Katalog poskytovatelů služeb

Adresa
Olomoucká 88 (areál PNO) , Opava , 746 01
Telefon
553 695 194; 601 159 047
Popis
Centrum prostřednictvím terapeutického týmu (lékař, adiktolog, dva psychologové) poskytuje podporu a pomoc lidem, kterých se dotýká problematika závislosti (látkové i nelátkové), patologického hráčství, alkoholu či drog a kteří chtějí svou situaci řešit. Cílem služby je podpora a terapeutické vedení při řešení obtíží v překonávání závislosti a jejich negativních dopadů. Služba je určena všem, kterých se problematika závislosti jakkoliv dotýká – samotní klienti i blízcí a rodinní příslušníci (spoluzávislí). Centrum nabízí základní poradenství, edukaci, individuální, rodinnou a skupinovou psychoterapii, svépomocná skupinová setkání formou klubu, a to diskrétně a bezplatně.
Adresa
5. května 797/20, Česká Lípa, 470 01
Telefon
778 411 736
Popis
Jedná se o službu tísňové péče pro seniory a osoby se zdravotními komplikacemi (od věku 15 let), která zajišťuje nepřetržitou linku tísňové péče po celý rok (24 hodin denně). Klient je vybaven monitorovacím zařízením, které je napojeno na dispečink tísňové péče Anděla Strážného. Dispečink obsluhují vyškolení pracovníci v sociálních službách, kteří reagují na aktuální potřebu jednotlivých klientů a řeší jejich problém v reálném čase. Služba primárně zprostředkovává pomoc v nouzových situacích, které přímo ohrožují zdraví a život člověka. Díky SOS tlačítku na monitorovacím zařízení se dostává klientům včasná pomoc integrovaného záchranného systému (IZS). Dalšími významnými funkcemi zařízení jsou detekce pádu a detekce nepohybu. Dispečerky tak zasahují i ve chvílích, kdy si klient o pomoc nedokáže sám říci a úzce spolupracují s IZS a kontaktními osobami klienta (minimalizují se tak zbytečné výjezdy IZS).
Adresa
Kostelní 71/37, Nový Jičín, 741 01
Telefon
553 038 016
Popis
Služba je poskytována terénní formou v domácím prostředí klientů bez omezení věku, kteří v důsledku závažného zdravotního stavu potřebují nepřetržitou, pravidelnou podporu a pomoc druhé osoby v každodenním životě. Služba je určena zejména lidem, kteří jsou vážně nemocní, žijí v domácnosti a vyžadují odbornou hospicovou péči (lidé, kteří se ocitli v krizi z důvodu blízkosti smrti, nevyléčitelně nemocní lidé aj.).
Adresa
Liptovská 1045/21, Opava - Kylešovice, 747 06
Telefon
553 821 300; 739 404 488
Popis
Centrum poskytuje službu sociální rehabilitace osobám s duševním onemocněním, lehkým a středně těžkým mentálním postižením a jiným zdravotním postižením ve věku od 18 do 80 let. Cílem služby je naučit tyto osoby s co nejvyšší mírou samostatnosti zvládat běžný každodenní život v oblasti péče o sebe a svou domácnost, vyřizování osobních a úředních záležitostí, komunikace a navazování společenských kontaktů a v oblasti vlastní seberealizace s využitím veřejných služeb. Sociální rehabilitace rovněž pomáhá osobám se zdravotním postižením připravit se na získání pracovního uplatnění na otevřeném či chráněném trhu práce. www.facebook.com/animaopava
Adresa
Sušilova 1, Klášterní středisko „Franciscaneum“, Opava, 746 01
Telefon
739 404 544; 734 718 002
Popis
Poradenství je určeno osobám starším 16 let s chronickým duševním onemocněním a lidem v krizové situaci (i s jiným zdravotním postižením), spojené s trvajícími psychickými a sociálními obtížemi, jejich rodinným příslušníkům, opatrovníkům a institucím, které přicházejí s osobami s uvedeným typem zdravotního postižení do styku. Poradna umožňuje řešit aktivně a včas sociální problémy klientů, již během hospitalizace v Psychiatrické nemocnici v Opavě. Dalšími navazujícími problémy řešenými pracovníky poradny jsou: ztráta pravidelného finančního příjmu, bydlení, narušení či ztráta vztahů, aktivní řešení dluhové a občanskoprávní problematiky (např. exekuce, insolvence, žaloby) či zajištění doprovodů klientů na různé instituce. Služba je poskytována bez úhrady a klienti mají možnost v rámci základních činností poradny využít rovněž právní a psychologické poradenství.
