Územně analytické podklady

Územně analytické podklady jsou od 1. 1. 2007 novým institutem územního plánování. Pořizují se podle § 25 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, pro území obce s rozšířenou působností a jsou podkladem pro tvorbu územních plánů a regulačních plánů. Obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů (tzv. limity využití území), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci (tzv. rozbor udržitelného rozvoje území).

Poslední tj. pátá úplná aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce Opava s rozšířenou působností byla pořízena v roce 2020.

Kompletní dokumentace je k nahlédnutí na odboru výstavby a územního plánování Magistrátu města Opavy, který je garantem a zpracovatelem těchto dat.