Odbor rozvoje města a strategického plánování

Odbor rozvoje města a strategického plánování zajišťuje veškeré procesy týkající se čerpání dotačních peněz. Monitoruje proto všechny možnosti získání externích finančních zdrojů. Odbor rozvoje dále pracuje na koncepčních rozvojových dokumentech, zajišťuje poradenství v souvislosti s čerpání dotací a řeší problematiku rozvojových ploch.

Kontakty odboru

Foto - portrét

Ing. Bc. Martin Dostál

Pověřen řízením odboru
Telefon: 553756402
Budova: Horní náměstí 67
Patro: 3. patro
Kancelář: kancelář č. 412
Jméno Pozice E-mail Telefon
E-mail
Referentka odboru
Referentka odboru 553756401
Referent odboru
Referent odboru 553756316
Metodička pro poskytované dotace
Metodička pro poskytované dotace 553756629
Koordinátorka MA21
Koordinátorka MA21 553756400
Referentka odboru
Referentka odboru 553756346
Referentka odboru
Referentka odboru 553756464

 

Odbor rozvoje města a strategického plánování vykonává tyto činnosti:

 • zajišťuje celý proces týkající se dotačního řízení projektů města či mezinárodních projektů, ve kterých je město zainteresováno, z vlastních zdrojů nebo za využití služeb externích dodavatelů,

 • zajištuje potřebné přílohy žádostí o dotaci, monitorovacích zpráv či zpráv o vyúčtování projektů dle podmínek poskytovatelů dotace z vlastních zdrojů nebo za využití externích služeb (zpracovatelů),
 • zajišťuje řízení systému projektového řízení v rámci magistrátu,
 • odborně a metodicky zajišťuje proces strategického plánování města z vlastních zdrojů nebo za využití služeb externích dodavatelů,
 • zajišťuje informovanost příslušných odborů magistrátu a organizací zřízených městem o možném využití externích finančních zdrojů (grantů, dotací, apod.),
 • vede a aktualizuje přehled zpracovaných a předkládaných projektových žádostí,
 • zajišťuje činnost tajemníka Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57,
 • vykonává Místní agendu 21 Zdravé město, v rámci které koordinuje a realizuje osvětové kampaně pořádané městem, organizuje a vede veřejná projednávání Fóra Zdravého města, vyhlašuje soutěže, zpracovává audity trvale udržitelného rozvoje na základě každoročního plnění stanovených kritérií Národní sítě Zdravých města ve spolupráci s externími dodavateli, jakož i na základě informací poskytovaných jinými odbory magistrátu, městské policie či organizacemi zřizovanými městem,
 • vykonává agendu SmartCity, koordinuje a strategicky řídí proces tvorby SMART strategií MMO z vlastních zdrojů nebo za využití služeb externích dodavatelů,
 • vykonává pro Ministerstvo kultury České republiky administraci dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“,
 • spravuje samostatný web Místní agendy 21 Zdravé město,
 • sjednocuje systém dotací poskytovaných městem, podílí se na tvorbě dotačního programu pro různé oblasti, hodnotí žádosti o dotace a komunikuje se žadateli, kterým poskytuje metodickou pomoc; dále vyhodnocuje vyúčtování příjemců dotací včetně komunikace s příjemci ohledně odstranění chybějících náležitostí, podává podněty k provedení veřejnosprávní kontroly městem poskytovaných dotací.

Rozhoduje a právně jedná za město (zejména uzavírá smlouvy) a disponuje s prostředky města vyčleněnými pro odbor schváleným rozpočtem města v oblastech týkajících se shora uvedené náplně činnosti odboru v souladu se Zadávacím řádem statutárního města Opavy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, případně jiným příslušným vnitřním předpisem či rozhodnutím příslušného orgánu města. Jedná se zejména o zajištění:

 • zpracování žádostí o dotaci včetně studií proveditelnosti dle podmínek poskytovatelů dotace‚ a energických auditů jako nedílných součástí žádostí o dotaci, jakož i nákup kolků,
 • zpracování místních šetření, dotazníkových šetření a sociologických průzkumů spokojenosti obyvatel,
 • zpracování podkladů pro hodnocení naplňování indikátorů trvale udržitelného rozvoje,
 • zpracování strategických plánů, studií apod.,
 • zpracování SEA a EIA na strategické projekty a strategické dokumenty města,
 • zpracování závěrečného hodnocení projektů autorizovanými subjekty,
 • prostorů a občerstvení pro veřejná projednávání, školení občanů a osvětových kampaní,
 • tvorby a tisku propagačních materiálů,
 • tlumočnických a překladatelských služeb, přepravy a ubytování v rámci mezinárodního projektu,
 • výkonu cyklokoordinátora.