Evidence skutečných majitelů právnických osob

ZMĚNA ZÁKONA O EVIDENCI SKUTEČNÝCH MAJITELŮ OD 1. 10. 2022

Dne 1. 10. 2022 nabyl účinnosti zákon č. 245/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. V důsledku novelizace dochází k automatické změně některých zapsaných údajů v evidenci, evidenční povinnost se rozšiřuje a skuteční majitelé se v některých situacích mění či přibývají. Bližší informace k změnám dle novely naleznete na odkaze https://esm.justice.cz/ias/issm/napoveda#zmenyNew.

Nově mají evidenční povinnost tyto subjekty:

 • okresní a regionální komory nebo začleněná společenstva podle jiného zákona,
 • politické strany a politická hnutí,
 • církve a náboženské společnosti a ostatní právnické osoby podle zákona upravujícího církve a náboženské společnosti,
 • odborové organizace a organizace zaměstnavatelů,
 • honební společenstva,
 • společenství vlastníků jednotek.

Na základě stanoviska Ministerstvo financí ze dne 23. prosince 2021 týkající se doložení údajů o skutečném majiteli právnické osoby podle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů lze nahradit předložení úplného výpisu z evidence skutečných majitelů podle § 16 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, předložením částečného výpisu podle § 14 téhož zákona, u právnických osob v právní formě:

 • nadace nebo nadačního fondu,
 • ústavu,
 • obecně prospěšné společnosti,
 • spolku nebo pobočného spolku,
 • zájmového sdružení právnických osob,
 • mezinárodní nevládní organizace, a
 • školské právnické osoby neuvedené v § 7 zákona č. 37/2021 Sb.

Zákon č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů

Upozorňujeme žadatele, že v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále také jen „ZESM“) a v souladu s touto skutečností novelizovaným ust. § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, došlo od 1. 6. 2021 ke změně právní úpravy minimálních náležitostí, které musí obsahovat žádost o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc.

Nově jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci doložit úplný výpis z evidence skutečných majitelů, který není starší než 6 měsíců od data podání žádosti o dotaci.

Evidence skutečných majitelů je informačním systémem veřejné správy, do kterého se zapisují zákonem vymezené údaje o skutečných majitelích právnických osob a svěřenských fondů.

ZESM dělí právnické osoby do dvou skupin:

1) osoby, které skutečného majitele nemají (tyto osoby výpis u evidence skutečných majitelů nedokládají):

a) stát a územní samosprávný celek,
b) dobrovolný svazek obcí,
c) státní příspěvková organizace a příspěvková organizace územního samosprávného celku,
d) školská právnická osoba zřízená státem, územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí,
e) veřejná výzkumná instituce,
f) právnická osoba zřízená zákonem nebo mezinárodní smlouvou,
g) státní podnik a národní podnik,
h) okresní a regionální komora nebo začleněné společenstvo podle jiného zákona,
i) evropské seskupení pro územní spolupráci,
j) politická strana a politické hnutí,
k) církev a náboženská společnost a ostatní právnické osoby podle zákona upravujícího církve a náboženské společnosti,
l) odborová organizace a organizace zaměstnavatelů,
m) honební společenstvo,
n) společenství vlastníků jednotek,
o) právnická osoba, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly na prospěchu a hlasovacích právech Česká republika, kraj nebo obec, a
p) obecně prospěšná společnost a ústav, jejichž zakladatelem je Česká republika, kraj nebo obec.

2) osoby mající skutečného majitele (tzn. osoby, na něž se povinnost doložit výpis z evidence skutečných majitelů vztahuje):

- právnické osoby neuvedené v bodě 1).

Evidence skutečných majitelů je vedena v elektronické podobě rejstříkovými soudy.

Získání výpisu z evidence skutečných majitelů

Evidence je částečně přístupná veřejnosti na internetových stránkách k https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik, kde lze nalézt danou právnickou osobu a zároveň získat částečný elektronický výpis z evidence skutečných majitelů.

Úplný výpis lze získat:

1) přihlášením evidující osoby nebo skutečného majitele do elektronické aplikace. Přihlášení lze provést za pomoci datové schránky nebo elektronické identifikace (tedy e-Identita). Jednotlivé kroky k získání úplného výpisu za pomoci přihlášení do datové schránky:

 1. Zadat do vyhledávače odkaz: https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik

 1. V pravém horním rohu zadat „Přihlásit“
 2. V pravé části zvolit výběr přihlášení za pomoci Datové schránky, což Vás odkáže na přihlášení ve vybraném informačním systému
 3. Po přihlášení do vyhledávače zadáte IČO Vaší organizace
 4. Po vyhledání zvolíte možnost Úplný výpis

Podrobnější návod naleznete v souborech „Ke stažení“ (Evidence skutečných majitelů právnických osob – grafický manuál).

2)  zasláním písemné žádosti na příslušný rejstříkový soud. Tato možnost je zpoplatněna.

Více informací získáte na webu Informační systém evidence skutečných majitelů - Ministerstvo spravedlnosti České republiky: https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik.

Za účelem pořízení úplného výpisu z evidence skutečných majitelů DOPORUČUJEME žadatelům ZŘÍDIT DATOVOU SCHRÁNKU.

Nejběžnějším způsobem zřízení datové schránky je požádat o její zřízení přes kontaktní místo Czech POINT (na Magistrátu města Opava – Odbor vnitřních věcí, Krnovská 71B, Opava, dále pobočky sítě Czech POINT na vybraných provozovnách České pošty).

Výhodou datové schránky v souvislosti s evidencí skutečných majitelů je možnost bezplatně, kdykoliv (opakovaně), jednoduše a okamžitě pořídit úplný výpis z této evidence, který lze společně s celou žádostí o dotaci nebo i samostatně odeslat prostřednictvím datové schránky.

V případě, že právnická osoba NEMÁ DATOVOU SCHRÁNKU, lze pořídit úplný výpis z evidence skutečných majitelů pouze na žádost podanou u soudu, která je zpoplatněna, vyřízení může trvat i déle než 30 dnů.

Užitečné informace:

Více informací ke zřízení datové schránky naleznete zde: CzechPOINT | Statutární město Opava (opava-city.cz),

Bližší informace k zákonu č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů 37/2021 Sb. Zákon o evidenci skutečných majitelů (zakonyprolidi.cz)