Ochrana vody

Důležitým zdrojem pro život obyvatel města, pro průmysl, zemědělství a celý městský „metabolismus“ je voda a kvalitní zajištění vodního hospodaření. Město se nachází na toku řeky Opavy, která patří mezi nejvýznamnější toky povodí Odry. Téměř 100 % obyvatel je zásobováno dostatkem pitné vody z „Ostravského oblastního vodovodu“, jedné z největších vodárenských soustav v ČR. 90 % obyvatel je pak napojeno na kanalizační soustavu zakončenou nedávno modernizovanou čistírnou odpadních vod, která splňuje nejnáročnější požadavky EU i ČR. 

Voda je nedílnou a jednou z hlavních složek životního prostředí. Voda je všudypřítomná v živých organismech, v ekosystémech, v krajině. Voda je součástí přírody, domovem rostlin a živočichů a také živlem provázejícím člověka po celý život. Publikace „Voda v krajině Opavska“ provází vodou ve zdejším kraji slovem i obrazem.

Hlavní vodní toky a plochy

Hlavními vodními toky na území města jsou řeky Opava a Moravice, jejichž soutok se zde nachází. Řeky náleží do povodí Odry, kde vykonává správu Povodí Odry, státní podnik. Dílčí části vodních toků jsou ve správě podniku Lesy České republiky, s. p. 

Řeka Opava vzniká soutokem Střední a Černé Opavy ve Vrbně pod Pradědem. Střední Opava pramení na severovýchodních svazích Pradědu a Černá Opava při severozápadních svazích Orlíku. Další zdrojnici tvoří ještě Bílá Opava. Ta pramení na jižních svazích Pradědu ve výšce 1280 m n. m. Tok Opavy měří 109,3 km.  

Řeka Moravice pramení v Hrubém Jeseníku v nadmořské výšce 1134 m ve Velkém Kotli, zhruba 3 km jižně od vrcholu Pradědu. Z větších toků, které do Moravice ústí, je to jen její levostranný přítok Hvozdnice, zaústěný těsně nad městem Opavou.  

Řeka Hvozdnice pramení v 610 m n. m. v podhůří Nízkého Jeseníku poblíž Horního Benešova. Celková délka činí 36,3 km. Hvozdnice je levostranným přítokem Moravice, do níž ústí ve výšce 253 m n. m. jižně od okraje městské části Opavy Kylešovic. 

Stříbrné jezero je jedinou významnější vodní plochou na území města. Jezero v severní části území města vzniklo zatopením lomu na sádrovec. V těsné blízkosti jezera protéká řeka Opava. Plocha jezera je asi 6,6 ha, jeho délka je až 600 metrů a šířka 200 metrů.

Kvalita povrchových vod

Kvalita povrchových vod se vyjadřuje v pěti třídách (kdy I. třída = nejkvalitnější velmi čistá voda). Na toku Opavy se nachází celkem 7 měřících profilů, ve 4 z nich je voda řazena do II. třídy, na 4 pak do III. třídy. Z hlediska koncentrace dusíkatých látek a ostatních fyzikálních a chemických parametrů je voda zařazena do I. a II. třídy. 

Kvalita povrchových vod

Území ohrožené záplavami, protipovodňová opatření

Město Opava je z hlediska možného zaplavení chráněno proti stoleté vodě. Výjimku tvoří část obce Vávrovice, obec Držkovice a lokálně některé nezastavěné plochy podél toků Hvozdnice, Moravice a Opavy. 

Pro snížení rizika vzniku záplav je realizován projekt Realizace přírodně blízkých protipovodňových opatření na území Opavy. Tato opatření spočívají především v obnově přírodě blízkého stavu toků a jejich niv a obnovení přirozených funkcí krajiny při zadržování vody. V současnosti probíhá příprava návrhové části tohoto projektu.

Území ohrožené záplavami, protipovodňová opatření

Zdroje pitné vody

Pitnou vodu v Opavě dodávají Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s. (SMVaK). Podle sčítání lidu v roce 2011 je na veřejný vodovod v Opavě napojeno 94 % domácností, podle evidence SMVaK to pak v roce 2012 bylo 99,8 % obyvatel.

Město je v současnosti zásobováno ze tří vodních zdrojů. Z 94,5 % zássobuje Opavu vodní nádrž Kružberk. Dalšími zdroji jsou Jaktařský zářez (z roku 1886) a prameniště ve Velkých Hošticích, které za určitých tlakových podmínek zásobuje Opavu-Kateřinky a slouží jako doplňující zdroj.

