Odbor školství

Odbor školství zajišťuje všechny záležitosti týkající vzdělávání nejen dětí, ale i dospělých. Pracovníci odboru poskytují především komplexní servis školám a školským zařízením, které spravuje město Opava, tzn. všem státním mateřským a základním školám na území města a Středisku volného času Opava. Kromě toho má však odbor školství také tři samostatná pracoviště, a sice dopravní výchovy a BESIP, protidrogové prevence a prevence kriminality a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (známé pod zkratkou EVVO).

Kontakty odboru

Foto - portrét

Ing. Andrea Štenclová

Vedoucí odboru
Telefon: 553756729
Budova: Krnovská 71C
Patro: 3. patro
Kancelář: kancelář č. 321
Jméno Pozice E-mail Telefon
E-mail
Samostatný referent
Samostatný referent 553756728
Samostatný referent
Samostatný referent 553756672
Samostatný referent
Samostatný referent 553756735
Samostatný referent
Samostatný referent 553756724

Odborný referent BESIP a asistentka

Odborný referent, asistentka
Odborný referent, asistentka 553756721

Oddělení správy a evidence budov

Technik pro správu škol
Technik pro správu škol 553756839

Samostatné pracoviště protidrogového koordinátora a prevence kriminality

Samostatný referent
Samostatný referent 604 229 336, 553 756 725

Samostatné pracoviště: enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

koordinátor EVVO
koordinátor EVVO 553 756 723

Správa a financování školství:

Úkoly v samostatné působnosti: 

 • zpracovává koncepce a analýzy dalšího rozvoje,
 • zpracovává souhrnný rozpis rozpočtů provozních nákladů,
 • připravuje podklady pro rozpočtová opatření nad rámec schváleného rozpočtu z hlediska věcnosti, účelovosti a hospodárnosti,
 • vyhodnocuje plnění rozpočtů pro závěrečný účet města,
 • kontroluje dodržování dotační politiky při využívání účelových dotací,
 • vede jejich evidenci a zajišťuje provedení zápisu včetně změn v rejstříku škol a školských zařízení,
 • připravuje zřizovací listiny včetně dodatků,
 • zabezpečuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů a provádí jejich periodické hodnocení,
 • plní další úkoly uložené zastupitelstvem města, radou města vyplývající ze Zásad vztahů orgánů statutárního města Opavy k příspěvkovým organizacím a tímto organizačním řádem.

Úkoly v přenesené působnosti:

 • zpracovává a předkládá krajskému úřadu návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu poskytovaných školám a školským zařízením zřizovaných obcemi správního obvodu obce Opava s rozšířenou působností,
 • provádí přípravu podkladů o nadnormativní potřebě mzdových prostředků škol a školských zařízení zřizovaných obcemi správního obvodu obce Opava s rozšířenou působností pro dohadovací řízení,
 • provádí průběžnou kontrolu financování přímých nákladů škol a školských zařízení zřizovaných obcemi správního obvodu obce Opava s rozšířenou působností včetně kontroly čtvrtletních statistických výkazů P 1-04,
 • zpracovává výkonové statistické výkazy škol a školských zařízení zřizovaných obcemi správního obvodu obce Opava s rozšířenou působností,
 • provádí konzultační a poradenské činnosti pro ředitele škol a školských zařízení zřizovaných obcemi správního obvodu obce Opava s rozšířenou působností v oblasti čerpání finančních prostředků hrazených ze státního rozpočtu,
 • předává ředitelům škol a mateřských škol seznam dětí, pro které je školní a předškolní vzdělávání povinné a podílí se na ověřování, zda zákonní zástupci dítěte splnili svojí povinnost přihlásit dítě ke školnímu a předškolnímu vzdělávání včetně zjišťování důvodů vzniklé situace.

Samostatné pracoviště dopravní výchova a BESIP

Úkoly v samostatné působnosti: 

 • teoreticky a prakticky zajišťuje praktickou dopravní výchovu pro mateřské školy a základní školy zřizované městem a školám a školským zařízením zřizovaných obcemi správního obvodu obce Opava s rozšířenou působností
 • sestavování a čerpání rozpočtu na úseku dopravní výchovy a s tím souvisejících zajišťování potřebných materiálů a služeb
 • zajišťuje provoz a správy dopravních hřišť na území města.

Úkoly v přenesené působnosti:

 • podílí se na organizaci vzdělávacích a informativních aktivit pro seniory a pro střední školy,
 • spolupracuje s integrovaným záchranným systémem.

Samostatné pracoviště protidrogový koordinátor a prevence kriminality

Úkoly v samostatné působnosti: 

 • vyvíjí koncepční činnost v oblasti prevence kriminality,
 • provádí odborné poradenství a konzultace při přípravě projektů,
 • vede databázi ohrožených sociálních skupin, ohrožených lokalit na území města, subjektů využitelných při uskutečňování preventivních aktivit,
 • provádí popularizační a osvětovou činnost, podává informace občanům o aktivitách samosprávy v oblasti prevence prostřednictvím médií, ve spolupráci s městskou policií a Policií ČR,
 • zajišťuje agendu související s poskytováním účelových dotací ze státního rozpočtu (KSP),
 • spolupracuje se státními i nestátními a samosprávnými institucemi s působností v oblasti prevence rizikových projevů chování.

Úkoly v přenesené působnosti:

 • zpracovává koncepci protidrogové politiky a garantuje její realizaci ve střediscích drogové a jiné závislosti, příp. jiných institucích,
 • plní funkci koordinační, iniciativní a poradní v rámci protidrogové prevence,
 • shromažďuje informace o vývoji drogové situace, vyhodnocuje je a připravuje návrhy na řešení,
 • metodicky se podílí na přípravě a realizaci projektů v rovinách primární, sekundární i terciární protidrogové prevence,
 • spolupracuje se školskými, zdravotnickými a sociálními institucemi, Policií ČR, Městskou policií Opava, se zástupci nestátních subjektů a s Meziresortní protidrogovou komisí,
 • iniciuje projekty a účastní se na organizaci akcí v oblasti prevence a propagace,
 • zajišťuje školení o protidrogové problematice, odborné metodické materiály, příp. stáže.

Samostatné pracoviště pro EVVO

 • podporuje osvětu, výchovu a vzdělávání široké veřejnosti v oblasti ochrany životního prostředí se zaměřením na výchovu dětí a mládeže,
 • usiluje o to, aby byl vytvořen a využíván systém osvojování základních poznatků o životním prostředí a jeho ochraně vycházející z principů udržitelného rozvoje a aktivních forem výchovy, osvěty a získávání informací zajišťovaných prostřednictvím státních i nestátních organizací,
 • realizuje akce pro širokou veřejnost se zapojením mnoha dalších subjektů podporujících EVVO (Den Země, Den stromů),
 • navrhuje, připravuje a realizuje projekty školských příspěvkových organizací v oblasti EVVO,
 • koordinuje přípravu a organizačního zajišťování projektů v rámci EVVO včetně týmů podílejících se na zájmovém vzdělávání dětí, mládeže nebo dospělých zájemců.