Odbor školství

Odbor školství zajišťuje všechny záležitosti týkající vzdělávání nejen dětí, ale i dospělých. Pracovníci odboru poskytují především komplexní servis školám a školským zařízením, které spravuje město Opava, tzn. všem státním mateřským a základním školám na území města a Středisku volného času Opava. Kromě toho má však odbor školství také tři samostatná pracoviště, a sice sportu, protidrogové prevence a prevence kriminality a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (známé pod zkratkou EVVO).

Kontakty odboru

Foto - portrét

Ing. Andrea Štenclová

Vedoucí odboru
Telefon: 553756729
Budova: Krnovská 71C
Patro: 3. patro
Kancelář: kancelář č. 321
Jméno Pozice E-mail Telefon
E-mail

Odborný referent BESIP a asistentka

Administrativní pracovník
Administrativní pracovník 553756721

Oddělení správy a financování školství

Referentka oddělení
Referentka oddělení 553756735
Zástupce vedoucí odboru, koordinátorka
Zástupce vedoucí odboru, koordinátorka 553756728
Referentka oddělení
Referentka oddělení 553756672
Referentka oddělení
Referentka oddělení 553756724

Samostatné pracoviště koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Samostatný referent
Samostatný referent 553 756 723, 731 144 947

Samostatné pracoviště protidrogového koordinátora a prevence kriminality

Samostatný referent
Samostatný referent 604 229 336, 553 756 725

Samostatné pracoviště sportu

Samostatný referent
Samostatný referent 553756736

Oddělení správy a financování školství

Úkoly v samostatné působnosti: 

 • zpracovává koncepce a analýzy dalšího rozvoje,

 • zpracovává souhrnný rozpis rozpočtů provozních nákladů,
 • připravuje podklady pro rozpočtová opatření nad rámec schváleného rozpočtu z hlediska věcnosti, účelovosti a hospodárnosti,
 • vyhodnocuje plnění rozpočtů pro závěrečný účet města,
 • kontroluje dodržování dotační politiky při využívání účelových dotací,
 • vede jejich evidenci a zajišťuje provedení zápisu včetně změn v rejstříku škol a školských zařízení,
 • připravuje zřizovací listiny včetně dodatků,
 • zabezpečuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů a provádí jejich periodické hodnocení,
 • plní další úkoly uložené zastupitelstvem města, radou města vyplývající ze Zásad vztahů orgánů statutárního města Opavy k příspěvkovým organizacím a tímto organizačním řádem.

Úkoly v přenesené působnosti:

 • zpracovává a předkládá krajskému úřadu návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu poskytovaných školám a školským zařízením zřizovaných obcemi správního obvodu obce Opava s rozšířenou působností,
 • provádí přípravu podkladů o nadnormativní potřebě mzdových prostředků škol a školských zařízení zřizovaných obcemi správního obvodu obce Opava s rozšířenou působností pro dohadovací řízení,
 • provádí průběžnou kontrolu financování přímých nákladů škol a školských zařízení zřizovaných obcemi správního obvodu obce Opava s rozšířenou působností včetně kontroly čtvrtletních statistických výkazů P 1-04,
 • zpracovává výkonové statistické výkazy škol a školských zařízení zřizovaných obcemi správního obvodu obce Opava s rozšířenou působností,
 • provádí konzultační a poradenské činnosti pro ředitele škol a školských zařízení zřizovaných obcemi správního obvodu obce Opava s rozšířenou působností v oblasti čerpání finančních prostředků hrazených ze státního rozpočtu,
 • předává ředitelům škol a mateřských škol seznam dětí, pro které je školní a předškolní vzdělávání povinné a podílí se na ověřování, zda zákonní zástupci dítěte splnili svojí povinnost přihlásit dítě ke školnímu a předškolnímu vzdělávání včetně zjišťování důvodů vzniklé situace.

Samostatné pracoviště dopravní výchova a BESIP

Úkoly v samostatné působnosti: 

 • teoreticky a prakticky zajišťuje částečnou dopravní výchovu pro mateřské a základní školy zřizované městem,
 • zajišťuje provoz dopravních hřišť na území města.

Úkoly v přenesené působnosti:

 • podílí se na organizaci vzdělávacích a informativních aktivit pro seniory a pro střední školy,
 • spolupracuje s integrovaným záchranným systémem.

Samostatné pracoviště sportu a inventarizace na školách:

Úkoly v samostatné působnosti: 

 • podporuje rozvoj sportovních aktivit, organizuje a propaguje významné sportovní akce pořádané městem,

 • spolupracuje se sportovními institucemi města, školami, neziskovými organizacemi,
 • zpracovává koncepci rozvoje sportovních aktivit ve městě,
 • vykonává informační činnost v oblasti sportu směrem k veřejnosti, mapuje sportovní aktivity v regionu,
 • zpracovává podklady pro vyhodnocení grantové soutěže města v oblasti sportu,
 • zpracovává plán údržby a dovybavení veřejných sportovišť v majetku města.

Samostatné pracoviště protidrogový koordinátor a prevence kriminality

Úkoly v samostatné působnosti: 

 • vyvíjí koncepční činnost v oblasti prevence kriminality,
 • provádí odborné poradenství a konzultace při přípravě projektů,
 • vede databázi ohrožených sociálních skupin, ohrožených lokalit na území města, subjektů využitelných při uskutečňování preventivních aktivit,
 • provádí popularizační a osvětovou činnost, podává informace občanům o aktivitách samosprávy v oblasti prevence prostřednictvím médií, ve spolupráci s městskou policií a Policií ČR,
 • zajišťuje agendu související s poskytováním účelových dotací ze státního rozpočtu (KSP),
 • spolupracuje se státními i nestátními a samosprávnými institucemi s působností v oblasti prevence rizikových projevů chování.

Úkoly v přenesené působnosti:

 • zpracovává koncepci protidrogové politiky a garantuje její realizaci ve střediscích drogové a jiné závislosti, příp. jiných institucích,
 • plní funkci koordinační, iniciativní a poradní v rámci protidrogové prevence,
 • shromažďuje informace o vývoji drogové situace, vyhodnocuje je a připravuje návrhy na řešení,
 • metodicky se podílí na přípravě a realizaci projektů v rovinách primární, sekundární i terciární protidrogové prevence,
 • spolupracuje se školskými, zdravotnickými a sociálními institucemi, Policií ČR, Městskou policií Opava, se zástupci nestátních subjektů a s Meziresortní protidrogovou komisí,
 • iniciuje projekty a účastní se na organizaci akcí v oblasti prevence a propagace,
 • zajišťuje školení o protidrogové problematice, odborné metodické materiály, příp. stáže.

Samostatné pracoviště pro EVVO

 • podporuje osvětu, výchovu a vzdělávání široké veřejnosti v oblasti ochrany životního prostředí se zaměřením na výchovu dětí a mládeže,

 • usiluje o to, aby byl vytvořen a využíván systém osvojování základních poznatků o životním prostředí a jeho ochraně vycházející z principů udržitelného rozvoje a aktivních forem výchovy, osvěty a získávání informací zajišťovaných prostřednictvím státních i nestátních organizací,
 • realizuje akce pro širokou veřejnost se zapojením mnoha dalších subjektů podporujících EVVO (Den Země, Den stromů),
 • navrhuje, připravuje a realizuje projekty školských příspěvkových organizací v oblasti EVVO,
 • koordinuje přípravu a organizačního zajišťování projektů v rámci EVVO včetně týmů podílejících se na zájmovém vzdělávání dětí, mládeže nebo dospělých zájemců.