Zdroje pitné vody

Odstraňování odpadních vod

Odpadní voda je odváděna do městské čistírny odpadních vod (ČOV) provozované společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s. (SMVaK). Podle výsledků Sčítání lidu, domácností a bytů 2011 je na kanalizaci v Opavě napojeno 90 % obydlených bytů. Podle údajů SMVaK bylo v roce 2012 na kanalizaci napojeno 90,9 % obyvatel. 

První městská čistírna odpadních vod v Opavě byla uvedena do provozu již ve třicátých letech 20. století. Kompletní přestavba ČOV byla provedena v roce 1967. Nárůst počtu připojených domácností a závodů vyžadoval další zvyšování kapacity a intenzifikaci čištění. Přes veškeré úpravy byla ČOV v 80. letech trvale přetěžována. Dalšími zásadními rekonstrukcemi prošla ČOV v letech 1996–1997 a 2007–2008. Kromě komunálních odpadních vod z Opavy zajišťuje ČOV čištění odpadních vod z významných průmyslových a potravinářských podniků (Ostroj, a. s.; Model Obaly, a. s.; Bivoj, a. s.; Opavia - LU, a. s.). ČOV Opava splňuje nejpřísnější požadavky EU i ČR, zejména na limity fosforu a dusíku ve vypouštěných vodách, tzv. nutrientů, které mají zásadní vliv na kvalitu vody. 

ČOV má projektovanou kapacitu 149 tisíc ekvivalentních obyvatel a 33 500 m3 odpadních vod za den. V současnosti je kapacita ČOV využívána ze 46,5 %. Skutečná produkce splaškové vody v roce 2012 byla podle SMVaK 33,3 m3/obyvatele/rok.

Nástroje v oblasti vodního hospodářství a ochrany vod

Ochrana vod se řídí zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů. Zákon i prováděcí předpisy k němu jsou k dispozici na stránkách Ministerstva životního prostředí ČR. Prováděcí legislativa upravuje také poplatky za odběr vody z povrchových a podzemních vod a vypouštění odpadních vod do povrchových vod. 

Oblast povodí Odry je jednou z osmi oblastí na území České republiky, pro níž byl ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropy č. 2000/60/ES pro rámec činnosti Společnosti na úseku vodní politiky (tzv. Rámcová směrnice) zpracován Plán oblasti povodí. 

Požadavky na jakost pitné vody upravuje vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. 

Poplatky za odběr pitné vody a odstraňování odpadních vod (vodné, stočné) stanovuje společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.  

CENA ZA 1 M3 Cena bez DPH Cena s DPH
PITNÁ VODA (VODNÉ) 33,08 Kč 38,04 Kč
VODA ODVEDENÁ (STOČNÉ) 30,48 Kč 35,05 Kč
CELKEM VODNÉ A STOČNÉ 63,56 Kč 73,09 Kč

Indikátory ochrany vod

INDIKÁTOR Hodnota Rok
POČET DOSAŽENÍ 3. STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY 0 dní/rok 2013
PODÍL OBYVATEL NAPOJENÝCH NA VEŘEJNÝ VODOVOD 99,8 % 2012
PODÍL OBYVATEL PŘIPOJENÝCH NA KANALIZACI S KONCOVOU ČOV 90,7 % 2012
STUPEŇ ČIŠTĚNÍ ČOV (SEKUNDÁRNÍ/TERCIÁRNÍ) terciární 2013
SPOTŘEBA PITNÉ VODY DOMÁCNOSTMI 32,9 m3/oby./rok 2013
PRODUKCE SPLAŠKOVÉ VODY Z DOMÁCNOSTÍ 33,3 m3/oby./rok 2013
CENA VODNÉHO A STOČNÉHO 73,09 Kč/m3 2014
OBSAH DUSIČANŮ V PITNÉ VODĚ 5 mg/l 2013
OBSAH CELKOVÉHO DUSÍKU NA ODTOKU ČOV <= 10,0 mg/l 2014
OBSAH FOSFORU NA ODTOKU ČOV 0,7 mg/l 2013
KOEFICIENT VYUŽITÍ KAPACITY ČOV 46,5 % 2013
TŘÍDA KVALITY VODY MÍSTNÍHO TOKU III. 2013

Veškeré podrobnosti se dozvíte v Jednotném informačním systému životního prostředí

Ke stažení