Adresa
Liptovská 1045/21, Opava, 747 06
Telefon
553 821 300
Popis
Pro osoby s duševním onemocněním, jejich rodiče, partnery, pečovatele, děti či osoby blízké, je důležité a posilující, aby se, kromě podpory sociálních a souvisejících služeb, mohli vzájemně neformálně setkávat a sdílet své příběhy, zkušenosti, nebo se zaobírat aktivitami, které jim napomohou k udržení kvality života, posílí stabilizaci zdravotního stavu a přispějí k jejich vlastní seberealizaci a pocitu užitečnosti. Pro člověka se zkušeností s duševním onemocněním je často velmi těžké obstát v rámci udržení sociálních kontaktů v rodině, ale i ve společnosti. Často dochází k izolaci, která průběh onemocnění zhoršuje. ANIMA VIVA považuje za důležité, aby tyto osoby měly prostor k načerpání sil, vzájemnému sdílení s ostatními lidmi s podobnými zkušenostmi i vlastní seberealizaci, například formou aktivního působení v hudební skupině ANIMA BAND. Setkání i hudební zkoušky probíhají v prostorách tréninkové kavárny.
Adresa
Liptovská 1045/21, Opava-Kylešovice, 747 06
Telefon
553 821 301
Popis
V ANIMA VIVA z.s. či u smluvních partnerů, najdou uplatnění osoby se zdravotním postižením na pozicích pomocných provozních pracovníků (zahradní práce, úklidové práce, obsluha kavárny, administrativa). Pracovní úvazek (rozložení pracovní doby, přestávky, náplň práce) je přizpůsoben potřebám a zbytkovým pracovním schopnostem zaměstnanců a svou výší reaguje na jejich aktuální zdravotní stav. Vytvoření týmových pracovních skupin umožňuje pružnou zastupitelnost, což přispívá k vytváření podpůrného a bezpečného pracovního prostředí.
Adresa
Nákladní 390/24, Opava, 746 01
Telefon
553 712 984; 737 215 427
Popis
Posláním sociální služby je nabízet pomoc mužům v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Organizace poskytuje důstojné podmínky pro bydlení na přechodnou dobu a podporu při řešení nepříznivé sociální situace. Cílem služby je stabilizace sociální situace uživatele vedoucí k postupnému začlenění zpět do společnosti a podpora uživatele v následujících oblastech: prohloubení schopnosti uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých, upevnění hygienických a pracovních návyků, rozšíření znalosti pravidel slušného chování, hospodaření s finančními prostředky, hledání samostatného bydlení, zaměstnání a jeho udržení. Cílovou skupinou azylového domu jsou muži od 18 let věku, kteří se ocitli bez přístřeší, jsou fyzicky soběstační a mají zájem svou situaci řešit.
Adresa
Rybářská 484/86, Opava, 746 01
Telefon
773 770 192
Kontaktní osoba
Mgr. Martina Řeháčková
Popis
Posláním služby je poskytovat ubytování osobám, které ztratily bydlení. Organizace nabízí důstojné podmínky pro bydlení na přechodnou dobu a podporu při řešení nepříznivé sociální situace, přičemž při poskytování služby je kladen důraz na individuální přístup a podporu samostatnosti uživatele. Cílem azylového domu pro ženy a matky s dětmi je řešit potřeby matek/otců/zákonných zástupců s dětmi a samostatných žen v krizové situaci, obzvláště ocitnou-li se bez přístřeší (poskytnutí ubytování, základního hygienického zázemí, pomoci při zajištění stravy a aktivizační činnosti). Zařízení slouží ke stabilizaci sociální situace uživatele a jeho dětí s výhledem úplného osamostatnění a snahou je zvyšovat kvalitu života matek/otců/zákonných zástupců s dětmi a samostatných žen. Uživatelé jsou vedeni k zodpovědnosti za svůj život i životy svých dětí a odpovědnosti za společné věci. Dále jsou jim poskytovány praktické rady při vedení domácnosti, hospodaření s financemi apod. a jsou s nimi vedeny individuální rozhovory dle momentální situace.
Adresa
Nákladní 24, Opava, 746 01
Telefon
553 712 984; 737 215 427
Kontaktní osoba
Gerhard Karhan
Popis
Posláním nízkoprahového denního centra je poskytovat sociální službu mužům a ženám bez přístřeší, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, a tím snižovat rizika související s životem na ulici a posilovat možnosti jejich opětovného začlenění do společnosti. V rámci nabídky služby jsou uživatelé podporováni v hledání řešení jejich nepříznivé situace prostřednictvím pomoci a podpory (podmínky pro osobní hygienu, přípravu stravy, poskytování sociálního poradenství a doprovodu). Cílovou skupinou nízkoprahového denního centra jsou osoby bez přístřeší, starší 18 let, které jsou fyzicky soběstačné pro pohyb v zařízení a potřebují sociální službu. Služba je poskytovaná bezplatně a uživatel má možnost využít šatník a sociální zařízení (možnost se osprchovat), za příplatek je mu poskytnuta jednoduchá strava, bez příplatku může obdržet čaj a v určený čas polévku.