Katalog poskytovatelů služeb

Adresa
Liptovská 1045/21, Opava - Kylešovice, 747 06
Telefon
553 034 600
Kontaktní osoba
Bc. Kateřina Jedličková, DiS.
Popis
Centrum ANIMA Opava - Sociální rehabilitace nabízí aktivity zaměřené na obnovu a rozvoj sociálních a pracovních schopností, na podporu vzdělanosti a pomoc při zapojování výše uvedeného okruhu osob do přirozeného společenského prostředí. Cílem služby je osoba, která je schopna si reálně uvědomit své možnosti dané svým zdravotním omezením, samostatně zvládá péči o vlastní osobu a domácnost, je schopna si vyřídit osobní záležitosti, navazovat a udržovat kontakty se společenským prostředím, je schopna využít a navázat na obnovené nebo získané znalosti a dovednosti a je připravena k získání pracovního poměru nebo jiné výdělečné činnosti na chráněném nebo otevřeném trhu práce. Při práci s klientem převažují individuální nácvikové aktivity a aktivizační činnosti nad skupinovými programy. Služba je rovněž vhodným navazujícím programem pro absolventy speciálních základních a praktických škol. Služba je ve svých základních činnostech poskytována bez úhrady, svým obsahem aktivit však nesupluje běžně dostupné vzdělávací či volnočasové kurzy.
Adresa
Liptovská 1045/21, Opava-Kylešovice, 747 06
Telefon
553 034 600
Kontaktní osoba
Bc. Hana Brňáková, Mgr. Petra Tesařová, DiS.
Popis
Podporované zaměstnávání osob se zdravotním postižením při ANIMA VIVA z.s. je navazující službou na službu sociální rehabilitace nebo odborné sociální poradenství poskytované ANIMA VIVA z.s. Umožňuje lidem se zdravotním postižením (s invaliditou I. - III. stupně) smysluplné a účelné pracovní uplatnění ve specificky upravených pracovních podmínkách s možnou podporou terénních pracovníků - sociálních a pracovních asistentů. Převažujícím místem výkonu práce jsou veřejně přístupné prostory s možností společenského kontaktu. Jedná se o pracovní uplatnění na pomocných pracovních pozicích, které jsou součástí zajištění základního provozu služeb ANIMA VIVA z.s., či dalších spolupracujících subjektů a veřejných institucí. Služba navazuje na aktivity výše uvedených sociálních služeb s využitím aktivní spolupráce s ÚP ČR v rámci ustanovení Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, Část třetí - zaměstnávání osob se zdravotním postižením (§67-§84). Služba přispívá k řešení sociálních problémů osob se ZP, k jejich pracovnímu uplatnění a sociálnímu začlenění a rovněž k osvětě veřejnosti v oblasti bourání falešných společenských předsudků vůči osobám se zdravotním postižením.
Adresa
Sušilova 1, Opava, 747 06
Telefon
553 766 684
Kontaktní osoba
Mgr. Petra Tesařová, DiS.
Popis
Odborné sociální poradenství poskytované Sociální poradnou ANIMA VIVA z.s. slouží od roku 2003 osobám s chronickým duševním onemocněním a lidem v krizové situaci spojené s trvajícími psychickými a sociálními obtížemi, dále jejich rodinným příslušníkům, opatrovníkům a institucím, které přicházejí s osobami s uvedeným typem zdravotního postižení do styku. Poradna umožňuje řešit aktivně a včas sociální problémy svých klientů již během hospitalizace v Psychiatrické nemocnici v Opavě, pomáhá při řešení tíživé sociální situace svých klientů, která souvisí se ztrátou práce a pracovního uplatnění jako důsledku psychického onemocnění. Dalšími navazujícími problémy řešenými pracovníky poradny pak jsou: ztráta pravidelného finančního příjmu, bydlení, narušení či ztráta vztahů, řešení dluhové problematiky a otázky omezení právní způsobilosti. Služba je ve svých základních činnostech poskytována bez úhrady a klienti poradny zde mají možnost v rámci základních činností poradny využít rovněž právní a psychologické poradenství.
Adresa
Rybářská 86, Opava, 746 01
Telefon
773 770 192
Kontaktní osoba
Mgr. Martina Řeháčková
Popis
Poskytované sociální služby: noclehárna pro ženy, azylový dům pro ženy a matky s dětmi. Cílem projektu je řešit potřeby matek/otců/zákonných zástupců s dětmi a samostatných žen v krizové situaci, obzvláště ocitnou-li se bez přístřeší. Základní službou v Domě pro matky s dětmi je zajištění ubytování, základního hygienického zázemí, pomoc při zajištění stravy, aktivizační činnosti. Ženy se také mohou zapojit do programu sociální rehabilitace a vykonávat ji přímo v Domě pro matky s dětmi, v Sociálních službách Samaritán nebo na farmě Armády spásy ve Strahovicích. Zařízení slouží k stabilizaci sociální situace uživatele a jeho dětí s výhledem úplného osamostatnění. Snahou je zvyšovat kvalitu života matek/otců/zákonných zástupců s dětmi a samostatných žen. Uživatelé jsou vedeni k zodpovědnosti za svůj život i životy dětí a odpovědnosti za společné věci. Dále jsou jim poskytovány praktické rady při vedení domácnosti, hospodaření apod. S uživatelem jsou vedeny individuální rozhovory dle momentální situace. Platba za pobyt v azylovém domě a na noclehárně se stanovuje dle ceníku poskytovaných sociálních služeb.
