Území ohrožené záplavami, protipovodňová opatření

Záplavová území jsou podle § 66 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Vymezení záplavových území pomůže předcházet a snižovat škody způsobené povodněmi. 

Město Opava, především jeho zastavěná část, je z hlediska možného zaplavení chráněno proti stoleté vodě. Výjimku tvoří část obce Vávrovice a obec Držkovice (území, které je součástí městské části Opava Vávrovice) a lokálně některé nezastavěné plochy podél toků Hvozdnice, Moravice a Opava. 

V tabulce jsou uvedeny celkové plochy záplavových území při jednotlivých průtocích: 

Vodní tok (Q100) 

Zaplavená plocha při Q100 (ha) 

Z toho v zastavěném území (ha) 

Moravice 

112,58 

4,31 

Hvozdnice 

126,42 

0,33 

Opava 

495,21 

52,46 

Otický příkop (návrhová plocha) 

1,11 

0,45 

Zdroj: Rozbor udržitelného rozvoje území, 2012 

Mapa záplavových území nejen v Opavě, ale v celém Moravskoslezském kraji je dostupná v mapové aplikaci na internetu na stránkách Moravskoslezského kraje. Mapa umožňuje detailní přiblížení a nastavení průtoku, pro který platí zobrazená záplavová území (5letá, 20letá a 100letá voda). 

Pro snížení rizika vzniku záplav a pro omezení jejich dopadu na území města byl připraven projekt Realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření na území města Opavy. Přírodě blízká opatření spočívají zejména v obnovení přírodě blízkého stavu toků a jejich niv a obnovení přirozených funkcí krajiny při zadržování vody. Opatření nejen přispívají ke snížení rizika povodní, ale také brání půdní erozi – ztrátě zemědělské půdy - a zvyšuje rozmanitost rostlinných a živočišných druhů v území. 

Projekt je zaměřen na navržení ekologicky šetrných protipovodňových a protierozních opatření na území města Opavy (celkem 90,54 km2). Jedná se o katastrální území Držkovice, Jaktař, Jarkovice, Kateřinky, Komárov, Komárovské Chaloupky, Malé Hoštice, Milostovice, Opava-Město, Opava-Předměstí, Palhanec, Podvihov, Suché Lazce, Vávrovice, Vlaštovičky a Zlatníky.  

V první fázi (2012/2013) se zmapovala stávající situace. V roce 2014 se připravuje návrhová část. Z přibližně 50 lokalit budou vytipovaná 3 místa, kde je situace nejzávažnější a kde je možné ke změně stavu navrhnou přírodě blízká opatření. Pro tato konkrétní místa bude do konce září 2014 zpracován podrobný projekt. Město se bude snažit pro provedení navržených opatření získat finanční dotaci. Na vzniklém základu budou projektována další přírodě blízká opatření i opatření technické povahy tam, kde přírodě blízké řešení není možné.