Odbor rozvoje města a strategického plánování

Odbor rozvoje města a strategického plánování zajišťuje veškeré procesy týkající se čerpání dotačních peněz. Monitoruje proto všechny možnosti získání externích finančních zdrojů. Odbor rozvoje dále pracuje na koncepčních rozvojových dokumentech, zajišťuje poradenství v souvislosti s čerpání dotací a řeší problematiku rozvojových ploch. Zároveň je nositelem výkonu místní Agendy 21, participace s občany formou výzev Nápady pro Opavu a od roku 2020 realizuje odbor agendu dotačních programů města. 

Kontakty odboru

Foto - portrét

Ing. Martina Heisigová

Vedoucí odboru
Telefon: 553756352
Budova: Horní náměstí 67
Patro: 3. patro
Kancelář: kancelář č. 404
Jméno Pozice E-mail Telefon
E-mail
Referentka odboru, agenda MA 21
Referentka odboru, agenda MA 21 553756316
Referent odboru
Referent odboru 553756402
Referentka odboru, agenda MA 21
Referentka odboru, agenda MA 21 553756401
Metodička pro poskytované dotace
Metodička pro poskytované dotace 553756629
Referentka odboru, agenda MA 21
Referentka odboru, agenda MA 21 553756400
Referentka odboru
Referentka odboru 553756464
Referentka odboru, metodik pro poskytované dotace a externí dotační zdroje
Referentka odboru, metodik pro poskytované dotace a externí dotační zdroje 553756346
Referentka odboru
Referentka odboru 553756388

 

Odbor rozvoje města a strategického plánování vykonává tyto činnosti:

 • zajišťuje celý proces týkající se dotačního řízení projektů města či mezinárodních projektů, ve kterých je město zainteresováno, z vlastních zdrojů nebo za využití služeb externích dodavatelů,
 • zajištuje potřebné přílohy žádostí o dotaci, monitorovacích zpráv či zpráv o vyúčtování projektů dle podmínek poskytovatelů dotace z vlastních zdrojů nebo za využití externích služeb (zpracovatelů),
 • zajišťuje řízení systému projektového řízení v rámci magistrátu,
 • odborně a metodicky zajišťuje proces strategického plánování města z vlastních zdrojů nebo za využití služeb externích dodavatelů,
 • zajišťuje informovanost příslušných odborů magistrátu a organizací zřízených městem o možném využití externích finančních zdrojů (grantů, dotací, apod.),
 • vede a aktualizuje přehled zpracovaných a předkládaných projektových žádostí,
 • vykonává místní Agendu 21, v rámci které koordinuje a realizuje osvětové kampaně pořádané městem, organizuje a vede veřejná projednávání, vyhlašuje roční výzvu občanům k realizaci projektů Nápady pro Opavu,
 • vykonává agendu SMART city,
 • vykonává pro Ministerstvo kultury České republiky administraci dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“,
 • sjednocuje systém dotací poskytovaných z rozpočtu města, podílí se na tvorbě dotačního programu pro různé oblasti, hodnotí žádosti o dotace a komunikuje se žadateli, kterým poskytuje metodickou pomoc; dále vyhodnocuje po formální stránce vyúčtování příjemců dotací včetně komunikace s příjemci ohledně odstranění chybějících náležitostí,
 • zajišťuje činnost tajemníka Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57.

Rozhoduje a právně jedná za město (zejména uzavírá smlouvy) a disponuje s prostředky města vyčleněnými pro odbor schváleným rozpočtem města v oblastech týkajících se shora uvedené náplně činnosti odboru v souladu se Zadávacím řádem statutárního města Opavy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, případně jiným příslušným vnitřním předpisem či rozhodnutím příslušného orgánu města. Jedná se zejména o zajištění:

 • zpracování žádostí o dotaci včetně studií proveditelnosti dle podmínek poskytovatelů dotace‚ a energických auditů jako nedílných součástí žádostí o dotaci, jakož i nákup kolků,
 • zpracování místních šetření, dotazníkových šetření a sociologických průzkumů spokojenosti obyvatel,
 • zpracování podkladů pro hodnocení naplňování indikátorů trvale udržitelného rozvoje,
 • zpracování strategických plánů, studií apod.,
 • zpracování závěrečného hodnocení projektů autorizovanými subjekty,
 • prostorů a občerstvení pro veřejná projednávání, školení občanů a osvětových kampaní,
 • tvorby a tisku propagačních materiálů,
 • tlumočnických a překladatelských služeb, přepravy a ubytování v rámci mezinárodního projektu.