Adresa
Nákladní 24, Opava, 746 01
Telefon
553 712 984
Kontaktní osoba
Gerhard Karhan
Popis
Poskytované sociální služby: terénní program, noclehárna, nízkoprahové denní centrum, azylový dům a sociální rehabilitace. V rámci těchto služeb je nabízena pomoc osobám bez přístřeší, a to podpora v jejich přirozeném prostředí, přenocování nebo ubytování na přechodnou dobu, podmínky pro přípravu vlastní stravy a poskytnutí stravy, základní sociální poradenství, poskytnutí hygienického zázemí a místa k dennímu pobytu ve stanoveném čase. Součástí Armády spásy v Opavě je také farma a sýrárna ve Strahovicích, kde mohou probíhat aktivizační programy pro uživatele našich služeb nebo služba sociální rehabilitace, která nabízí nácviky různých činností vedoucí k sociálnímu začlenění osob. Cena za poskytované služby se odvíjí od typu poskytnuté sociální služby. Služby nízkoprahové denní centrum, terénní program a sociální rehabilitace jsou poskytovány zdarma. Platba za pobyt v azylovém domě a na noclehárně se stanovuje dle ceníku poskytovaných sociálních služeb. Při poskytování služeb vycházíme z křesťanských hodnot. Při práci se řídíme zásadami, jako jsou rovné možnosti využití služeb pro všechny, individuální přístup k uživateli, práce založená na zásadách etického kodexu Armády spásy a přístup vedoucí k zachování důstojnosti.
Adresa
Jateční 7, Opava, 746 01
Telefon
723 391 163
Kontaktní osoba
Hana Quittková
Popis
Aktivity pro rodiče a děti od těhotenství do 6 let věku dítěte. Kurzy cvičení, plavání a volné vstupy do herny a bazénu, akce pro děti během celého roku. Baby club Kačka - Jateční 7, Opava Mateřské centrum OASA - Liptovská 21, Opava.
Adresa
Na Rybníčku 56, Opava, 746 01
Telefon
+420 728 343 747
Kontaktní osoba
Mgr. Hana Drábková Sobková, Ph.D.
Popis
Posláním Centra inkluze je podporovat zavádění prvků inkluzívního vzdělávání do současné praxe škol, zajišťovat rovný přístup ke vzdělávání všem osobám a podporovat vzájemně prospěšné vztahy mezi školami a okolní komunitou. Nabízené činnosti vycházejí z multidisciplinárně složeného týmu pracovníků a pokrývají různorodé oblasti související s tématem vzdělávání. Služby jsou směrovány primárně ke školám tak, aby je podpořily v optimálním nastavení a zajištění rovných podmínek vzdělávání všech žáků. Podpůrné aktivity a poradenství poskytují nejen žákům a pedagogům, ale rovněž rodičům. Svou činností také usilujeme o podporu a zvyšování povědomí o inkluzivním vzdělávání v široké veřejnosti.
Adresa
Jungmannova 25, Olomouc, 779 00
Telefon
739 642 677
Kontaktní osoba
Mgr. Anna Kučerová, PhD.
Popis
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s., Raná péče pro Moravu a Slezsko, je zaměřeno na rodiny dětí se sluchovým a kombinovaným postižením od narození do 7 let věku. Základem programu rané péče je široká podpora rodiny vychovávající dítě se sluchovým nebo kombinovaným postižením raného věku. Terénní služby rané péče jsou poskytovány bezplatně formou pravidelných konzultací v klientských rodinách po celé Moravě a Slezsku.
Adresa
Repinova 19, Ostrava, 702 00
Telefon
733 181 497
Kontaktní osoba
Mgr. Lena Vaňková
Popis
Cílem Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením 0-18 let (dále jen „SAS“) je podpora při vytváření podmínek pro přijetí dítěte s postižením v rodině, posílení sociálních dovedností dětí i rodičů, podpora a posilování vzájemného vztahu a komunikace mezi rodiči a dětmi, podpora při nácviku rodičovských dovedností (př. slyšící rodič – neslyšící dítě, neslyšící rodič – slyšící dítě, apod.), podpora rodiny s dítětem s těžkým smyslovým nebo kombinovaným postižením vedoucí k samostatnosti v péči o dítě, při jeho výchově a vzdělávání, podpora při integraci dítěte (samostatné a sebevědomé fungování dítěte) do slyšící společnosti, zprostředkování kontaktu rodiny se slyšící i neslyšící společností. Služba je poskytována zdarma, ambulantní i terénní formou.
Adresa
Liptovská 1045/21, Opava, 747 06
Telefon
553 734 109
Kontaktní osoba
Bc. Dagmar Slaninová
Popis
Posláním poradny pro osoby se zdravotním postižením Opava je poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci z důvodu zdravotního postižení nebo věku, a tím za aktivní účasti uživatelů přispívat k řešení situace. Služba je poskytována bezplatně na pracovišti v Opavě ambulantní formou. Poradna je určena osobám od 15 let věku. Cíle služby: - zvyšovat orientaci uživatelů v systémech sociální podpory, sociální péče a sociálních služeb a tím zvyšovat schopnost řešit svou obtížnou sociální situaci, prosazovat svá práva a dostát svým povinnostem - zvyšovat schopnost uplatnitelnosti osob se zdravotním postižením na trhu práce - zvyšovat schopnost překonávat fyzické bariéry pomocí půjčovny kompenzačních pomůcek Poradenství zajišťují sociální pracovníci v oblastech: - dávek pro osoby se zdravotním postižením - systému sociálních služeb a zákona o sociálních službách - pomoci v hmotné nouzi - invalidních důchodů - pracovního poradenství - kompenzačních pomůcek, apod.