komunálního odpadu v Opavě v letech 2020 a 2021 jsou v tabulce:

DRUH ODPADU Celková produkce v tunách kg/obyvatele v roce 2022
2021 2022
PAPÍR A LEPENKA* 2179,2 1965,5 35,6
SKLO 853,7 838,8 15,2
NEBEZPEČNÝ ODPAD 17,0 13,7 0,2

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD 

Z KUCHYNÍ A STRAVOVEN

0 47,5 0,9
JEDLÉ OLEJE A TUKY 10,8 11,3 0,2
ODĚVY 105,1 116,5 2,1
PLASTY 1042,2 1054,1 19,1
KOVY* 1341,9 2085,0 37,8
BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD 3434,9 3394,6 61,5
SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD 11981,0 11713,0 212,2
OBJEMNÝ ODPAD 2505,2 2356,7 42,7
CELKEM 23471,0 23596,7 427,6

(podle Evidence hlášení o odpadech 2020-2021)

včetně odpadů od občanů statutárního města Opavy odevzdaných sběrnám *

 

Nástroje odpadového hospodářství 

Nakládání s odpady se v České republice řídí zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Platné znění zákona je uvedeno na stránkách Ministerstva životního prostředí

Nakládání s komunálními odpady v Opavě se řídí Obecně závaznou vyhláškou, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území statutárního města Opavy. 

Více...

Indikátory odpadů

INDIKÁTORY 2021 Hodnota
CELKOVÁ PRODUKCE KOMUNÁLNÍHO ODPADU 415,4kg/obyv./rok
Z TOHO NEBEZPEČNÉHO ODPADU 0,3 kg/obyv./rok
Z TOHO VYTŘÍDĚNÉHO PAPÍRU 38,6 kg/obyv./rok
Z TOHO VYTŘÍDĚNÝCH ODĚVŮ 1,9 kg/obyv./rok
Z TOHO VYTŘÍDĚNÝCH JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ 0,2 kg/obyv./rok
Z TOHO VYTŘÍDĚNÉHO SKLA 15,1 kg/obyv./rok
Z TOHO VYTŘÍDĚNÝCH PLASTŮ 18,4 kg/obyv./rok
Z TOHO VYTŘÍDĚNÉHO BIOODPADU 60,8 kg/obyv./rok
Z TOHO VYTŘÍDĚNÝCH KOVŮ 23,7 kg/obyv./rok
PODÍL SKLÁDKOVANÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU 61,80 %
PODÍL ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ (SPALOVANÉHO) KOMUNÁLNÍHO ODPADU 0 %
PODÍL MATERIÁLOVÉHO VYUŽITÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 38,20 %
SKLÁDKY ODPADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA A JEJICH PROJEKTOVANÁ KAPACITA 0 m3